MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI I(METEK-I)
1 Ocak 2017
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)
1 Ocak 2017
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI I(METEK-I)
1 Ocak 2017
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)
1 Ocak 2017

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi

Tedbir 4.2
Operasyon Adı Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SIROMA)
Uygulama Süresi 09.11.2015-08.11.2017
Web Adresi http://ailetoplum.aile.gov.tr/duyurular/ipa4-projesi-romanlarin-yogun-olarak-yasadigi-yerlerde-sosyal-icermenin-desteklenmesi - https://www.facebook.com/siromatr/
Faydalanıcı Kurum Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) Sağlık Bakanlığı (AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı = € 8.800.00
Mal Alımı = € 1.661.029,80
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyon kapsamında, sosyal güvenlik kapsamı dâhil olmak üzere, istihdam piyasalarına girişlerini kolaylaştırarak Romanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda sosyal içermenin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, yoksulluk içinde yaşayan ya da yoksulluk riski ile karşı karşıya olan dezavantajlı kişiler ve romanların yoğun olarak bulunduğu gecekondu bölgelerinde yaşayanlar ve göçerler hedef gruplar olarak tanımlanmıştır.

Proje kapsamında öngörülen hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik en önemli faaliyetler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

• Romanlara hizmet sunan kamu kurumlarının ve hizmet veren tarafların eğitim, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardımlar alanında daha iyi hizmet sunmak üzere kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi
• Kamu kurumları, STK’lar, paydaşlar ve toplum arasındaki iletişim ve diyaloğun ayrımcılıkla mücadele amacıyla güçlendirilmesi
• Eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve çocukların akademik başarılarının iyileştirilmesinin sağlanması
• Sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık hizmetlerine talebin arttırılması
• Mesleki niteliklerin arttırılması yoluyla istihdam hizmetlerine erişimin ve işgücüne katılımın kolaylaştırılması

Operasyon, 18-19 Şubat 2011 tarihlerinde MEB tarafından, çeşitli Roman STK'larının katılımıyla düzenlenen “Roman Çocuk ve Eğitim” adlı çalıştayın önerileri dikkate alınarak 12 pilot ilde gerçekleştirilmiştir: Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ.6 lotlu ve 1.661.029,80 Avro tutarındaki mal alımı sözleşmeleri de Eylül 2015 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda 20 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 44 ilk öğretim okulu ve 20 halk eğitim merkez, akşam sanat okulu ve olgunlaşma enstitüsüne, 20 toplum merkezi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne IT ve ofis ekipmanları ile müzik eğitim alet ve enstrümanları, spor ekipmanları, çocuk oyun setleri ve 44 konteynır alınmıştır.

Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için projenin yürütüldüğü illerde toplam 20 adet “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” (SHKB) diye adlandırılan çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu grupların her biri için bir yerel sosyal hizmetler koordinatörü (toplam 20 yerel sosyal hizmet koordinatörü) ve her bir grup için bir Roman arabulucu (toplam 20 Roman arabulucu) proje boyunca istihdam edilmiştir. Ayrıca,

• 44 poilot ilde gerçekleştirilen müfredat dışı aktiviteler ve eğitim ihtiyaç analizi 1.774 kişi ile anket yapılmıştır.
• Sağlık okuryazarlığını arttırmak için 6 bölgede Bölge Ziyaret Takımı oluşturulmuştur (İzmir, Edirne, Adana, Ankara, İstanbul 2).
• 12 ilde hedef gruplara 4.044 sağlık mülakatı / ziyareti gerçekleştirilmiştir (cinsiyet eşitliği dikkate alınmıştır).
• 941 sivil toplum örgütü temsilcisi, yerel Roma kanaat önderleri ve Roman halkı sağlık okuryazarlığı konusunda eğitildi.
• Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri personeli ve 600 katılımcı ile Yararlanıcı Kuruluşlar için yeni yerel sosyal hizmet modeli hakkında 12 eğitim programı düzenlenmiştir.
• STK'ların kapasitesinin geliştirilmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve hibelere nasıl başvuracağına ilişkin farkındalık yaratılması, ilgili STK'ların güçlendirilmesi konularında 105 STK temsilcisinin eğitim programı düzenlenmiştir.
• Yeni sosyal hizmet modeli, 12 ildeki 54 memur ve OB'nin ulusal ofisi için yeni hizmet modelinde 5 günlük eğitici eğitimi yoluyla tanıtılmıştır.
• Yararlanıcı Bakanlıklardan 51 eğiticiye eğitim programı verildi. 1.656 devlet memuruna 3 günlük hizmet içi eğitim verilmiştir.
• 193 devlet memuru ve faydalanıcı kurum temsilcileri, Ortak Eylem Planı ve Ulusal Roman Stratejisi Eylem Planı 2016-21'deki koordinasyon mekanizmasına yönelik çalıştaylara katılmıştır.
• Sosyal içerme ve ayrımcılıkla mücadele konusunda 44 pilot okuldan 62 öğretim personeline eğitici programı eğitimi verildi.
• 44 pilot okulda 727 öğretmene sosyal içerme ve ayrımcılıkla mücadele konusunda hizmet içi eğitim programı tamamlandı.
• Müfredat dışı öğretim programlarının kullanımı için 12 ilde 44 pilot okuldan 1.275 öğretmene bir eğitim programı düzenlenmiştir.
• 631 katılımcı ile paydaşlarla ve ortak kuruluşlarla 14 çalıştay düzenlenmiştir.
• Toplamda 3.831 Roman eğitim, mesleki eğitim ve girişimcilik kurslarına katılmıştır. Ayrıca, toplam 6.201 kişi eğitilmiştir.
• “Modüler Sosyal İçerme Kılavuzu Kitabı” 4 modül olarak hazırlanmıştır (sosyal koruma, eğitim, sağlık artı ek hizmet olarak istihdam) ve Rehber Kitabın 20.000 kopyası 12 ilde devlet memurları ve paydaşlara dağıtılmıştır.
• Operasyon sonucunda yeni bir yerel sosyal hizmet modeli geliştirilmiş ve bu model için aşağıdaki dokümanlar / sistemler hazırlanmıştır: Yeni Sosyal Hizmet Modeli Tanıtım Belgesi; Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimlerinin Sorumlulukları ve İşlevleri ; Entegre Hizmet Sunumu Kılavuzu; IT İzleme Bilgi Sistemi Kayıt, İzleme, Raporlama Fonksiyonları Rehberi.
• Roman Vatandaşlar Strateji Belgesinde (2016-2021) ele alınan şu beş sektör için Ortak Eylem Planı geliştirilmiştir: eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal yardım. 128 yerel paydaşın katılımıyla 12 adet ortak Eylem Planı hazırlanmıştır.
• Müfredat dışı modüler eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır.