Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu
12 Temmuz 2019
İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu
12 Temmuz 2019
İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT-II)

 

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III. -Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I. -Sosyal İçerme için Kapasite Geliştirme
Aktivite III.II. -Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine ve İşgücü Piyasasına Erişimini Sağlamak

Operasyon Adı:

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi II (ŞNT-II)

Operasyon Numarası:

TREESP3.2.CCTII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Doğrudan Hibe Bileşeni: 19.06.2019 - 18.06.2020
Hizmet Alımı Bileşeni: 23.11.2020- 13.03.2024 (Süre uzatımı olacaktır.)

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://www.aile.gov.tr/sygm
https://www.instagram.com/sntiiprojesi/
https://www.facebook.com/SNTIIProjesi
https://twitter.com/SNTIIProjesi?t=4wLXOnMPopDJEmMKpk0wxw&s=08
https://www.linkedin.com/company/%C5%9Fnt-ii-projesi/
https://snt2projesi.com/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

ŞNT-II Operasyonu kapsamında 12 ay süreli doğrudan hibe ve (askıya alınma süresi dışarda bırakıldığında) 36 ay süreli hizmet alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyon kapsamında;

Doğrudan hibe bileşeni kapsamında, ŞNT faydalanıcısı olan 360.000 lise öğrencisine, kırtasiye masraflarını karşılamak üzere 2019-2020 eğitim yılının her bir dönemi başında sırasıyla 50 ve 25 Avro olmak üzere ödeme yapılması,

• Türkiye çapında 18 ilde uygulanmakta olan hizmet alımı bileşeni kapsamında ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarına ve Operasyonun paydaşı olan MEB personeline eğitim verilmesi, yerel düzeyde hizmet sağlayıcılar için farkındalığın artırılmasına dair toplantılar düzenlenmesi, Şartlı Eğitim Yardımı Programının ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin yapılması, Türkiye’de Sosyal Yardımlar/ŞNT’ye dair gelecekte oluşabilecek talepler için projeksiyon çalışması gerçekleştirilmesi, SYGM için bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi, yerel aktörlerin katılımı ile koordinasyon ve farkındalık artırma toplantıları ve Kapanış Konferansı düzenlenmesi
öngörülmektedir.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Operasyon kapsamında imzalanan doğrudan hibe sözleşmesi 19.06.2019 tarihinde başlamış ve 18.06.2020’de sona ermiştir. Doğrudan hibe bileşeninin uygulanması süresince yedi adet Aylık Yönetim Toplantısı ve iki adet Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan hibe bileşeniyle ilgili olarak hedef grupları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen İletişim Stratejisi çalışmaları kapsamında basılan ve projeye ilişkin bilgiler içeren posterlerin 288 SYD Vakıflarına dağıtımı ilk ödeme öncesi gerçekleştirilmiştir.

2019-2020 eğitim yılı ilk döneminde kişi başına 315,77 TL (50 Avro), 325.415 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin velilerine bilgilendirme SMS’i gönderilmiş, ayrıca medya ve sosyal medya araçları kullanılarak Operasyonla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi için kişi başına 214,44 TL (32,73 Avro) 327.741 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Bu dönemde de, bir önceki dönemde olduğu gibi, velilere bilgilendirme SMS’leri gönderilmiş ve ayrıca kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Operasyonun hizmet alımı bileşeni altındaki sözleşme 27.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Covid 19 pandemi koşulları nedeniyle 21.12.2020 tarihinden itibaren askıya alınmış, 12.04.2021 tarihinde uygulama süreci yeniden başlatılmıştır. Operasyonun başlama tarihinden Ocak 2023’e kadar 35 Aylık Yönetim ve 9 Yönlendirme Komitesi Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2024 sonu itibarıyla;

 

• Faaliyet 1:

- Faaliyet 1.1 kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeline yönelik eğitimlerin yol haritası, gündemi ve eğitim materyalleri hazırlanmış ve Operasyon Faydalanıcısı tarafından onaylanmıştır. Nisan 2024 itibarıyla, SYDV personel eğitimleri kapsamındaki 40 adet oturumun tümü düzenlenmiş ve 1.013 vakıf personeline eğitimler verilmiştir.

- Faaliyet 1.2 kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli eğitimlerine ilişkin literatür çalışması tamamlanmış, bölgesel odak grup toplantıları yapılmıştır, koruyucu ve önleyici programların yol haritası hazırlanmış ve Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır. Söz konusu programların ilk taslağı sunulmuş ve bu kapsamda Ankara’da 4 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. Müdahale edici programın ilk taslağı sunulmuş ve bu kapsamda da 4 adet çalıştay düzenlenmiştir. Son olarak, pilot eğitimler öncesi yapılması gereken 3 günlük programların tamamlanması çalışması Aralık 2022’de 53 katılımcı ile sona ermiştir. 7 pilot ilde 4’er farklı okulda pilot eğitimler tamamlanmıştır. Pilot çalışmadan alınan geri bildirimler sonucunda 304 rehber öğretmene eğitici eğitimleri Şubat 2024’te Ankara’da uygulanarak faaliyet tamamlanmıştır.

 

Faaliyet 2 kapsamında;

İletişim Haritası hazırlanmış ve Operasyonun sosyal medya hesapları açılmıştır ve aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Operasyona ilişkin görünürlük materyallerinden kalem, not defteri, dosya, kitap ayracı, USB, bez çanta ve mug hazırlanarak hizmet sağlayıcılara dağıtılmaya başlanmıştır. Operasyona özel bir internet sitesinin kurulumu tamamlanmış olup, https://snt2projesi.com/ adresi yayına alınmıştır. Hizmet sağlayıcılarının şartlı eğitim yardımı programına ilişkin bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek için bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Nisan 2024 itibarıyla 12 toplantı tamamlanmış, toplam 570 yerel katılımcı toplantılara iştirak etmiştir.

- Faaliyet 2.2 kapsamında; Şartlı Eğitim Yardımı Programının tanıtımına için video film hazırlanması konusunda faaliyetler devam etmektedir.

 

Faaliyet 3.1. Kapsamında ŞNT yardımlarının Etki Analizi çalışması tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmanın yönetici özeti https://snt2projesi.com/ adresinde yayınlanmıştır.

Faaliyet 3.2. projeksiyon çalışması 444 katılımcı ile 12 çalıştay yapılarak tamamlanmıştır. Projeksiyon çalışması raporu çalıştay çıktılarına göre hazırlanarak 28 Şubat 2024’te Operasyon Faydalanıcısı tarafından onaylanmıştır.

Faaliyet 3.3. kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün sosyal yardımları izleme ve değerlendirmesi kapsamında bir mekanizma oluşturulacaktır. Bu faaliyet altında gerçekleşecek çalışma ziyareti için Portekiz sosyal yardım kurumu seçilmiştir. Çalışma ziyareti sonucunda elde edilen veri ve bilgiler iyi uygulama örneği kabul edilecektir.

Faaliyet 3.4. kapsamında Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetlerin entegrasyonu için 140 kişiyle 4 odak grup toplantısı ve 250 kişiyle 8 çalıştay yapılmıştır. Entegrasyon çalışmasına ilişkin masa başı faaliyetleri devam etmektedir.

Faaliyet 4.1 kapsamında 24 adet koordinasyon toplantısı 616 katılımcı ile tamamlanmıştır.