Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)
18 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)
18 Temmuz 2019
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)
18 Temmuz 2019

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon IV: İESP SOP’un Uygulanması için Teknik Yardım
Aktivite IV.I: Program Otoritesi için Teknik Yardım

Operasyon Adı:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu (TASOP)

Operasyon Numarası:

TREESP4.1.TASOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

09.01.2019 – 08.03.2023 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

www.ikg.gov.tr
http://www.youtube.com/user/insankaynaklarigelis
https://www.facebook.com/ikgpro
https://twitter.com/IKG_PRO
https://www.linkedin.com/company/%C3%A7sgb-ab-koordinasyon-dairesi-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi?trk=top_nav_home

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun uygulama dönemi sona ermiştir.

Operasyonun genel amacı, IPA’nın ve gelecekte Avrupa Yapısal Fonlarının uygulaması ile ilgili işlevlerini yerine getirmelerini desteklemek için Program Otoritesinin ve potansiyel ve fiili faydalanıcıların kapasitesini geliştirmektir.

Projenin özel amaçları aşağıdaki gibidir:

• EESO SOP’un hem etkin bir şekilde yönetilmesi hem de Avrupa Sosyal Fonu’nun gelecekteki yönetimine hazırlanılmasına destek sağlamak,
• Politika yapımı, IPA fonlarının etkin kullanımı, Müktesebat uyumu, değerlendirme ve tematik izleme faaliyetlerinin yürütülmesi için kurumların kapasitesinin artırılması,
• Potansiyel/fiili faydalanıcıların proje hazırlama, uygulama ve yönetim kapasitelerini artırılmasına destek olmak,
• EESP SOP tarafından sağlanan fırsatların yanı sıra uygulamalar ve sonuçları hakkında genel kamuoyunun farkındalığını artırmak.

Operasyonun hedef grupları şunlardır:

• IPA II dönemi için istihdam, eğitim ve sosyal politikalar sektörünün yönetim otoritesi olarak Sözleşme Makamı personeli.

• EESP SOP'nin her bir Faaliyeti altında tanımlanan merkezi, bölgesel ve yerel, potansiyel ve fiili yararlanıcılar (OB'ler veya Hibe Faydalanıcıları):
    o İŞKUR, MEB, ASPB, Sağlık Bakanlığı, SGK, valilikler, belediyeler ve Türkiye Belediyeler Birliği gibi merkezi düzeydeki kamu kurumları, bölgesel kalkınma ajansları ve diğer ilgili bölgesel/yerel kamu kurum ve kuruluşları,
    o Sendikalar, konfederasyonlar ve ticaret borsaları, STK'lar, ticaret ve sanayi odaları, KOBİ'ler, KOBİ temsilci kuruluşları, özel sektör, kooperatifler, meslek birlikleri dahil olmak üzere sosyal ortaklar,
    • Üniversiteler dahil eğitim kurumları,
    • İlgili diğer aktörler.

Projenin uygulama merkezi Ankara'dır. Ancak proje faaliyetleri (eğitimler, seminerler, toplantılar, çalışma grupları, eğitim ihtiyaç analizi vb.) ülke çapında uygulanmaktadır.

Projenin beklenen çıktıları aşağıda belirtilmiştir:

• Program Otoritesi personeli için 39 adet eğitim modeli
• Mevcut ve potansiyel faydalanıcı kurumlar için 61 adet eğitim verilmesi
• Mevcut ve potansiyel hibe faydalanıcılarının 2.797 personeline eğitim verilmesi
• Farkındalık yaratma faaliyetleri aracılığıyla 25.000 kişiye ulaşılması
• 4 adet araştırma, alan çalışması, rapor, etki değerlendirmesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları, bölgesel ihtiyaç analizleri, proje havuzu vb.
• 8 adet SMC toplantısı
• 15 adet konferans/çalışma grubunun gerçekleştirilmesi
• Sektörel Operasyonel Program kapsamında fonlanan projelere izleme faaliyetlerinde destek sağlanması
• İKG Akademi platformunun oluşturulması ve kullanıma sunulması
• AB üye ve aday ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

Güncel Durum:
(Nisan 2023 sonu itibariyle)


• Teknik destek kapsamında eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve Program Otoritesi personeline çeşitli konularda eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte, Potansiyel Hibe ve Operasyon Faydalanıcılarına yönelik eğitimler verilmiştir.
Bu kapsamda; Program Otoritesi personeline yönelik 39 adet, Operasyon Faydalanıcılarına yönelik ise 61 adet eğitim düzenlenmiştir.

• 8 adet Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı ve 7 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

• 13 adet paydaş toplantısı düzenlenmiştir.

• 23 proje bilgilendirme faaliyeti ile 2.034 kişiye, proje başvuru hazırlama eğitimi ile ise 2.030 kişiye ulaşılmıştır.

• 8 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

• 4 adet tematik çalışma hazırlanmıştır.

• Potansiyel ve mevcut Operasyon Faydalanıcılarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği devam etmektedir.

• İKG Akademi platformu oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur.

• Projeler Fuarı düzenlenmiş, projeler ve çıktıları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

• İzleme ziyaretlerine destek sağlanmıştır.

• Görünürlük faaliyetleri gerek sosyal medya platformlarında gerek fiziksel ortamlarda devam etmektedir.