TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu(RE-YOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

05.08.2020-05.04.2024 (Süre uzatımı olacaktır.) 

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Ortaklar: Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

http://reyouproject.org/
https://mobile.twitter.com/reyouproject
https://www.instagram.com/reyouproject/?utm_medium=copy_link
https://tr.linkedin.com/company/reyouproject?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare_feed-actor-name
https://www.youtube.com/channel/UCYQDBcJ2fbI0U3PpF1QYd8g/videos?view=0&sort=da
@reyouproject in Instagram, Twitter, Linkedin and Youtube

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi ulusal yeterlilikler sisteminin ve Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesidir.

Operasyonun Özel Amacı:

- Mesleki eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve örgün eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının güçlendirilmesi suretiyle, daha fazla sayıda gencin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesi
- TR22: Güney Marmara bölgesinin hayat boyu öğrenme kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef gruplar:

- Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile teknik ve fen fakültelerinden, ilgili iki yıllık programlardan (örn. elektrik ve enerji, elektronik teknolojileri, elektronik ve otomasyon, makine, vb.) ve ilgili alanlardan mezun olmuş, 18-29 yaş arası işsiz kişiler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversiteler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversitelerin çalışanları
- Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürüten işverenler ve çalışanlar


Müdahale alanları:

- Müdahale Alanı 1: Hedef grupta yer alan kişilere yönelik hizmetler ve eğitim programları
- Müdahale Alanı 2: Kurumsal Kapasite Geliştirme
- Müdahale Alanı 3: Farkındalık Artırma
- Müdahale Alanı 4: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar
- Müdahale Alanı 5: Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları


Uygulama illeri: Balıkesir, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli ve Tekirdağ


Beklenen çıktılar:

• 480 genç işsiz bireye rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında MYK tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri düzenlenerek gençlere eğitim verilmesi, bu gençlerin sınava tabi tutulup sertifikalandırılmaları
• 120 öğrencinin ulusal/uluslararası programlara katılması
• 100 ilgili kurum personeline eğitim verilmesi
• 30 personelin ulusal/uluslararası programlara katılması
• Operasyon Ortağı olan 2 Üniversitenin yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmeleri için TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edilmesi
• Ortak Üniversitelerin Küresel Rüzgar Organizasyonu akreditasyonuna tabi olmaları
• 5000 kişiye kampanyalar ve etkinlikler aracılığı ile ulaşılması
• “Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu”nun hazırlanması
• Yenilenebilir enerji alanındaki farkındalığın artırılması amacıyla 10 çalıştay ve konferans düzenlenmesi


Uygulama süresi 36 aydır.

Operasyonun mal alımı bileşeni de mevcut olup belirtilen üç yenilenebilir enerji alanında Operasyon Faydalanıcısı Kurumun ve Ortak Üniversitelerin ekipman altyapılarının desteklenmesi ve eğitimlerde kullanılacak teknik ekipmanın temini hedeflenmiştir.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Faaliyet 1.1: Yenilenebilir Enerji Alanında Eğitimler Verilmesi

• Adaylar için 3 yenilenebilir enerji alanıyla ilgili genel ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı düzenlenmiştir.

• Teknik Destek Ekibi tarafından, Proje İş Tanım ve Teknik Teklif’te öngörülen çerçevede müfredatlar ve detaylı ders programları hazırlanmıştır.

• Online Başvuru Aracı oluşturulmuş, araç 15 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmış ve RE-YOU kapsamında düzenlenecek eğitimlerden faydalanmak isteyen adayların başvuruları toplanmıştır.

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki eğitim programı 24 Nisan 2023’te başlamıştır.

• Balıkesir Üniversitesi’ndeki eğitim programı 3 Temmuz 2023’te başlamıştır.

• Her iki üniversitedeki eğitim programı (ÇOMÜ: 11 Ağustos 2023; BAÜN: 6 Ekim 2023) başarıyla tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 1.2: Kariyer Odaklı Dersler

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki eğitim programı 24 Nisan 2023’te başlamıştır.

