Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
10 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III İstihdam Politikası Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.MIGRATION

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2021 – 30.09.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Instagram/Linkedin/Twitter:
Kullanıcı adı: migration4work

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Teknik yardım bileşeni ile yürütülen Operasyonun genel amacı; işgücü göçü yönetimine ilişkin politika yapımını desteklemek ve insana yakışır işe özel vurgu yaparak kapsayıcı ve iyi işleyen bir işgücü piyasasına katkıda bulunmaktır.

Operasyonun özel amacı; işgücü göçünü ve ulusal istihdam politikalarını geliştirmek için UİGM ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmektir.

Uygulama süresi: 30 ay

Uygulama illeri: Projenin temel uygulama ili Ankara olmakla birlikte bazı müdahale başlıklarının İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Denizli, Mersin, Adana, Gaziantep ve Konya illerinde uygulanması planlanmaktadır.

Hedef gruplar:
• UİGM, Çalışma GM, ÇSGB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, SGK ve İŞKUR personeli
• Göç İdaresi Başkanlığı personeli
• Sosyal taraflar, işverenler ve STKlar

Müdahale Alanları:

1.1: AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göç Politikalarına İlişkin Eğitimler
1.2: Politika oluşturma, izleme ve değerlendirme eğitimi
1.3: UİGM ve sosyal ortakların işgücü göçü ile ilgili standart eğitim programlarına (ITC-ILO, Avrupa Koleji, Uluslararası Göç Örgütü veya diğer uluslararası eğitimler/programlar tarafından verilenler gibi) katılımı
1.4: Kurumsal kapasiteyi artırmak, politika oluşturma ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek için nitelikli işgücü dahil olmak üzere işgücü göçü alanında politika oluşturma ve uygulama konusunda UİGM’ye tam zamanlı danışmanlık verilmesi
2: Farkındalık Artırma Faaliyetleri
3.1: Mevcut mevzuatın revize edilmesi ve politika seçeneklerinin geliştirilmesi için Türkiye'de yabancı işgücü istihdamına ilişkin ulusal mevzuatın değerlendirilmesi
3.2: Uluslararası işgücü alanındaki uygulamaların etki değerlendirmesi (sosyal güvenlik prim desteği, girişimcilik desteği, mesleki eğitim ve öğretim ve çıraklık vb.)
3.3: İşgücü göçünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin değerlendirmesi (Türkiye işgücü piyasası, yoksulluk vb.)
3.4: Yabancı işçiler için işgücü arzı ve işgücü talebine ilişkin 7 sektörel çalışma ve sektörel bulgular temelinde yabancı işgücünün yönetilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi
3.5: En az iki ülkede UİGM personeli tarafından yerinde gözlem dahil olmak üzere, benzer göç sorunlarına sahip ülkelerdeki en iyi uygulamalar ve işgücü göçü ve AB'deki entegrasyon hakkında çalışma gerçekleştirilmesi
3.6: İlgili aktörler arasında kullanımı uyumlu hale getirmek için göç ve istihdam terminolojisine ilişkin bir sözlük hazırlanması
3.7: Yabancı işçiler için bir izleme sisteminin kurulması amacına yönelik ihtiyaç değerlendirmesini içeren bir yol haritasının hazırlanması
3.8: Politika yanıtlarını önceden sağlamak amacıyla 2040 yılına kadar Türkiye'ye ve Türkiye'den olası göç ve işgücü hareketliliğine ilişkin projeksiyon çalışması yapılması
4.1: Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi
4.2: Uluslararası Konferans-1
4.3: Uluslararası Konferans-2 (Kapanış Konferansı niteliğinde)

Öngörülen Çıktılar:
1: ÇSGB, sosyal ortaklar ve STK'lar dâhil ilgili diğer aktörlerin personelinin kapasitesi, eğitimler ve tam zamanlı danışmanlık yoluyla artırılacaktır.
2: Kampanyalar/etkinlikler aracılığıyla ilgili paydaşlar arasında mevzuat ve politikalar konusunda farkındalık yaratılacaktır.
3: Araştırmalar/Alan Çalışmaları/Raporlar/Etki Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları, AB Müktesebatına/politikalarına ilişkin Karşılaştırma/Uyum tabloları hazırlanacaktır.
4: Çalıştaylar, konferanslar, seminerler, eşleştirme/uygulama anlaşmaları vb. aracılığıyla paydaşlarla işbirliği artırılacaktır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)

Temmuz 2023 sonu itibariyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• AB/AB Üye Devletlerinin Beyin Göçü Politikaları (Modül 5) eğitimleri 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

• 23-25 ve 28-30 Mart 2022 tarihlerinde AB/AB Üye Devletlerinin Nitelikli Yabancı İşçi ve Girişimcilere Yönelik Politikaları konulu eğitimler (Modül 2) 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

• Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi faaliyeti kapsamındaki 1. Çalışma Grubu toplantısı 3-4 Şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

• 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde 33 katılımcı ile kalifiye yabancı işgücü ve doğrudan yabancı yatırımlar konulu çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir.

