Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşvik Edilmesi Yoluyla Kadınların Kayıtlı İstihdamının Desteklenmesi II (EDU-CARE II)–Hibe Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
2 Şubat 2024
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşvik Edilmesi Yoluyla Kadınların Kayıtlı İstihdamının Desteklenmesi II (EDU-CARE II)–Hibe Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
2 Şubat 2024

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım - III. Aşama

Aksiyon / Aktivite:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı / IV.I. Program Otoritesi İçin Teknik Yardım  

Operasyon Adı:

 İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım - III. Aşama

Operasyon Numarası:

 TREESP4.1TASOPII/P-01

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

26.02.2024-26.10.2025 

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (DİABGM) bünyesinde Kapasite Geliştirme ve İletişim Birimi (KGİB)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

 

Faaliyet ve

Öngörülen Çıktılar:

Müdahale 1.1.1. Program Otoritesi (OS) için Öğrenme İhtiyaç Analizi (LNA):

-LNA raporu (OS için) hazırlanması planlanmaktadır.

-PMP vb. sınav eğitimi ve sertifikasyonu konusunda OS personeline destek sağlanması ve 5 personelin masraflarının karşılanması planlanmaktadır.

Müdahale 1.1.2. Eğitim programlarının hazırlanması:

-Eğitim müfredatı ve yıllık eğitim programları (OS için) hazırlanacaktır.

-40 OS personeline her biri 5 gün sürecek olan 2 adet Eğiticilerin Eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

-60 OS personeli için her biri 2 gün sürecek olan 2 adet kurumsal şehir dışı eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

-180 OS personeli için her biri 2 gün sürecek olan 10 adet eğitim programı düzenlenmesi beklenmektedir.

-IKG Akademi için AB tarihi ve sosyal politika konulu bir eğitim modülü hazırlanması hedeflenmektedir.

-OS için eğitim değerlendirme raporları hazırlanacaktır.

Müdahale 1.1.3. Yönetim Otoritesi için tam zamanlı danışmanlık:

-OS personeline birebir ve/veya çalışma gruplarında yürütülen danışmanlık/destek hizmetleri verilmesi planlanmaktadır.

-Kendi alanlarında etkin bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla OS ve potansiyel ve/veya mevcut Operasyon Faydalanıcılarının personeline danışmanlık/uzman desteği sağlanması beklenmektedir.

Müdahale 1.1.4. İzleme ve Doğrulama Faaliyetlerine Destek:

-Dinamik risk değerlendirmesi odaklı Hibrit İzleme ve Risk Analiz Sistemi (HY-MON) kurulması planlanmaktadır.

-Dinamik risk değerlendirmesi konusunda iş başı eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

-HY-MON'un pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. -HY-MON'a ilişkin kapsamlı rapor (kılavuz) hazırlanacaktır.

Müdahale 1.1.5. Sosyal Etki Analizlerinin Yapılması:

-Operasyonların incelenmesine ilişkin kapsamlı analiz raporu hazırlanması hedeflenmektedir.

-Nicel ve nitel veri analiz raporları hazırlanacaktır.

-İESP SOP'un her bir Aksiyonuna ilişkin raporlar hazırlanması planlanmaktadır.

-Sosyal Etki Analizi çalışmasına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.

Müdahale 1.1.6. OS’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Uluslararası Programlar:

- Her biri 5 gün sürecek ve her birine 6 personelin katılacağı 3 adet çalışma ziyareti düzenlenmesi planlanmaktadır.

-Ankara'da her biri 4 gün sürecek ve her birine 20 personelin katılacağı 4 adet uluslararası sertifikalı eğitim kursu düzenlenmesi hedeflenmektedir.

-2 gün sürecek ve her birine 1 personelin katılacağı 10 adet çevrimiçi eğitim kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.

-Çalışma ziyareti raporları ve eğitim değerlendirme raporları hazırlanacaktır.

Müdahale 1.1.7. Bilişim Teknolojileri (BT) Altyapısının Tamamlanması için Program Otoritesine Destek Sağlanması:

-BT/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) altyapısı için teknik destek verilmesi planlanmaktadır.

-Projematik & İKG MIS’e yönelik iyileştirme ve entegrasyon çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

- Yıllık denetim desteği sağlanacaktır.

Müdahale 1.2.1. Potansiyel ve Mevcut Operasyon Faydalanıcıları /Potansiyel ve Mevcut Hibe Faydalanıcıları için Öğrenme İhtiyaç Analizi:

- LNA raporu (potansiyel ve mevcut Operasyon Faydalanıcıları için) hazırlanacaktır.

Müdahale 1.2.2. Potansiyel/Mevcut Operasyon Faydalanıcıları için Eğitim Programı ve Eğitim Sunumu:

-LNA sonuçlarına uygun olarak Operasyon Faydalanıcılarına eğitimler verilmesi planlanmaktadır (570 katılımcı ile indikatif olarak 21 oturum).

