Operasyon Fikri Sunmak İçin

Bu seçenek yalnızca kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara sunulmuştur.
Hibe projeleri bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Hibe projeleri için lütfen hibe çağrılarımızı takip ediniz.

IPA II döneminde, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (Resmi olmayan Türkçe çeviri)" kapsamında proje fikri sunmak isteyen kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, aşağıda yer alan Proje Fikri Fişlerini (PIF) kullanarak proje fikirlerini değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza iletebilirler.

Burada sunulacak projelerinizin ülke veya bölge düzeyinde yürütülecek kapsamda tasarlanması gerekmektedir. Bu proje fikri önerme yönteminin, hibe projelerini kapsamadığını lütfen göz önünde bulundurunuz.

Bunun için:

 • Projenizin EESP SOP altındaki hangi aksiyonun ve aktivitenin kapsamına girdiğini belirlemeniz,
 • İlgili PIF belgesini indirip belge içindeki yönlendirmelere göre doldurmanız,
 • Doldurduğunuz belgeyi, projectidea@ikg.gov.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.

PIF belgesinin proje önerilerinin EESP SOP ile bağlantısının tespit edilmesine hizmet eden bir araç olduğu unutulmamalıdır. Bu belgelerin Başkanlığımızca değerlendirilmesi, program çerçevesi ve kaynaklarının yanı sıra başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yasal statüsü göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

PIF belgeleri, EESP SOP Aksiyonları doğrultusunda 3 çeşit olarak (İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika) hazırlanmıştır.

Lütfen, seçtiğiniz Aktiviteyi içeren Aksiyona ilişkin PIF belgesini kullanmak için özen gösteriniz.
Belgelerin hazırlanması ile ilgili her türlü sorunuz için projectidea@ikg.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Operasyonlar için Seçim Kriterleri

Aşağıda yer alan seçim kriterleri Çerçeve Anlaşma'nın ve Finansman Anlaşması'nın ilgili maddelerine dayanılarak belirlenmiştir. Potansiyel faydalanıcıların önerdiği operasyonlar, seçim kriterleri ve Sektörel Operasyonel Program ile aynı doğrultuda, AB mevzuatı ve ulusal mevzuat ile uyumlu olmalıdır.

1
Genel Seçim Kriterleri (Aksiyon Bazlı Kriterler)

Aşağıda yer alan genel seçim kriterleri, önerilen operasyonun hangi aktiviteye/aktivitelere yönelik olduğuna bakılmaksızın tüm proje fikirleri için geçerlidir.

 • Önerilen müdahale ile aktivitenin genel hedefleri arasındaki bağlantının açık bir şekilde gösterilmesi,

 • Özel müdahale gerektiren hedef gruplar için geliştirilen çözümlerin açık bir şekilde tanımlanması,

 • Aksiyon bazında diğer fon ve politikalar ile tamamlayıcılığı,

 • İlgili ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarla tamamlayıcılığı,

 • Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği,

 • EESP SOP göstergelerine doğrudan atıf (İlgililik),

 • Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği (Ekonomik kriter),

 • Önerilen aktivitenin olgunluğu,

 • Projenin ölçeği (Nihai faydalanıcıların sayısı)

 • AB politikaları ve müktesebatı ile açıkça ilişkilendirilmesi.
 • 2
  Özel Seçim Kriterleri (Aktivite Bazlı Kriterler)

  Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

  Müdahale ile insana yakışır işler kavramı arasında bağlantı
  Tüm düzeylerde kurumsal işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik tedbirler
  Bölgesel, sektörel, ikili ve üçlü sosyal diyaloğa ilişkin özel tedbirler
  ILO normları, uluslararası çalışma standartları ve AB müktesebatına atıf
  Diğer sektörel operasyonel programlar ile tamamlayıcılık
  Eğitim ve sosyal politika sektörleri ile bağlantı
  İşçi ve işverenlerin sendikalılaşmasına yönelik katkı
  İnsana yakışır iş kavramı ve unsurlarına ilişkin farkındalık arttırma
  Yeşil işlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi
  Önerilen müdahalenin yenilikçi olması
  EESP SOP göstergelerine doğrudan atıf
  Önerilen müdahalenin sürdürülebilir olması

  Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi

  Müdahale ile istihdama katılım oranı/kadın, genç, dezavantajlı istihdam oranı arasındaki bağlantı
  Diğer sektör programlarında uygulanmakta olan girişimcilik programlarının nasıl dikkat alındığının gösterilmesi
  Proje içeriğinin hedef grupların özgün ihtiyaç ve özellikleri dikkat alınarak nasıl geliştirildiğinin gösterilmesi
  İstihdam alanındaki diğer politika ve fonlarla tamamlayıcılık
  Mesleki eğitimler alanında İŞKUR, MEB ve MYK düzenlemeleri ile uyumluluk
  Yeşil işlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi
  Söz konusu müdahalelerin yenilikçi özellikleri
  EESP SOP belgesi göstergeleri ile doğrudan bağlantılar
  Söz konusu müdahalenin sürdürülebilirliği