• 25 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde 77 katılımcı ile AB/AB Üye Devletlerinde göçmenlerin cinsiyet boyutu ve hassas gruplar (çalışma izni süreçleri, mevzuat ve uygulamalar) dâhil olmak üzere işgücü piyasasına entegrasyonu konulu (Modül-1) eğitimler gerçekleştirilmiştir.

• 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde AB/AB Üye Devletlerinin yabancı işçiler için sosyal güvenlik programları ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ikili sosyal güvenlik anlaşmaları dâhil olmak üzere kayıt dışı istihdama karşı önlemler konusundaki eğitimler (Modül-6) gerçekleştirilmiştir.

• Temmuz 2022 içerisinde projenin sosyal medya hesapları kullanıma hazır hale getirilmiş, ilk paylaşımlar yapılmıştır. Operasyon süresince sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşımlar yapılmaktadır.

• Müdahale 2 kapsamında anket çalışması tamamlanmış, İletişim Stratejisi taslağı hazırlanmıştır. Operasyon kapsamında hazırlanan İletişim Stratejisi güncellenmiştir. Ağustos 2023’te nihai halini alacaktır. Görünürlük materyalleri tasarım ve üretimi tamamlanmak üzeredir.

• Müdahale 3 altında 3.1. – 3.2. – 3.3. – 3.4. – 3.5. ve 3.6. başlıklarının konsept notları hazırlanmış, konsept notlar bazında toplantılar yapılmış, masa başı çalışmaları ve saha çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

• Müdahale 4.1 kapsamında paydaşlarla 04-05 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul'da “Beyin Göçü ve Diaspora Katılımı” konulu 3. Çalışma Grubu Toplantısı yapılmıştır.

• Müdahale 1.1 kapsamında yer alan “Becerilerin ve niteliklerin tanınması da dâhil olmak üzere, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi ile ilgili müktesebat” konulu Modül-4 eğitimi, 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 1.1 kapsamında, “AB'nin Hizmet Ticareti ve İşçi Göçüne İlişkin Serbest Ticaret Rejimi” konulu Modül 4 Ek Eğitimi 11-14-15 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 1.1 kapsamında, “AB/AB Üye Devletlerinin Beyin Göçü Politikaları” konulu Modül-5 Tekrar Eğitimi, Grup 2 ve Grup 3 için 28-29 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

• Müdahale 4.1 kapsamında, paydaşların katılımı ile 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında “Çalışma İzni Muafiyetleri” konulu 4. ve 5. Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmiştir.

• Müdahale 1.1 kapsamında, “AB Üye Devletlerinin Yabancı Öğrenciler, Stajyerler, İstisnalar ve Muafiyetler ile ilgili Politikaları” konulu Modül-7 eğitimi 9-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 1.1 kapsamında, “Politika Oluşturma için İstatistiksel Araçların Kullanılması” konulu Modül-9 eğitimi 23-26 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

• Müdahale 4.1. kapsamında, paydaşların katılımı ile 30 Ocak 2023 tarihinde “Uluslararası Öğrenciler ve Çalışma Hayatı” konulu 6. Çalışma Grubu toplantısı düzenlenmiştir.

• Müdahale 1.2. kapsamında “İşgücü Göçü Alanında Politika Geliştirme” konulu Modül-8 eğitimi 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 4.1. kapsamında, paydaşların katılımı ile “İşgücü Göçü Veri ve Bilgilerinin Eşgüdümü ve Uyumlaştırılması” konulu 7. Çalışma Grubu 15 Mart 2023 tarihinde; aynı konu başlıklı 8. Çalışma Grubu toplantısı ise 17 Mart 2023 tarihinde düzenlenmiştir.

• Müdahale 1.1. kapsamında “Sektörel İşgücü Piyasası Politikası Dâhil Olmak Üzere İşgücü Göçüne İlişkin AB/AB Üye Devlet Politikaları” konulu Modül-3 eğitimi, 5-6 Nisan /10-11 Nisan / 24-25 Nisan ve 8-9 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim modülünün tamamlanmasıyla Müdahale 1.1 faaliyeti sona ermiştir.