-Eğitim müfredatı ve yıllık eğitim programları hazırlanması beklenmektedir.

-Eğitim değerlendirme raporları hazırlanacaktır.

-Operasyon Faydalanıcılarının eğitimlerine ilişkin konsolide rapor hazırlanacaktır.

Müdahale 1.2.3. Hibe Faydalanıcılarına yönelik Eğitim Programı ve Eğitim Sunumu:

-300 katılımcının yer aldığı 5 eğitim oturumu düzenlenmesi planlanmaktadır.

-IKG Akademi için 15 e-öğrenme modülü hazırlanması hedeflenmektedir.

-IKG Akademi altyapısının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi beklenmektedir.

Müdahale 1.2.4. Proje Hazırlama ve Uygulama için Operasyon Faydalanıcılarına Rehberlik:

- Yönetim Otoritesi (MA) ile Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum (IBFM) için İç Kontrol Kılavuzları hazırlanacaktır.

- Maksimum 10 Aksiyon Fişi ve 5 Aksiyon Dokümanının hazırlıklarına destek verilecektir.

-İhtiyaç duyulması halinde ihale dokümanı hazırlanmasına destek verilmesi beklenmektedir (en fazla 3 Teknik Şartname için).

-Talep edilmesi halinde Proje Yönetim Birimine rapor değerlendirme konusunda destek verilmesi planlanmaktadır.

-Programlama Uygulama ve İzleme Birimi (PMMEU), Proje Yönetim Birimi (PMU) ve İhale ve Hibe Yönetim Biriminin (PU) talepleri doğrultusunda bu faaliyet kapsamında destek sağlanması öngörülmektedir.

Müdahale 2.1. İESP SOP İletişim Stratejisi ve Eylem Planının (CSAP) Güncellenmesi ve Uygulanması için Program Otoritesine Destek:

-İESP SOP kapsamındaki CSAP’nin güncellenmesi hedeflenmektedir.

-Kapasite Geliştirme ve İletişim Birimi (CDCU)’ne sosyal medya içeriği ve görsel-işitsel materyal oluşturma konusunda sürekli destek sağlanması beklenmektedir.

-CSAP’nin uygulanmasına destek sağlanacaktır.

Müdahale 2.2. Farkındalık Artırma Etkinlikleri Düzenlemek:

-450 kişilik (200'ü Ankara dışından) katılımla Kapanış Konferansı düzenlenecektir.

-Her birine 50 kişilik katılımla 4 adet İletişim Ağı Toplantısı yapılacaktır.

Müdahale 2.3. İESP SOP ve İKG PRO’nun Tanıtılmasına Yönelik Görünürlük ve Görsel-İşitsel Materyallerin Hazırlanması, Tasarımı ve Dağıtımı:

-1.125 adet görünürlük kiti üretilecek ve dağıtılacaktır.

Müdahale 2.4. İESP SOP Almanaklarının, Projeler Kataloğunun ve Broşürlerinin Hazırlanması ve Yayınlanması:

-Bir adet projeler kataloğu tasarlanıp 1.000 kopya halinde basılacaktır.

-İki adet almanak hazırlanacak, tasarımları yapılacak ve her biri 1.000 kopya halinde basılacaktır.

-Mevcut broşürler revize edilerek 4.000 adet basılacak ve dağıtımlarında destek sağlanacaktır.

Müdahale 2.5. DİABGM’ye ve Projenin Uygulama Alanlarına Basın Ziyaretleri Düzenlenmesi, Çevrimiçi Basın Açıklamaları Yayımlanması ve EESP SOP Haberleri

-Her birine 15 kişilik katılımla 4 adet basın ziyareti düzenlenmesi hedeflenmektedir.

-Her birine 20 kişinin katılımıyla 4 adet gala yemeği verilmesi planlanmaktadır.

Müdahale 2.6. Sanal Merkezin Kurulması: İKG Fütüristik:

-İKG Fütüristik platformunun oluşturulması hedeflenmektedir.

-Platform kullanılarak en az bir sanal fuar, bir eğitim, bir seminer, bir toplantı ve bir yarışma düzenlenmesi planlanmaktadır.

Müdahale 2.7. Kısa Video ve Sosyal Medya Görsel Yarışması Organizasyonu:

-Bir kısa video yarışması ve sosyal medya görsel yarışması düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Müdahale 3.1. Tematik Çalışmalar:

-19. ve 2. Fasıllar kapsamında katılım müzakerelerine ilişkin tematik çalışma raporu hazırlanması beklenmektedir.

-Seçilen göstergelere ve raporlara dayalı veri analizinin yapılması ve raporlanması planlanmaktadır.

Müdahale 3.2. Tematik Araştırma:

-Tematik araştırmaları yürütecek bilimsel panel kurulması planlanmaktadır.

-İstihdam ve sosyal politika alanında 4 adet tematik araştırma yapılması ve bunlara yönelik akademik raporlar hazırlanması beklenmektedir.

