Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.NEETPRO

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

30.12.2021 - 29.06.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Facebook – @Neet Pro
Instagram – @neet_pro
LinkedIn – @Neet Pro
Twitter – @Neet Pro

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi, kadınların, gençlerin ve EESP SOP’ta belirtilen, özel politikalara ihtiyacı olan kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır.

Amaçlar:
• İŞKUR'un ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere (NEET'ler) daha iyi aktif işgücü piyasası politikaları sunabilmesi için politika oluşturma, uygulama ve hizmet sağlama kapasitesini artırmak
• NEET'lerin işgücü piyasasına katılımları konusunda NEET'leri, ailelerini ve diğer paydaşları bilinçlendirmek

Teknik yardım sözleşmesi kapsamında 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır:

I. Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
II. Farkındalık Artırma Faaliyetleri
III. Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Beklenen çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

I. Eğitimler, Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modelinin geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri yoluyla İŞKUR'un kapasitesinin desteklenmesi,
II. NEET'lere, ailelerine ve ilgili paydaşlara; erişim (outreach) stratejisi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri aracılığıyla ulaşılması,
III. Saha araştırmaları ve hibe projelerinin değerlendirilmesi yoluyla NEET'ler hakkındaki bilginin geliştirilerek politika oluşturmaya katkı sağlanması.

Hibe programı ile ise; kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının desteklemesi hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)

Temmuz 2023 sonu itibariyle;


Müdahale I kapsamında;

• BEP ve İAÖ modeli hazırlanmıştır. Bu model kapsamında Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Portekiz’i kapsayan iyi uygulama modelleri analiz edilmiş ve BEP modelinin uygulanmasının izlenmesi için raporlanmıştır. BEP Uygulama ve İzleme Modeli Raporu hazırlanmıştır.
• BEP formu hazırlanmış ve Çankaya ile Altındağ hizmet merkezlerinde pilot olarak denenmiştir.
• BEP Uygulama ve İzleme yazılımı hazırlanmıştır.
• 12 Ekim 2022 tarihinde 1.1.1 ve 1.1.3 altındaki eğitim içeriklerinin belirlenmesi için bir Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenlemiş; eğitim içerikleri, kavram belgeleri ve KoU görev tanımları hazırlanmıştır.
• 29 Mayıs 2023 tarihinde başlayan, Faaliyet 1.1.1.b ve 1.1.3.a altında yer alan eğitimlerinin 15 oturumundan (iki Aktivite için toplam 30) 12’si 14 Temmuz 2023’de tamamlanmıştır. Geriye kalan 3 oturumun Eylül 2023’de tamamlanması planlanmaktadır. 15 oturumun sonunda toplam 375 kişinin her iki eğitime de katılım sağlamış olması planlanmaktadır.
• Faaliyet 1.1.1a altında, Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arayan Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modeli (450 Katılımcı) Eğitimleri, 13-15 Mart 2023 ve 15-17 Mart 2023 tarihlerinde, İŞKUR merkez kademe personeline yönelik 50 katılımcı ile iki eğitim gerçekleştirilmiştir. 1.1.1.a Eğitimlerinin devamı 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
• 1.2 faaliyeti altında seçilen AB ülkelerinde Bireysel Eylem planı hakkında rapor hazırlanmıştır.
• BEP ve İAÖ'nün uygulanmasının izlenmesi için BEP formu ve modeli hazırlanmıştır.
• BEP ve Uygulama ve İzleme Modeli Raporu hazırlanmıştır.
• Faaliyet 1.2.4 altında, uygulama ve izleme yazılımı hazırlanmış, Nisan 2023’te 3 kullanıcı testi yapılmış ve onaylanmıştır. Yazılım üzerindeki iyileştirmeler Temmuz 2023’te tamamlanmış olup Ağustos 2023’te yazılımın canlıya geçmesi planlanmaktadır.
• Faaliyet 1.3 kapsamında gerçekleşecek 2. çalışma ziyareti için konsept notu onaylanmış; 3 KoU seçilmiştir. Ziyaretin Ekim 2023’te yapılması planlanmaktadır.


