İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019
İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.03.2021- 31.07.2024
Hibe bileşeni: 01.02.2022-30.04.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://metek.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/metekprojesi/
https://twitter.com/metekprojesi?s=11
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/metekprojesi/
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi/
https://www.youtube.com/channel/UCQT88-flwAB3JxdpxYmG7-g

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanan IQVET III Operasyonunun, 41 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet bileşeni kapsamında; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca farkındalık artırma konularında faaliyetler düzenlenmesi;

Mal alımı bileşeni kapsamında; Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,

Hibe bileşeni ile ise Operasyon kapsamında destek projeleri uygulanması
hedeflenmektedir.
Proje pilot illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara’dır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Hizmet Alımı Bileşeni kapsamında:

23 Aralık 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin uygulama süresi 1 Mart 2021 itibariyla başlamıştır. Açılış etkinliği 28 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

19 Nisan 2024 tarihinde imzalanan zeyilname ile projenin uygulama süresi 41 aya çıkarılmıştır.

Proje logosu, web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer görünürlük materyalleri geliştirilmiş ve onaylanmıştır.

Faaliyet 1, kalite mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla MTE'de kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyeti desteklemek üzere, alternatif modellerin hazırlanması için Çekirdek Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grubun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, öncelikle Ankara’da 5 günlük bir eğitim çalıştayı yapılmış ve ardından bir AB ülkesinde (İtalya) 5 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Farklı Kalite Güvence modellerine ilişkin nihai rapor, Ankara ve AB'de yapılan eğitimlerden elde edilen tüm ana bulguları içerecek şekilde hazırlanmıştır (A1.1). Kalite Danışma Kurulunun beşinci toplantısı 24 Ocak 2024’te yapılmış, MTE Kalite Danışma Kurulunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik öneriler görüşülmüştür (A1.2). İl Kalite Güvence Kurullarının oluşturulmasına yönelik çalıştay gerçekleştirilmiş ve MTE için Kalite Güvence Sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili sorunların belirlenmesi ve geribildirim alınması amacıyla 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da bir toplantı yapılmıştır (A1.3). Kalite izleme araçları (MTAL’lerde kullanılan öz değerlendirme mekanizması) nihai hale getirilmiş ve bir rapor hazırlanarak pilot illerde MTAL’lere yönelik olarak yapılacak eğitim faaliyetlerinin uygulanması için temel olarak kullanılmıştır (A1.4). İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından öz değerlendirme portalı konusunda İDKGD’ye destek vermek için görevlendirilen BİT uzmanı bu konuda çalışmalarını yürütmüş ve revize ettiği portalı İDKGD’nin görüşlerine sunmuştur. MTE Genel Müdürlüğü bünyesindeki İDKGD’de çalışan kalite görevlilerine 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Romanya’da, 18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında ve 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara’da kalite izleme araçları ve kalite denetimi konusunda eğitim verilmiştir. (A1.5). Kalite uygulamalarının sürdürülebilirliğine yönelik bir metodolojinin geliştirilmesi hakkında üçer günlük iki çalıştay, 2-4 Ekim ve 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kalite izleme araçlarının desteklenmesine yönelik 3 günlük eğitimler (1.6.1), kalite denetimi konusunda 3 günlük eğitimler (A1.6.2), kalite uygulamaları ve EQAVET ağı ile ilgili bir günlük eğitimler (1.6.3) 25 pilot ilde art arda gerçekleştirilerek tamamlanmıştır.

Faaliyet 2, pilot okullardaki 3.000 öğretmenin kendi sektörlerindeki mesleki yeterlikler konusunda eğitim almasına yöneliktir. Eğitimle ilgili hazırlıklar kapsamında özel alan yeterlikleri revize edilmiştir. Bu kapsamda bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir (A2.1). Eğitim sağlayıcıların belirlenmesi, iş başı eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra eğitimlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi gibi eş zamanlı süreçler devam etmiştir (A2.2). 27 ve 28 Eylül 2023 tarihlerinde Faydalanıcın ve eğitim sağlayıcıların katılımıyla birer günlük iki çalıştay yapılmıştır (A2.2.2). İş başı eğitimlerin temel amacı, öğretmenlerin kendi meslek alanlarındaki yeni teknoloji ve gelişimlere ayak uydurmalarını sağlamaktır. İş başı eğitimlere başvurular gönüllülük esasına dayanmaktadır. Gelecekteki uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlikle ilgili tavsiyeler içeren İş Başı Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporları periyodik ve kümülatif olarak hazırlanmaktadır. Ekim 2023 sonu itibarıyla, 130 eğitim etkinliği gerçekleştirilmiş olup 3.000 MTE öğretmeninden 2.819 öğretmen (1.000 kadın ve 1.819 erkek), 25 adet MTE alanının tamamında iş başı eğitim almış, gerçekleştirilen eğitimler için İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır (A2.3). Eğitimlere ilişkin MEB’in ilerleyen süreçte vereceği iş başı eğitimlerde dikkate alınmak üzere hazırlanacak etki değerlendirme raporu için uzman belirleme süreci devam etmektedir.