Müdahale 4.1. Sektörel İzleme Komitesi (SMC) Toplantılarının Düzenlenmesi:

-Her birine 75 kişinin katılımıyla 4 adet SMC toplantısı düzenlenecektir.

Müdahale 4.2. Paydaş Toplantıları:

-Her birine 30 kişinin katılımıyla 4 adet paydaş toplantısı düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Müdahale 4.3. Tematik Çalışma Atölyeleri:

-Her birine 30 kişinin katılacağı 5 adet tematik çalıştay düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Müdahale 4.4. Uluslararası Çalıştay:

-227 kişinin katılacağı 2 günlük bir uluslararası çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Müdahale 4.5. Tematik Araştırma Yaygınlaştırma Konferansı:

-150 kişinin katılımıyla bir günlük tematik araştırma konferansı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Müdahale 4.6. Sosyal Etki Analizi Çalışmaları Yaygınlaştırma Konferansı:

- 100 kişinin (20'si Ankara dışından) katılımıyla bir günlük yaygınlaştırma konferansı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesinin uygulama dönemi 26 Şubat 2024'te başlamıştır. Başlangıç döneminde Operasyon Faydalanıcısı (OB), Yüklenici Firma ve Program Otoritesi (OS) arasında istişare süreci yürütülmüştür.

Yüklenici ve OB, projenin başlamasından hemen sonra Operasyon Koordinasyon Birimi (OCU) üyeleriyle bir dizi toplantı yapmak suretiyle proje çalışma planını, kaynak planlamasını ve mantıksal çerçeveyi güncellemiştir.

19 Mart 2024 tarihinde OS bünyesindeki ilgili tüm Birimlerin katılımıyla mevcut duruma uygun şekilde sözleşmede yapılması öngörülen güncellemelerin sunulması ve OS’nin geri bildirimlerinin alınması amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum (IBFM) Başkanı ve Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi (SROB) başkanlık etmiştir. Çalıştay sırasındaki geribildirimler Başlangıç Raporuna yansıtılmıştır.

25 Mart 2024'te başlangıç (kick-off) toplantısı Sözleşme Makamı, AB Türkiye Delegasyonu, OB, OS ve Yüklenicinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Başlangıç Raporuna ilişkin süreçler devam etmektedir.

Aşağıdaki müdahalelerin uygulama aşamasının başlatılması için Yüklenici, OB ve OS bünyesindeki ilgili Birimlerden temsilciler arasında tanıtım toplantıları düzenlenmiştir.

Müdahale 1.1.1.A. Kapsamlı bir öğrenme ihtiyaçları analizinin yapılması: Faaliyet için taslak bilgi notu hazırlanmış, potansiyel Kilit Olmayan Uzman (NKE) Görev Tanımı ve adaylar OS’ye sunulmuştur.

Müdahale 1.1.3. OS için Tam Zamanlı Danışmanlık: İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin güncellenmesi için NKE İş Tanımı belgesi (Specific Terms of Reference-sToR) ve adayların CV’leri OB ve Sözleşme Makamına sunulmuştur.

Müdahale 1.1.5. Sosyal Etki Analizinin Yapılması: Yüklenicinin önerilen uzman ekibi ile Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum (IBFM) Başkanı, Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Birimi (PMMEU) ile OB'den temsilciler arasında, önerilen uygulama metodolojisini tartışmak üzere bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

Müdahale 1.2.1. Potansiyel ve Mevcut Operasyon Faydalanıcıları / Potansiyel ve Mevcut Hibe Faydalanıcıları için Öğrenme İhtiyaçları Analizi: Faaliyet için taslak bilgi notu hazırlanmış, potansiyel kilit olmayan uzman (NKE) Görev Tanımı ve adaylar OS’ye sunulmuştur.

Müdahale 2.1.1. İESP SOP İletişim Stratejisi ve Eylem Planının (CSAP) güncellenmesi: NKE görev tanımı ve adaylar OS’ye sunulmuştur.

Müdahale 2.1.2. CSAP için ve sosyal medya hesaplarının etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik iş başı destek: OB’ye grafik tasarımı konusunda destek sağlamak için NKE görev tanımı oluşturulmuş ve adaylar OS’ye sunulmuştur.

Müdahale 2.6. Sanal Genel Merkezin Kurulması: İKG Fütüristik: Yüklenici ile OB arasında uygulama metodolojisini tartışmak üzere tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

Müdahale 3.1. Tematik Çalışma: Yüklenicinin önerilen uzman ekibi ile AB İşleri ve Uluslararası Projeler Birimi (EUIPU) ile OB temsilcileri arasında önerilen uygulama metodolojisini tartışmak üzere tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

Müdahale 4.1. Sektörel İzleme Komitesi (SMC) Toplantılarının Düzenlenmesi: TASOP II sözleşmesi kapsamında organize edilecek ilk SMC toplantısının organizasyonuna yönelik hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.