İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.03.2021- 29.02.2024
Hibe bileşeni: 01.02.2022-31.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://metek.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/metekprojesi/
https://twitter.com/metekprojesi?s=11
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/metekprojesi/
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi/
https://www.youtube.com/channel/UCQT88-flwAB3JxdpxYmG7-g

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanan IQVET III Operasyonunun, 36 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet bileşeni kapsamında; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca farkındalık artırma konularında faaliyetler düzenlenmesi;

Mal alımı bileşeni kapsamında; Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,

Hibe bileşeni ile ise Operasyon kapsamında destek projeleri uygulanması
hedeflenmektedir.
Proje pilot illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara’dır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)


Hizmet Alımı Bileşeni kapsamında:

23 Aralık 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin uygulama süresi 1 Mart 2021 itibariyle başlamıştır. Açılış etkinliği 28 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje logosu, web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer görünürlük materyalleri geliştirilmiş ve onaylanmıştır.

Faaliyet 1, kalite mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla MTE'de kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyeti desteklemek üzere, alternatif modellerin hazırlanması için Çekirdek Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grubun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, öncelikle Ankara’da 5 günlük bir eğitim çalıştayı yapılmış ve ardından bir AB ülkesinde (İtalya) 5 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Farklı Kalite Güvence modellerine ilişkin nihai rapor, Ankara ve AB'de yapılan eğitimlerden elde edilen tüm ana bulguları içerecek şekilde hazırlanmıştır (A1.1). Kalite Danışma Kurulunun dördüncü toplantısı 28 Temmuz 2023’te yapılmış, MTE Kalite Danışma Kurulunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik öneriler görüşülmüştür (A1.2). İl Kalite Güvence Kurullarının oluşturulmasına yönelik çalıştay gerçekleştirilmiş ve MTE için Kalite Güvence Sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili sorunların belirlenmesi ve geribildirim alınması amacıyla 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da bir toplantı yapılmıştır (A1.3). Kalite izleme araçları (MTAL’lerde kullanılan öz değerlendirme mekanizması) nihai hale getirilmiş ve bir rapor hazırlanarak pilot illerde MTAL’lere yönelik olarak yapılacak eğitim faaliyetlerinin uygulanması için temel olarak kullanılmıştır (A1.4). İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından öz değerlendirme portalı konusunda İDKGD’ye destek vermek için görevlendirilen BİT uzmanı çalışmalarına başlamış ve revize ettiği portalı İDKGD’nin görüşlerine sunmuştur (A1.5). Kalite izleme araçlarının desteklenmesine yönelik üç günlük eğitimler (1.6.1) ile kalite uygulamaları ve EQAVET ağı ile ilgili bir günlük eğitimler (1.6.3) 25 pilot ilde art arda gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Ayrıca, kalite denetimi ve dış değerlendirme ile ilgili olarak yapılacak 25 adet üçer günlük eğitim Ankara, Bursa, Eskişehir ve Konya’da başlamıştır (A1.6.2)

Faaliyet 2, pilot okullardaki 3.000 öğretmenin kendi sektörlerindeki mesleki yeterlikler konusunda eğitim almasına yöneliktir. Eğitimle ilgili hazırlıklar kapsamında özel alan yeterlikleri revize edilmiştir. Bu kapsamda bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir (A2.1). Eğitim sağlayıcıların belirlenmesi, iş başı eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra bu eğitimlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi devam etmekte olup bu eş zamanlı süreçler Eylül 2023’e kadar devam edecektir (A2.2). 3.000 MTE öğretmeninden 1.555 öğretmen, 25 adet MTE alanının 21’inde iş başında eğitim almıştır. Gerçekleştirilen eğitimler için İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. (A2.3)

Faaliyet 3, eğitim ve çalışma ziyaretleri dahil olmak üzere kapasite geliştirme yoluyla 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasına destek vermektedir. 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında, 5 MEB personelinin katılımı ile Frankfurt’ta ilave bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ziyareti raporu, programı ve bilgilendirme notları tamamlanmıştır (A3.1). Paydaşlarla 2 adet üç günlük toplantı ve bir adet iki günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir (A3.2.2). A3.2.5 alt faaliyeti kapsamındaki çalıştaylarla eş zamanlı olarak A3.2.4 alt faaliyeti kapsamında çalışma kılavuzu ve sürdürülebilirlik planı hazırlamıştır. SMM’lerin kurulması sürecini kolaylaştırmak için bir SMM Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da dört çalıştay yapılmış ve çalıştay raporları hazırlanmıştır. SMM’lerin kurulması ve personel görevlendirme süreci devam etmektedir.

