SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİ

19. Sektörel İzleme Komitesi (06.12.2016) tutanakları yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Çerçeve Anlaşması’nın 36. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Katılım Öncesi Yardım Aracına (IPA) temel oluşturan 1085/2006 No’lu Konsey Tüzüğü’nün ve 12 Haziran 2007 tarih ve 718/2007 No’lu Avrupa Komisyonu’nun IPA Uygulama Tüzüğü’nün hükümlerine istinaden kurulmuş daimi işlerliği olan bir organdır.

1Birinci Sektörel İzleme Komitesi (13.12.2007)
2İkinci Sektörel İzleme Komitesi (17.06.2008)
3Üçüncü Sektörel İzleme Komitesi (13.11.2008)
4 Dördüncü Sektörel İzleme Komitesi (29.07.2009)
5Beşinci Sektörel İzleme Komitesi (23.11.2009)
6Altıncı Sektörel İzleme Komitesi (24.06.2010)
7Yedinci Sektörel İzleme Komitesi (30.11.2010)
8Sekizinci Sektörel İzleme Komitesi (07.07.2011)
9Dokuzuncu Sektörel İzleme Komitesi (01.12.2011)
10Onuncu Sektörel İzleme Komitesi (20-21.06.2012)
11Onbirinci Sektörel İzleme Komitesi (30.11.2012)
12Onikinci Sektörel İzleme Komitesi (25.06.2013)
13Onüçüncü Sektörel İzleme Komitesi (06.12.2013)
14Ondördüncü Sektörel İzleme Komitesi (22.05.2014)
15Onbeşinci Sektörel İzleme Komitesi (26.11.2014)
16Onaltıncı Sektörel İzleme Komitesi (16.06.2015)
17Onyedinci Sektörel İzleme Komitesi (02.12.2015)
18Onsekizinci Sektörel İzleme Komitesi (26.05.2016)
19Ondokuzuncu Sektörel İzleme Komitesi (06.12.2016)

SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİNİN YAPISI

 • Komite, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Yönetim Otoritesi Başkanı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve bir Komisyon temsilcisi tarafından eş-başkanlık şeklinde yönetilmektedir.
 • Komite, Yönetim Otoritesince sağlanan daimi bir Sekretarya tarafından desteklenmektedir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Yönetim Otoritesi olarak atanmış bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi, Komite’nin daimi Sekretaryası görevini icra etmektedir.
 • Komite’nin yapısı Komisyon ile mutabık kalınarak Yürütme Makamı tarafından belirlenmiştir. Yönetim Otoritesi Başkanı, Komisyon ile mutabık kalmak şartıyla, Komite’nin yapısını, yeterli temsil ve üyeliği temin etmek amacıyla, başta bölgesel aktörler olmak üzere, temsilci kurumların dönüşümlü olarak katılımlarının sağlanması için değiştirme ve genişletme hakkına sahiptir.
 • Komite üyeleri, Komite toplantılarında yedeklerle ikame edilebilirler. Komite üyeleri ve yedekleri ilgili kuruluşlar tarafından aday gösterilmekte ve Yürütme Makamı Başkanı tarafından atanmaktadır. Her üyenin ancak bir yedeği olabilir.

SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • 1. Operasyonların seçimi için genel kriterleri değerlendirir ve onaylar, programlama ihtiyaçlarına göre bu kriterlerde yapılacak her türlü değişikliği onaylar.
 • 2. Operasyonel Program’ın gözden geçirilmesine ve yardımın izlenmesinde yönelik olarak Yönetim Otoritesi ve/veya Komisyon tarafından yapılan önerileri inceler.
 • 3. Zamanla ortaya çıkması muhtemel değişikliklere göre Operasyonel Programda düzeltmeler yapar.
 • 4. Her toplantıda, Operasyonel Program’daki her bir öncelik ekseni ve tedbir için belirlenmiş olan özel hedeflere ulaşılması yönünden uygulamada fiziksel ve mali açıdan kaydedilen ilerlemeleri inceler.
 • 5. Operasyonel Programın etkili bir şekilde uygulanmasını ve yönetimini sağlar.
 • 6. Finansman anlaşmasında ortaya konan belirli hükümlere uygun olarak, ilgili program ve operasyonların etkinliği ve kalitesini temin etmeye çalışır.
 • 7. Programın uygulanması ile ilgili hususlardan Komite üyelerini sürekli haberdar eder.
 • 8. Uygulamaya ilişkin sektörel yıllık ve nihai raporları inceler.
 • 9. Gerektiğinde alt komiteler ve çalışma grupları kurar.
 • 10. Program hedeflerine ulaşılmasını ve program kapsamında sağlanan yardımın etkinliğini arttırmayı amaçlayan düzeltici önlemlere ilişkin teklifleri değerlendirir ve Komisyon’a ve Ulusal IPA koordinatörüne bu tarz teklifler sunabilir.
 • 11. Program ve operasyonların uygulanmasındaki genel etkinlik, kalite ve tutarlılığı değerlendirebilmesi için IPA İzleme Komitesi’ne gerekli bilgileri sağlar. 

Komite üyeleri, yükümlülüklerini vicdanları doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdürler. Komite üyeleri, kendi yetki alanı dâhilinde tüm faaliyetlerinden sorumludur. Tüm komite üyeleri birer tarafsızlık beyanı imzalamak zorundadır. Komite üyeleri, Komitenin çalışmaları ile ilgili olarak tam bir gizlilik içinde hareket etmek ve gizli olduğu belirlenen bilgileri ifşa etmemekle yükümlüdürler.

SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİNİN ÇALIŞMA METODU

 • Komite yılda en az iki defa Yönetim Otoritesi ya da Komisyon’un girişimi üzerine toplanır. Komisyon'un, Yönetim Otoritesi’nin Başkanının veya Komite üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine ek toplantı çağrısı yapılabilir.
 • Komite toplantılarının çalışma dili İngilizcedir. Gerektiği takdirde görüşülen belge ve malzemelerin çevirisi için de dâhil olmak üzere, Türkçe-İngilizce eşzamanlı çeviri sağlanmaktadır.
 • Sekretarya, Komite toplantısından önce tüm üyeleri toplantının yeri, kesin tarihi ve taslak gündemi konusunda ilgili belgeleri de ekleyerek bilgilendirmektedir. Komite üyeleri, toplantı gündemine yönelik olarak görüşülmesini istedikleri konulara ilişkin öneri getirme hakkına sahiptirler.
 • Komite toplantıları sadece Komitenin asil ve yedek üyelerine açıktır. Komite Sekretaryası üyeleri ve Avrupa Komisyonu temsilcileri bu toplantılara katılma hakkına sahiptir. Komite toplantıları oy hakkına sahip üyelerin veya yedeklerinin yarıdan fazlasının katılması halinde geçerli sayılır.
 • Komite kararlarını uzlaşmayla almayı amaçlar. Uzlaşıya varılamaması halinde, Komite kararını toplantıya katılan oy kullanma hakkına haiz üye sayısının salt çoğunluğuna dayanarak alır. Her yedek üye, oy kullanma haklarını kullanabilmek için, ilgili asil üye tarafından verilen yetkilendirme belgesini Sekretarya’ya sunmalı ve adı geçen üyenin yokluğunda oy verme yetkisine sahip üye sıfatıyla katılacaklarını yazılı olarak bildirmelidir.
 • Bazı hallerde, gerekli görülmesi durumunda ve Komite’nin bu yöndeki kararını takiben, daimi ve/veya geçici alt komiteler ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir.
 • Toplantı sona erdikten sonra toplantının özeti ve tutanağı, Operasyonel Program Yürütme Makamı’nın resmi internet sayfasında yayımlanır. Toplantı tutanaklarının nihai nüshası bir sonraki Komite toplantısında onaylanır.