• Balıkesir Üniversitesi’ndeki eğitim programı 3 Temmuz 2023’te başlamıştır.

• Her iki üniversitedeki eğitim programı (ÇOMÜ: 11 Ağustos 2023; BAÜN: 6 Ekim 2023) başarıyla tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 1.3: Elektrik Enerjisi Alanında Eğitimler Verilmesi (EKAT eğitimleri)

• EÜAŞ ve TEDAŞ ile yakın iletişim ve işbirliği içinde, EKAT eğitimlerinin tasarlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar sürmektedir.

• Proje eğitimi yapılan başvurular sonucunda, EKAT eğitimi almak için gerekli koşulları sağlayan tekniker sayısının 240’ın altında kalacağı tespit edilmiştir. Kalan farkın kursiyerler dışında kişilerin eğitilmesi yoluyla kapatılması, bu sayede hem mevcut kursiyerlerin bu imkandan faydalanması, hem de proje kapsamında sağlanan hizmetin eriştiği kitlenin genişletilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

• 240 kişi EKAT eğitimlerine katılmış ve faaliyet tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 1.4: Staj Faaliyeti

• Saha ziyaretlerinde veri toplamak için gerekli veri tabanı yapısı geliştirilmiş ve ilgili dokümanlar/anketler hazırlanmıştır.

• Firma ziyaretleri başlatılmıştır. Ziyaretlerin başlangıç aşaması Ankara'da planlanmış ve pilot ölçekte ilk izleme ziyaretleri uygulanmıştır. Ziyaretlere bağlı olarak veri toplama dokümanları gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

• Sektör hakkında bilgi sahibi olmak ve saha ziyaretleri için yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen bazı firmaları ile çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir.

• Faaliyetin uygulanmasının (mezun statüsündeki kişilerin stajyer olarak istihdam edilmeleri) önündeki yasal engeller araştırılmış, Teknik Destek Ekibi tarafından hazırlanan rapor Operasyon Faydalancısı ile paylaşılmıştır.

• Şirketlerden alınan ve faaliyetin uygulanmasının önündeki yasal engelleri teyit eden destekleyici dokümanlar iletilmiştir.

• Yasal engeller sebebiyle faaliyetin iki aylık staj yerine -masrafları proje bütçesinden karşılanmak üzere- 1 aylık istihdama çevrilmesine imkan verecek düzenlemeler üzerinde çalışılmıştır.

• Kalan uygulama dönemi ve şirketlerin uygunlukları düşünüldüğünde, staj yerine istihdam uygulamasının fizibilitesi ortadan kalkmıştır. Yüklenici bu faaliyet yerine öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artıracak bir alternatif önerisi üzerinde çalışmalarını yürütmüştür.

• Yüklenici tarafından önerilen çevrimiçi eğitim programı, Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmemiştir. Stajla ilgili geçerli mevzuatın öngördüğü ve izin verdiği şekilde kursiyerlerin iş deneyimi kazanmalarını sağlayacak bir çözüm önerisi talep edilmiştir.

• Staj programı Temmuz-Ekim 2024 döneminde uygulanacaktır.

 

Faaliyet 1.5: Kursiyerlere İş Arama Desteğinin Sağlanması

• Çanakkale ve Balıkesir’de devam eden eğitim programına paralel olarak İş Arama Desteği sunulmuştur. Tüm kursiyerlerle birebir görüşmeler ve seminerler aracılığıyla bir araya gelinmekte ve öğrencilerin CV, niyet mektubu, kişilik testi gibi dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları sağlanmaktadır. Buna ek olarak, sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmeler yapılmakta, kursiyerler bu firmaların temsilcileriyle tanıştırılmakta ve iş imkanları araştırılmaktadır.