Müdahale II kapsamında;

• NEET Erişim Stratejisi için AB Ülkeleri İyi Uygulama Örnekleri Raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır.
• Faaliyet 2.2.1. altında düzenlenen Hibe Uygulama Eğitimi 20-22 Haziran tarihlerinde tamamlanmıştır.
• Faaliyet 2.1.2 altında, Erişim Stratejisi hazırlanması için ilk çalıştay 22 Mart 2023’te gerçekleştirilmiştir. 19 Temmuz 2023 tarihinde 45 kişinin katılımıyla 2. Erişim ve İletişim Stratejisi Çalıştayı düzenlenmiştir.
• Açılış Konferansı 9 Haziran 2022'de 254 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Operasyonun sosyal medya hesapları günlük olarak yönetilmektedir.
• Proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplamda 670 kitapçık, 1.639 ajanda, 1.639 tükenmez kalem, 295 kristal plaket, 450 seramik bardak, 350 termos bardak, 350 bluetooth kulaklık, 350 laptop sırt çantası, 825 bez çanta üretilmiştir. Faaliyet 2.2.2, İŞKUR videoları hazırlık çalışmaları başlamıştır. Konsept notu hazırlanmış ve onaylanmıştır. Deprem, seçim vb gibi ülke gündemi nedeniyle, çekim sıralamasının değişmesine, gerçek hayat hikayeleri çekimleri ile başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda senaryo çalışmaları sonlanmış ve videoların ilki üretilmiştir.
• Faaliyet 2.2.2. kapsamında otobüs kampanyası konsept notu hazırlanmıştır. Otobüs kampanyasında ziyaret edilecek iller listesi ve uygun rota belirlenmiştir. Lojistik ve diğer alanlardaki çalışmalar devam etmektedir. Otobüs kampanyasının Eylül 2023’te başlaması planlanmaktadır.


Müdahale III kapsamında; NEET'lerin sosyo-demografik profillerini, işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini belirlemek için saha araştırması yapılmıştır. Bu araştırma, NEET'lerin profilini (işgücü piyasası durumu, tutumlar vb.) anlamak ve belirlemek yoluyla NEET'leri haritalamak için gerçekleştirilmiştir.

• Odak grup görüşmeleri 16 ilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, araştırma metodolojisi hazırlanmış ve onaylanmıştır. Nitel araştırma çalışması Ekim 2022’de başlamış ve Aralık ayında tamamlanmıştır. 16 ilde (Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Mardin, İzmir, Antalya, Erzurum, Van, Bursa, Konya, Diyarbakır, Hatay, Samsun, Trabzon ve Kayseri) toplam 64 odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Toplantılara 209’u kadın, toplam 502 kişi katılmıştır. Toplantılar kamu kurum ve kuruluşlarının yerel temsilcilikleri, belediyeler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, STK’lar ve NEET’ler ile gerçekleştirilmiştir.
• Nicel saha araştırması Aralık 2022’de başlamış, Mart 2023’te tamamlanmıştır. 12 IBBS1 Bölgesel Raporları hazırlanmıştır.
• Yukarlak masa formatındaki çevrimiçi derinlemesine mülakatlar Nisan 2023’te başlamış, Mayıs 2023’te tamamlanmıştır.
• Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Kayseri, Erzurum, Tekirdağ, Kocaeli, Diyarbakır ve Konya’yı kapsayan 11 ilde 100’ün üzerinde derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.
• Nitel ve nicel araştırmaların tamamlanmasını takiben politika önerileri içeren 16 IBBS-1 Bölgesel Raporu ile 1 araştırma raporu hazırlığına ilişkin süreçler devam etmektedir. Raporun onaylanmasının ardından raporun paylaşılmasına yönelik çalıştayın 25 Ekim 2023’te düzenlenmesi planlanmaktadır.