Faaliyet 3, eğitim ve çalışma ziyaretleri dahil olmak üzere kapasite geliştirme yoluyla 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasına destek vermektedir. Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği 5 personel için 8-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Berlin (Almanya) ve Madrid'e (İspanya) çalışma ziyareti gerçekleşmiştir. 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında 5 MEB personelinin katılımı ile Frankfurt’ta ilave bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ziyareti raporu, programı ve bilgilendirme notları tamamlanmıştır (A3.1). Paydaşlarla 2 adet üç günlük toplantı ve bir adet iki günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir (A3.2.2). A3.2.5 alt faaliyeti kapsamındaki çalıştaylarla eş zamanlı olarak A3.2.4 alt faaliyeti kapsamında çalışma kılavuzu ve sürdürülebilirlik planı hazırlamıştır. SMM’lerin kurulması sürecini kolaylaştırmak için bir SMM Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da dört çalıştay yapılmış ve çalıştay raporları hazırlanmıştır. SMM’lerin kurulması ve personel görevlendirme süreci devam etmektedir. SMM personeline yönelik planlama, koordinasyon, iletişim vb. konularda verilecek 4 adet 5 günlük eğitimin planlaması yapılmış olup bu eğitimleri verecek olan uzmanların belirlenmesi süreci devam etmektedir (A3.3.2.2).

Faaliyet 4 kapsamındaki çalışmalar, uzman ekibinin görevlendirilmesiyle başlamıştır. Bu ekip 3 programa ilişkin (Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri) 5 günlük pilot eğitimlerin ilkini Ankara’da gerçekleştirmiştir. Mesleki ve teknik eğitim verilen ortaöğretim kurumlarında çalışan Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek için masa başı çalışmasının yanı sıra odak grup toplantıları ve çevrimiçi anketlerden faydalanmak suretiyle bir saha çalışması yürütülmüştür. Matematik, Fen Bilgisi ve Mesleki Yabancı Dil olmak üzere üç programın tamamını kapsayacak beş günlük eğitimler 25 pilot ilin tamamında yürütülerek tamamlanmıştır.

Eğitim sonuçlarına dayanarak, gelecekteki eğiticilerin (formatörlerin) SMM faaliyetlerinin aktif parçası olmaları için öğretme yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla 10 günlük “eğiticilerin eğitimi” hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir (A4.5). Öğrenme ile ilgili başarıların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, faydalanıcı hedef gruba dağıtılmak üzere video uygulamalarını da içerecek şekilde uygulama rehberi tasarlanmıştır. Video ve uygulama rehberinin hazırlıkları devam etmektedir. Akademisyen görevlendirmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir (A4.4.1).

Faaliyet 5 yerel düzeydeki eğitim idarecilerinin eğitim-öğretim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yetkinliklerinin iyileştirilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyet yerel düzeyde eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili model ve el kitabı geliştirilmesine yönelik iyi uygulamalar ve literatür taramasını kapsayan bir masa başı çalışması ile gerçekleştirilmiştir (A5.1). El kitabı için olası modeller hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ankara’da 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir (A5.2). Ekim ve Kasım 2023’te 152 kişinin (35 kadın, 117 erkek) katılımı ile Eskişehir, İzmir ve Antalya’da üç adet 2 günlük çalıştay düzenlenmiştir (A5.4). Yerel düzeyde eğitim ve öğretim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin model ve el kitabının içeriği Faydalanıcı tarafından uygun bulunmuştur (A5.5).