 

Faaliyet 1.6: Kariyer Günleri

• Kariyer Günü etkinliği 11 Ağustos 2023’te Çanakkale’de, 6 Ekim 2023’te Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

 

Faaliyet 1.7: Başarılı kursiyerlerin fuar ve kongrelere katılımı

• Balıkesir ve Çanakkale’de eğitim alan kişiler arasından seçilen en başarılı kursiyerler, Operasyon Faydalanıcısı ve Ortak Üniversitelerden temsilcilerin de aralarında olduğu toplam 138 kişi Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen fuar ve kongrelere katılım sağlamıştır.

 

Faaliyet 2.1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Eğitimi ve Kariyer-Odaklı Kurslar için Müfredat Geliştirme ve Ders Kitabı Hazırlama

• Sırasıyla 3 Kasım 2021, 17 Şubat 2022, 3 Mart 2022, 17-18-19-20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylar doğrultusunda kariyer odaklı dersler, rüzgar enerjisi, biyogaz ve fotovoltatik müfredatlarının genel taslakları ve alt modüllerinin geliştirilmesi için ilgili uzman profilleri belirlenmiş, hazırlanacak içerikle ilgili akademi, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve katkıları alınmıştır.

• Her bir alan (rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer geliştirme) için lider uzmanlar mobilize olmuştur. Lider uzmanların yönlendirmeleri ve belirlenen uzman profilleri kapsamında rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer alanında müfredat geliştirme ekipleri mobilize olmuşlardır.

• Kilit uzmanların hazırladıkları yönergeler kapsamında ilgili uzmanlar rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer alanlarında sorumlu oldukları modülleri/bölümleri hazırlamış, toplamda 7 ayrı ders kitabı hazırlanmış ve kursiyerlere dağıtılmıştır.

• Sorumlu teknik uzman ekibi tarafından, eğitimlerin uygulanması sırasında kullanılacak PowerPoint sunumlar, laboratuvar egzersizleri ve diğer ders materyallerinin hazırlığı tamamlanmıştır.

• Rüzgar, Biyogaz ve Fotovoltaik alanında müfredatların geliştirilmesinden sorumlu olan uzmanlardan oluşan ekipler, Ortak Üniversitelerde bulunan ekipmanları görmek ve ilgili komitelerle teknik toplantılar düzenlemek için Balıkesir ve Çanakkale’yi ziyaret etmiştir.

• Üniversitelerin talebi üzerine, MYK sınavları kapsamında kullanılması öngörülenler dışındaki diğer laboratuvar ekipmanları için deney föyü hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

• Kitaplar İngilizceye çevrilmiştir. İngilizce kitaplar Haziran 2024’te basılacaktır.

 

Faaliyet 2.2: Sürekli Eğitim Merkezi ve Kariyer Merkezlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi

• Faaliyet kapsamında eğitim programı Kasım 2023’te Balıkesir’de ve Çanakkale’de ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

 

Faaliyet 2.3: Hazırlanan Ders Müfredatlarının Üniversitelerin Uzaktan Öğrenme Platformlarına Uyumlanması

• Eylül 2022’de her iki Ortak Üniversite de uzman ekipler tarafından ziyaret edilmiş, hazırlanan içeriğin uzaktan öğrenme platformu ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

• Hazırlanan prototip her iki üniversitenin yetkililerinin ve Operasyon Faydalanıcısı’nın görüşlerine sunulmuştur. Her iki üniversiteden prototipin uygun olunduğuna dair e-postalar alınmıştır.

• Her iki üniversite ile şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki ilerlemelerin değerlendirildiği ve sonraki çalışmaların planlandığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

• Hazırlanan ders materyallerinin uzaktan öğrenme platformlarına uyarlanması işlemi devam etmektedir.

• Uzaktan Öğrenme modülü geliştirilmiş ve Balıkesir Üniversitesi’ne teslim edilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de, kurum içindeki gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından modülü teslim alacaktır.