Faaliyet 4 kapsamındaki çalışmalar, uzman ekibinin görevlendirilmesiyle başlamıştır. Bu ekip 3 programa ilişkin (Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri) 5 günlük pilot eğitimlerin ilkini Ankara’da gerçekleştirmiştir. Pilot eğitim uygulaması devam etmektedir. 4.3 sayılı faaliyet kapsamında 10 pilot ilde 5’er günlük eğitimler yapılmıştır. Eğitimlerin geri kalanına ilişkin olarak Ekim 2023’ün sonuna kadar planlama yapılmıştır.

Faaliyet 6 kapsamında 10 günlük öğrenme materyalleri eğitiminin ilki Adana’da gerçekleştirilmiştir. İkinci eğitim is Eskişehir’de yapılmıştır. Hatay’da yapılması planlanan ve bu kapsamda katılımcıların Hatay’a gönderildiği üçüncü eğitim Şubat 2023’te meydana gelen deprem sebebiyle tamamlanamamıştır. Eğitimler, Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul ve Ankara’da devam etmiştir. (A.6.1). Faaliyet 6.2 kapsamında uzman görevlendirme süreci tamamlanmış olup eğitimlere en kısa sürede başlanacaktır.

Faaliyet 7 kapsamında, masa başı çalışması gerçekleştirmek ve paydaşların beklentileri ile görüşlerini almak üzere Ankara ve İstanbul’da birer günlük iki toplantı düzenlenerek mevcut sistem gözden geçirilmiş ve bunun yanı sıra, mesleki rehberlik eğitimi ile ilgili ihtiyaç analizi yapılmıştır (A.7.1.2) Rehber öğretmenlere yönelik mesleki rehberlik eğitim programının içeriğini belirlemek için Ankara’da iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir (A.7.2.3). Masa başı çalışması (A.7.1.1) ve toplantılarda (A.7.1.2 ve A.7.2.3) iletilen geri bildirimlere göre farklı mesleki rehberlik modelleriyle ilgili rapor hazırlanmıştır (A.7.1.3). 50 öğretmen ve 2 MTE GM personeli 7-11 Kasım 2022 tarihinde mesleki eğitim konusunda Ankara’da eğitim almıştır (A.7.3.2). Mesleki rehberlikle ilgili eğitim programının pilot uygulamasını koordine etmek amacıyla 8 ildeki 15 okulda saha ziyaretleri tamamlanmıştır (A.7.1.4). Yapılan çalışmalar, masa başı çalışması ve çalıştay sonuçlarına uygun olarak taslak eğitim programı hazırlanmıştır (A.7.2.4).

Faaliyet 8, 25 pilot ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcileriyle iki günlük bir toplantı düzenlenmesiyle başlatılmıştır. 8.1 sayılı faaliyet kapsamında 25 adet birer günlük toplantı Ankara, Eskişehir, Konya ve Bursa’da başlamıştır. Kalite Güvenceye ilişkin uluslararası konferans (A.8.2) ve kalite uygulamaları hakkındaki tanıtım materyalleri (A.8.3) ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir.

Faaliyet 9 kapsamında Antalya’da 1-2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük forumun hazırlıkları forumla ilgili taslak konsept notun oluşturulması ile başlamıştı. Foruma ilişkin hazırlıklar ve lojistik düzenlemeler başlatılmıştı. Ancak depremden dolayı forum Kasım 2023’e ertelenmiş olup hazırlıklar devam etmektedir.

Faaliyet 10 kapsamında, MTE’in tanıtılmasına yönelik farklı medya ve iletişim araçları türleri konusunda yapılan değerlendirmenin ardından Ankara’da iki günlük çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay raporu hazırlanmıştır. Bu faaliyet mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi için geliştirilecek medya ve araçlardan oluşan iletişim araç kitinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla sonuçlanacaktır Hazırlanacak iletişim kiti ile ilgili belgeler hazırlanmıştır (A.10.2.1). 10.2.1 Faaliyeti kapsamındaki birinci kamu spotu tamamlanmıştır.