Faaliyet 6 kapsamında öğrenme materyallerinin geliştirilmesine ilişkin 10’ar günlük eğitimlerin ilk grubu Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Hatay’da yapılması planlanan eğitim Şubat 2023’te meydana gelen deprem sebebiyle tamamlanamamıştır Bu kapsamda yedi adet beş günlük eğitimin Haziran 2024 sonuna kadar tamamlanması için gereken planlama yapılmıştır (A.6.1). Faaliyet 6.2 kapsamında materyal geliştirme ve yeni gelişen tekniklerin kullanılması kabiliyeti konusunda öğretmenlerin ve tasarımcıların yetkinlikleri, ders kitabı yazarlarına yönelik eğitimler ve pratik uygulamalı özel eğitimlerle geliştirilmiştir. 25 adet iki günlük eğitim sırasında 25 pilot ildeki öğretmenlere MEB’in geliştirdiği eğitim materyalleri de dahil olmak üzere yeni gelişen teknikleri kullanma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla eğitim verilmiştir (A6.2).

Faaliyet 7 kapsamında, masa başı çalışması gerçekleştirmek ve paydaşların beklentileri ile görüşlerini almak üzere Ankara ve İstanbul’da birer günlük iki toplantı düzenlenerek mevcut sistem gözden geçirilmiş ve bunun yanı sıra, mesleki rehberlik eğitimi ile ilgili ihtiyaç analizi yapılmıştır (A.7.1.2) Rehber öğretmenlere yönelik mesleki rehberlik eğitim programının içeriğini belirlemek için Ankara’da iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir (A.7.2.3). Masa başı çalışması (A.7.1.1) ve toplantılarda (A.7.1.2 ve A.7.2.3) iletilen geri bildirimlere göre farklı mesleki rehberlik modelleriyle ilgili rapor hazırlanmıştır (A.7.1.3). 150 pilot okulda eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesinin ardından yapılan literatür taraması temelinde ve iki günlük çalıştaydan sonra ilgili taraflarla eğitim programının içeriği tanımlanmıştır (A7.2.4). Eğitim programı, pilot illerdeki öğretmenlere yönelik 25 adet üç günlük eğitimin (A7.3.1) ardından pilot uygulamaya yönelik özel eğitimleri de içerecek şekilde yine pilot illerdeki öğretmenlere yönelik beş günlük bir eğitim şeklinde uygulanmıştır (A7.3.2). Mesleki rehberlikle ilgili eğitim programının pilot uygulamasını koordine etmek amacıyla 8 ildeki 15 okulun hepsinde saha ziyaretleri tamamlanmıştır (A.7.1.4). Alınan eğitimlerin mesleki rehberlik açısından öğretmenlere ne derece faydalı olduğunu tespit etmek için yapılacak 24 adet iki günlük ziyaretin Haziran 2024 sonuna kadar tamamlanması için gereken planlama yapılmıştır (A.7.4). Yapılan çalışmalar, masa başı çalışması ve çalıştay sonuçlarına uygun olarak taslak eğitim programı gözden geçirilmiştir (A.7.5).

Faaliyet 8, 25 pilot ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcileriyle iki günlük bir toplantı düzenlenmesiyle başlatılmıştır. 8.1 sayılı faaliyet kapsamında kalite güvence, akreditasyon, EQAVET prensipleri ve ağı konusunda farkındalığı artırmaya yönelik birer günlük bilgilendirme toplantıları Haziran-Aralık 2023 tarihleri arasında 1.725 kişinin (456 kadın, 1.269 erkek) katılımıyla 25 pilot ilin tamamında gerçekleştirilmiştir. Kalite Güvencesine ve Modüler Kredili Geçme Sistemine ilişkin uluslararası konferansın (A.8.2 + 9.2) hazırlıkları devam etmekte olup konferansın 29-30 Mayıs 2024 tarihinde yapılması planlanmıştır. Kalite uygulamaları hakkındaki tanıtım materyalleri onaylanmış olup tanıtım kitlerine (A.8.3) ilişkin onay talep formu Faydalanıcı tarafından imzalanmıştır.