 

Faaliyet 2.4: Sürekli Eğitim Merkezlerinin (SEM) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Olmaları Amacıyla TÜRKAK ve MYK’ya Başvuru Yapılması

• Rüzgar ve Biyogaz alanlarındaki mevcut Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin revize edilmesine yönelik çalıştaylar sektör temsilcileri ve Ortak Üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

• Operasyon kapsamında güncellenen Rüzgar ve Biyogaz Güç Sistemi Personeli Seviye – 5 Ulusal Meslek Standartları MYK tarafından onaylanmış ve Kurumun internet sitesinde ilan edilerek resmileşmiştir.

• Ortak Üniversitelerden 20 personel MYK ve TÜRKAK eğitimlerine katılmış ve sertifikalandırılmıştır.

• Ortak Üniversitelerin MYK Akreditasyonu için ön onay süreci tamamlanmıştır.

• Ortak Üniversitelerdeki akreditasyon ekiplerine online ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri verilmiştir.

• Sınav Soru Bankaları ve senaryolar hazırlanarak, MYK gizlilik kuralları çerçevesinde ortak Üniversitelerin ilgili yetkililerine teslim edilmiştir.

• Her iki üniversitede de TÜRKAK denetimleri başarıyla tamamlanmış olup küçük çaplı revizyonlar talep edilmiştir. Teknik Yardım Ekibi’nin desteğiyle gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

• Balıkesir Üniversitesi 14 Aralık 2023 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin akreditasyon süreci devam etmektedir.

• Balıkesir Üniversitesi MYK tarafından yetkilendirilmiş ve MYK sınavlarını yapmaya başlamıştır.

 

Faaliyet 2.5.1: Kursiyerlere GWO Eğitimlerinin Verilmesi

• Toplam 147 kişi GWO BST eğitimlerini tamamlamıştır.

 

Faaliyet 2.5.2: SEM’lerin Küresel Rüzgar Organizasyonu Eğitim Sağlayıcısı Olmasına Yönelik Faaliyetler

• GWO Akreditasyonuna ilişkin “gap” analizi Ortak Üniversitelerde gerçekleştirilmiştir.

• “Gap” analizi raporları Ortak Üniversiteler ile paylaşılmıştır.

• Teknik Destek Ekibinin danışmanlığında GWO akreditasyon süreçleri tamamlanmış ve her iki Üniversite GWO tarafından yetkili kuruluş olarak akredite edilmiştir.

• Üniversite bünyesindeki akademisyenler, GWO tarafından akredite edilmiş eğitmenler olarak sertifikalandırılmıştır.

• Tüm akreditasyon süreci tamamlanmış ve faaliyet sona ermiştir.

 

Faaliyet 2.6: Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri

• 19-25 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya’ya, 25 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihlerinde Danimarka ve Almanya’ya iki ayrı yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, bu ziyaretlere toplam 18 kişi katılmıştır.

• Son çalışma ziyareti 28 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya’ya gerçekleştirilmiştir. Operasyon Faydalanıcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ortak Üniversitelerden toplam 12 katılımcı ilgili ziyarete katılmıştır.

 

Faaliyet 2.7: İlgili Kurum Personelinin Eğitilmesi

• Balıkesir’deki eğitim programı 23-24-25 ve 24-25-26 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenmiştir. Çanakkale’deki eğitim programı 6-7-8 ve 7-8-9 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenmiştir.

 

Faaliyet 2.8: Eğiticilerin Eğitimi

• Faaliyet 11-15 Eylül 2023 tarihlerinde tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 3.1: Enerji, Sektöründeki İşverenlerin Katılımıyla Farkındalık Artırma Toplantıları Gerçekleştirilmesi

• Birinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde 51 katılımcı ile Çanakkale’de, İkinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 15.12.2022 tarihinde 74 katılımcı ile Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

 

Faaliyet 3.2: Açılış Konferansı

• Projenin Açılış Konferansı 19.01.2022'de Balıkesir'de yüz yüze ve ayrıca çevrimiçi olarak 239 katılımcı ile düzenlenmiştir.