Faaliyet 11’de uzman görevlendirme süreci devam etmektedir.

Faaliyet 12’de uzman görevlendirme süreci tamamlanmıştır. Faaliyetin uygulanmasına ilişkin planlamalar devam etmektedir.

Faaliyet 13 kapsamında modüler bir kredili geçme sisteminin pilot uygulaması yapılacaktır. Modüler kredili geçme sistemine ilişkin bir masabaşı analizi yapılmış ve konsept notunun ana bulgularının tartışılması ve revize edilmesi amacıyla İstanbul’da iki günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 13 no.lu Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin bir konsept notu da hazırlanmıştır (A.13.1.1). Pilot konsept notunun görüşülmesine yönelik iki günlük iki çalıştaydan biri 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. İkinci çalıştayın Ağustos 2023’te yapılması planlanmaktadır (A.13.1.2). AB üye devletlerindeki iyi uygulamaları gözlemlemek amacıyla Slovenya’ya 5 günlük bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir (A.13.1.3) 15 alandaki modüler programlar geliştirilen konsept doğrultusunda Gaziantep’te düzenlenen beş günlük bir çalıştay kapsamında gözden geçirilmiştir (A.13.2). 15 pilot okulun öğretmenlerine yönelik kararlaştırılan pilot uygulama konsepti ile ilgili 15 adet ikişer günlük eğitim verilmiştir (A.13.3). Okullarda pilot uygulamanın izlenmesine yönelik 45 adet iki günlük ziyaretler Mayıs 2023 sonu itibarıyla tamamlanmış olup ilgili raporlar, okullar ve Kilit Olmayan Uzmanlar tarafından hazırlanmıştır (A.13.4). Modüler Kredili Geçme Sisteminin uygulanmasına yönelik Tavsiye Raporu hazırlanmıştır (A.13.5).

Faaliyet 14 kapsamında, MTAL mezunlarının izlenmesine ilişkin sistem hakkında farkındalık oluşturmak için bir uzman görevlendirilmiştir. Pilot illerdeki sektör temsilcilerinin e-mezun sistemi hakkındaki farkındalığının artırılması amacıyla 25 adet bir günlük toplantı 2022 yılı sonuna kadar düzenlenmiştir. Katılımcılara "e-mezun" sistemi ile ilgili rehberlik sağlanmış ve sistemin işleyişi ve erişimiyle ilgili değerli bilgiler verilmiştir (A.14.1) E-mezun sistemiyle ilgili farkındalığı artırmaya yönelik tanıtım filmi hazırlanmıştır (A.14.2). E-mezun sisteminin tanıtım kiti ve bu kapsamda hazırlanacak görünürlük materyalleri ve SMS paketi hakkında konsept notu hazırlanmıştır (A.14.3 ve A.14.4).

 

Hibe bileşeni kapsamında

01.02.2022 tarihi itibariyle 18 adet hibe projesinin uygulama süreci başlamıştır. Hibe Projelerinin Uygulanması ve Yönetimi Eğitimi Hibe Faydalanıcısı temsilcileri için 16-18.02.2022 (2,5 gün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. MEB, projelerin sürdürülebilirliği için hibe faydalanıcıları ile protokoller imzalamıştır. 16-17 Mayıs 2022 tarihinde hibe faydalanıcılarına yönelik satın alma eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Projelerin açılış etkinliklerine katılım sağlanmış ve ilk teknik ve tematik izleme ziyaretleri tamamlanmıştır. 2023 yılı ilk çeyreğinde raporlama eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

 

Mal Alımı Bileşeni kapsamında

Bu Operasyon kapsamında Ocak 2023’ün sonu itibariyle 3 adet mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Lot 1’in uygulama süreci 28.11.2022 tarihinde başlamış olup 12.07.2023 tarihinde sona ermiştir.

17.11.2022 tarihinde Lot 3‘ün uygulama süreci başlamış olup 08.06.2023 tarihinde sonra ermiştir.

Lot 4’ün uygulama dönemi ise 04.11.2022 tarihinde başlamış olup 04.04.2023 tarihinde sona ermiştir.

Mal alımı ihalesine ilişkin bilgi için lütfen buraya tıklayınız.