  Aktivite I.III: Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi

  Kamu istihdam servisleri alanındaki temel sorunlarla açık bağlantılar
  Hedef gruplarla nasıl odaklanılacağı ile ilgili açık bağlantılar
  Özel müdahale gerektiren gruplar için geliştirilen kişiye / gruba özel çözümlerin açıkça belirlenmesi
  İstihdam alanındaki diğer politika ve fonlarla tamamlayıcılık
  Söz konusu müdahalelerin yenilikçi karakterleri
  EESP SOP belgesi göstergeleri ile doğrudan bağlantılar
  Söz konusu müdahalenin sürdürülebilirliği

  Aktivite II.I: Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Arttırılması

  Müdahale ile eğitim ve öğretimin niteliğinin arttırılması arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi
  Müdahalenin meslek okulları, özel sektör ve sosyal aktörler arasındaki işbirliğine katkısının açık bir şekilde gösterilmesi
  Eğitim alanındaki diğer fon ve politikalar ile tamamlayıcılık
  İŞKUR, MEB, YÖK ve MYK düzenlemeleriyle tamamlayıcılık
  Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği
  EESP SOP göstergeleri doğrudan atıf
  Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği

  Aktivite II.II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi

  Müdahale ile eğitim ve öğretime katılım/devam oranlarının artması arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi
  Müdahalenin hedef gruplara nasıl odaklanacağının gösterilmesi
  MEB ve YÖK düzenleme ve politikalarıyla tamamlayıcılık
  Eğitim alanındaki diğer fon ve politikalar ile tamamlayıcılık
  Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği
  EESP SOP göstergelerine doğrudan atıf
  Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği

  Aktivite II.III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme & Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

  Müdahale ile hayat boyu öğrenme için gerekli beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi
  Müdahale ve hayat boyu öğrenme; gençlik programları; işçi, işveren ve işletmelerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesi faaliyetlerine katılımın artması arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi
  Mesleki eğitim ve öğretim alanında İŞKUR, MEB ve MYK düzenlemeleri ile tamamlayıcılık
  Eğitim/öğretim alanındaki diğer mali yardımlar ile tamamlayıcılık
  Önerilen müdahalelerin yenilikçiliği
  EESP SOP göstergelerine doğrudan atıf
  Önerilen müdahalelerin sürdürülebilirliği

  Aktivite III.I: Kapsamlı Sosyal Politika Ve İçerme İçin Altyapı Oluşturmak Amacıyla Politika Yapıcıların Ve Hizmet Sağlayıcıların Kapasitelerinin Geliştirilmesi

  Müdahale ile sosyal dışlanma veya mevcut işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olanlar için yeni işlerin yaratılması arasındaki ilişkinin açık biçimde ortaya konulması
  Müdahale ile belirli grupların sosyal içerilmesi ve/veya onlara fırsat eşitliği tanınması arasındaki ilişkinin açık biçimde ortaya konulması;
  Müdahale ile kapasiteye ilişkin sorunların çözümü arasındaki ilişkinin açık biçimde ortaya konulması;
  Müdahalenin hedef gruplara nasıl odaklanacağının ortaya konulması;
  Özel müdahale gerektiren hedef gruplar için özgün çözümlerin açık biçimde tanımlanması;
  Sosyal koruma hizmetlerine ilişkin diğer fon ve politikalarla tamamlayıcılık;
  Önerilen müdahalelerin yenilikçi ve sürdürülebilir olması;
  EESP SOP göstergelerine doğrudan atıfta bulunması.

  Aktivite III.II: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine Ve İş Gücü Piyasasına Erişimini Kolaylaştırmak Ve Ayrımcılıkla, Dışlanmayla Ve Yoksullukla Mücadele

  Müdahalenin sosyal dışlanma ve yoksulluk konuları ile ilgili sorunların çözümüne yönelik gereksinimler arasında ilişkinin açık bir şekilde gösterilmesi Faaliyetin dezavantajlı gruplar konusuna nasıl odaklandığının gösterilmesi
  Özel faaliyet gerektiren hedef gruplara yönelik olarak gruplara göre değişen çözüm önerilerinin açıkça tanımlanması
  Sosyal içerme, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konularında diğer fonlar ve politikalarla birbirini tamamlaması
  Önerilen faaliyetlerde yaratıcılık ve sürdürebilirlik
  EESP SOP göstergelerine doğrudan bağlantı verilmesi