 

Faaliyet 3.3: Kamuoyu Bilgilendirme Toplantıları

• Birinci Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı 16 Ocak 2023 tarihinde 360 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• İkinci Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı 20 Eylül 2023 tarihinde Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

 

Faaliyet 3.4: Spot Film Hazırlama

• Proje websitesi kullanıma geçmiştir ve düzenli olarak güncellenmektedir. (reyouproject.org)

• İlk 20 saniyelik spot film çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

• Operasyonun görünürlüğünü artırmak ve eğitim programına olan ilgiyi güçlendirmek amacıyla spot film çeşitli mecralarda yaygınlaştırılmaktadır.

• İkinci spot film ve eğitim videolarının senaryosu OB tarafından onaylanmıştır.

• İkinci spot film Operasyon Faydalancısı’nın onayına sunulmuştur. Verilen görüşler doğrultusunda, gerekli ek çekimler tamamlanarak revize film onaya iletilecektir.

• Eğitim videoları hazırlanmış ve OB onayına gönderilmiştir.

 

Faaliyet 3.5: Görünürlük ve İşitsel/Görsel Materyallerin Hazırlanması, Tasarlanması ve Dağıtılması

• Operasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5.000 adet Görünürlük Seti hazırlanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir.

• Açılış Konferansı ve Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri için ilave görünürlük malzemeleri hazırlanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir.

• Kitap ve diğer eğitim materyallerinin basım işlemleri tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 4.1. Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu’nun Hazırlanması

• Rapor için ön veriler, 1.4. Staj aktivitesi kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde toplanmıştır.

• Masa başı çalışmaları ve saha ziyaretlerinden elde edilen ön verilerle ilgili, araştırma kapsamında kullanılacak olan veri toplama araçlarını da içeren bir rapor hazırlanmıştır ve Operasyon Faydalanıcısına sunulmuştur.

• Elde edilen tüm verileri ve nitel değerlendirmeleri içeren rapor, Eylül 2022’de tamamlanarak Operasyon Faydalanıcısı’nın görüşlerine sunulmuştur.

• Rapor onaylanmış olup baskı süreci devam etmektedir.

• Rapor çıktıları Ocak 2023’te Ankara’da ve Eylül 2023’te Balıkesir’de düzenlenen “Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı’nda” ilgili paydaşlara aktarılmıştır.

 

Faaliyet 5.1: Sosyal taraflar ve akademisyenlerle çalıştaylar düzenlenmesi

• 3 Kasım 2021'de 1. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı; 17 Şubat 2022’de 1. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 3 Mart 2022’de 1. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 17 Kasım 2022’de Kariyer Odaklı Dersler 1. Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 18 Kasım 2022’de 2. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 19 Kasım 2022’de 2. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 20 Kasım 2022’de 2. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. İlgili sonuç raporları tüm taraflarla paylaşılmıştır.

• 22 Mart 2022'de Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı gerçekleşmiştir. Sonuç raporu ilgili taraflarla paylaşılmıştır.

• 11 Mayıs 2022 ve 21 Kasım 2022 tarihlerinde iki ayrı “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

• Faaliyet kapsamındaki tüm çalıştaylar tamamlanmış olup 10 çalıştaya toplam 580 kişi katılmıştır.

 

Faaliyet 5.2: Bölgesel Konferanslar

• Birinci Bölgesel Konferans Temmuz 2023’te Balıkesir’de düzenlenmiştir. İkinci Bölgesel Konferans 14 Kasım 2023’te Çanakkale’de düzenlenmiştir.

Mal alımı bileşeninde ise; bütün Lotların (toplam 6 Lot) geçici ve final kabul süreçleri tamamlanmıştır.