Faaliyet 9: Farkındalık artırma aracı olarak forum ve sergi 21-22 Kasım 2023’te Antalya’da düzenlenmiştir. 450 kişinin doğrudan katılım sağlaması, MTAL’lerin teknik başarılarının sergilenmesi, sosyal medya ve basında bu etkinliklere geniş yer verilmesi farkındalığın artmasına katkıda bulunmuştur. Forumun mottosu “MTE’ye Açılan Kapılar” olmuştur. Panel oturumları kapsamında Avrupa Beceri Yılı ile ilgili konular ele alınmıştır. MTE’nin önemi hakkında Antalya’da yapılan forumun sonuçları şu şekildedir:

  • MTE’nin rekabet gücünü artıracak şekilde, iş gücünden istenen yeni becerileri geliştirmede oynadığı ve oynayacağı kritik rol hakkında paydaşlarda ortak bir anlayış oluşturuldu.

    • Mesleki eğitimin katma değeri hakkında farkındalık oluşmasına katkıda bulunuldu.

    • Özel sektör ve MTE aktörleri arasında iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için mekanizmalar incelendi, MTE paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak zemin bulunması hakkında görüşmeler yapıldı.

Mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulamaya yönelik 25 adet bir günlük toplantının Mayıs-Haziran 2024 döneminde tamamlanması için gereken planlama yapılmıştır (9.3).

Faaliyet 10 kapsamında, MTE’nin tanıtılmasına yönelik farklı medya ve iletişim aracı türleri konusunda yapılan değerlendirmenin ardından Ankara’da iki günlük çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay raporu hazırlanmıştır. Bu faaliyet mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi için geliştirilecek medya ve araçlardan oluşan iletişim araç kitinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla sonuçlanacaktır. Basılacak materyaller ile tanıtım materyallerinin tasarımı Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü kamu spotunun yanı sıra akıllı telefon, broşür ve promosyon kitlerine ilişkin onay talep formu Faydalanıcı tarafından imzalanmıştır (A10.2.1 ve A10.2.2).

Faaliyet 11: Yarışmaların konseptleri, Avrupa Beceri Yılı bağlamındaki rollerine vurgu yapılarak hazırlanmıştır. Beceri Yarışmasına İlişkin Konsept Belgesinde Sürdürülebilirlik ve Yeşil İşler kapsamındaki konulara yer verilmiştir. Mesleki ve teknik eğitim verilen ortaöğretim kurumlarına yönelik bilgi/beceri yarışmaları ve sergiler aracılığıyla öğrencilerin bu okullarda eğitim görmeleri için motive edilmeleri, mesleki ve teknik eğitimle ilgili farkındalığın kamuoyu nezdinde artırılması kapsamında fayda sağlamıştır. Tüm MTAL'lere yönelik beceri ve bilgi yarışmaları 17 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da düzenlenen final etkinliği ile tamamlanmıştır. MTAL’lerden bilgi ve beceri yarışmalarında birinci olan ekiplere bir AB ülkesine yapılacak çalışma ziyareti ödülü verilmiş; ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü olan ekiplere de ödül verilmiştir. Kazanan ekipler için Brüksel’e Şubat 2024’te beş günlük çalışma ziyareti düzenlenmiştir (11.1.3 ve 11.2.3). Bilgi ve beceri yarışmalarında dereceye giren 30 öğrenciye 50 Avro tutarında çek verildiği hususu Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır (11.1.4 ve 11.2.4).

Faaliyet 12 kapsamında öğrencilerin ilgi ve becerileriyle uyumlu olan Mesleki ve Teknik Eğitim programlarına devam etmelerini sağlamak için ailelerin mesleki rehberlik konusundaki farkındalıkları ve bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Pilot okullar bu toplantıları çocuklarının kariyer seçimlerinde daha aktif rol almalarını sağlayacak şekilde ailelere rehberlik sağlanması için değerlendirmiştir. Hızla değişen iş dünyasında bağımsız şekilde kariyer tercihi yapmalarında çocuklarını desteklemek açısından ailelerin oynayacakları önemli rolün ve bu dinamik bağlamında MTE’nin sunduğu birçok fırsatın altını çizen bir mesaj verilmiştir. Etkinlikler sosyal medyada ve projenin internet sitesinde belgelenmiş ve duyurulmuştur. Bu bilgilendirme toplantıları Ocak 2024 sonu itibarıyla 17 pilot ilde düzenlenmiştir. Kalan dört pilot ilde yapılacak toplantıların Mayıs-Haziran 2024 döneminde tamamlanması planlanmıştır (12.1).

Faaliyet 13 kapsamında modüler bir kredili geçme sisteminin pilot uygulaması yapılacaktır. Modüler kredili geçme sistemine ilişkin bir masa başı analizi yapılmış ve konsept notunun ana bulgularının tartışılması ve revize edilmesi amacıyla İstanbul’da iki günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 13 no.lu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin bir konsept notu da hazırlanmıştır (C.13.1.1). AB üye ülkelerindeki iyi uygulamaları gözlemlemek amacıyla Slovenya’ya 5 günlük bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir (C.13.1.3). 15 alandaki modüler programlar, geliştirilen konsept doğrultusunda Gaziantep’te düzenlenen beş günlük bir çalıştay kapsamında gözden geçirilmiştir. Önerilen modüler kredili geçme sistemi modelinin pilot uygulaması 6 ilde ve 15 okulda yapılmıştır. 15 meslek alanındaki modüler programların gözden geçirilmesi ve MEB’in öğretim programlarında yer alan öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla bir rehber hazırlanmış ve Faydalanıcıya sunulmuştur. Ayrıca Faydalanıcının seçtiği 15 meslek alanındaki 15 modüler programın gözden geçirilmesi tamamlanmıştır (C.13.2). 15 pilot okulun öğretmenlerine yönelik kararlaştırılan pilot uygulama konsepti ile ilgili 15 adet ikişer günlük eğitim verilmiştir (C.13.3). Okullarda pilot uygulamanın izlenmesine yönelik 45 adet iki günlük ziyaret Mayıs 2023 sonu itibarıyla tamamlanmış olup ilgili raporlar hazırlanmıştır (C.13.4). Modüler Kredili Geçme Sisteminin uygulanmasına yönelik Tavsiye Raporu hazırlanarak Temmuz 2023’te sunulmuş ve Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır (C.13.5).

Faaliyet 14: Pilot illerdeki sektör temsilcilerinin e-mezun sistemi hakkındaki farkındalığının artırılması amacıyla 25 adet bir günlük toplantı 2022 yılı sonuna kadar düzenlenmiştir. E-mezun sistemiyle ilgili farkındalığı artırmaya yönelik tanıtım filmi hazırlanmıştır (D.14.2). E-mezun sistemiyle ilgili tanıtım kiti ve görünürlük materyallerinin üretimi Faydalanıcının onayı alındıktan tamamlanmıştır, dağıtımı ise ilerleyen dönemde tamamlanacaktır (14.3.1 ve 14.3.2). Nisan 2024 sonu itibarıyla SMS paketinin geliştirilmesi süreci devam etmektedir (D.14.4).

 

Hibe bileşeni kapsamında

01.02.2022 tarihi itibarıyla 18 adet hibe projesinin uygulama süreci başlamıştır. Hibe Projelerinin Uygulanması ve Yönetimi Eğitimi Hibe Faydalanıcısı temsilcileri için 16-18.02.2022 (2,5 gün) tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. MEB, projelerin sürdürülebilirliği için hibe faydalanıcıları ile protokoller imzalamıştır. 16-17 Mayıs 2022 tarihinde hibe faydalanıcılarına yönelik satın alma eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Projelerin açılış etkinliklerine katılım sağlanmış ve ilk teknik ve tematik izleme ziyaretleri tamamlanmıştır. 1 sözleşme feshedilmiştir. Geri kalan 16 projenin uygulama süresi 30.04.2024 itibarıyla sonra ermiştir.

 

Mal Alımı Bileşeni kapsamında

Bu Operasyon kapsamında 4 adet mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Lot 1’in uygulama süreci 28.11.2022 tarihinde başlamış olup 12.07.2023 tarihinde sona ermiştir. Lot 2’nin uygulama dönemi 14.11.2023 tarihinde başlamış, 04.04.2024’te sona ermiştir. 17.11.2022 tarihinde Lot 3‘ün uygulama süreci başlamış olup 08.06.2023 tarihinde sonra ermiştir. Lot 4’ün uygulama dönemi ise 04.11.2022 tarihinde başlamış olup 04.04.2023 tarihinde sona ermiştir.

Mal alımı ihalesine ilişkin bilgi için lütfen buraya tıklayınız.