• Müdahale 3.4 Sektörel Çalışmalar kapsamında Bilişim Teknolojileri sektörü özelindeki 1. çalıştay 7 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.6 Sözlük Çalışması kapsamında 1. çalıştay paydaş kurum temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı ile 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 4.1 kapsamında “İşgücü Göçü Yönetiminde Mega Trendler: Finansal Teknolojiler ve Yeni İstihdam Modelleri” konulu 9. Çalışma Grubu Toplantısı 15 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 4.1 kapsamında “İşgücü Göçü Yönetiminde Mega Trendler: Demografik Yönelimler ve İklim Değişikliği” konulu 10. Çalışma Grubu Toplantısı 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 1.2 kapsamında “İşgücü Göçü Politikalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu Modül-11 eğitimi, 15-16 Mayıs / 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.1 Mevzuat Değerlendirmesi kapsamında 1. çalıştay 16 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. • Müdahale 3.3 İşgücü Göçünün Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etki Değerlendirmesi kapsamında 1. Çalıştay 17 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 2.5 kapsamında “Çalışma İzni Süreçleri ve Çalışma İzni Muafiyeti” başlıklı 1. Bilgi ve Deneyim Paylaşım Günü 18 Mayıs 2023 tarihinde paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.3 İşgücü Göçünün Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi kapsamında 2. çalıştay 26 Mayıs 2023 tarihinde Mersin’de gerçekleşmiştir.

• Müdahale 3.1 Mevzuat Değerlendirmesi kapsamında 2. çalıştay 30 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.

• Müdahale 3.3 İşgücü Göçünün Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etki Değerlendirmesi kapsamında 3. çalıştay 31 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.

• Müdahale 3.6 Sözlük Çalışması kapsamında 2. çalıştay 1 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.2 İşgüçü Göçü Alanındaki Uygulamaların Etki Değerlendirmesi kapsamında 1. çalıştay 9 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.2 İşgüçü Göçü Alanındaki Uygulamaların Etki Değerlendirmesi kapsamında 2. çalıştay 20 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.2 İşgüçü Göçü Alanındaki Uygulamaların Etki Değerlendirmesi kapsamında 3. Çalıştay 4 Temmuz 2023 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 1.2 kapsamında “Siyasi/stratejik belgelerin hazırlanması ve teknik yöntemlerle ilgili eğitim” konulu Modül-10 eğitimi, 5-6-7 Temmuz ve 10-11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve bu eğitim modülünün tamamlanmasıyla Müdahale 1.2 faaliyeti sona ermiştir.

• Müdahale 2.5 kapsamında “Çalışma İzni Süreçleri” konulu 2. Bilgi ve Deneyim Paylaşım Günü 13 Temmuz 2023 tarihinde yerel paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 2.5 kapsamında “Çalışma İzni Muafiyeti Bilgilendirme Toplantısı” başlıklı 3. Bilgi ve Deneyim Paylaşım Günü 14 Temmuz 2023 tarihinde yerel paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 4.1 kapsamında tamamlanan 10 Çalışma Grubu Toplantısı’nın sonuçlarının değerlendirildiği 5 günlük 1. çalıştay 24-28 Temmuz tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 2.5 kapsamında “Çalışma İzni Süreçleri” konulu 4. Bilgi ve Deneyim Paylaşım Günü 25 Temmuz 2023 tarihinde yerel paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 2.5 kapsamında “Çalışma İzni Muafiyeti Bilgilendirme Toplantısı” başlıklı 5. Bilgi ve Deneyim Paylaşım Günü 28 Temmuz 2023 tarihinde Bursa ve İstanbul’dan yerel paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3.8 2040'a kadar Türkiye'ye ve Türkiye'den olası göç ve işgücü hareketliliğine ilişkin tahmin çalışması kapsamında 1. çalıştay 31 Temmuz 2023’te, 2. Çalıştay ise 1 Ağustos 2023’te Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• Müdahale 3 – “Bilimsel ve Teknik Çalışmalar” başlığı altındaki hazırlıklar devam etmektedir. Müdahale 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4 kapsamında Masa Başı Çalışması ve Saha Çalışması safhaları büyük ölçüde tamamlanmış olup söz konusu müdahalelerin nihai raporları çalışmalarda yer alan uzman ekipleri tarafından yazılmaktadır.

• Müdahale 3 – “Bilimsel ve Teknik Çalışmalar” başlığı altındaki “Müdahale 3.6 İlgili aktörler arasında kullanımı uyumlu hale getirmek için göç ve istihdam terminolojisi üzerine sözlüğün hazırlanması” kapsamında hazırlanan İşgücü Göçü Terminolojisi Sözlüğü tamamlanmış olup baskı tasarımı yapılmaktadır.