Değerlendirme, politika ve uygulamaların ilgili amaç, hedef ve kurallarla ile uyumluluğunu ortaya koymayı amaçlayan bir araçtır. 2007/718 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü, Topluluk yardımlarının kullanımında kalite, etkililik ve tutarlılığın sağlanması amacıyla değerlendirmeler yapılmasını; değerlendirme sonuçlarının da programlama ve uygulama döngülerinde kullanılmasını gerektirmektedir (Madde 57 ve 166).

Bu kapsamda, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının (2007-2013), öncelik eksenleri olan ‘istihdam’, ‘eğitim’ ve ‘hayat boyu öğrenme’ ve ‘sosyal içerme’ temelinde değerlendirilmesi öngörülmüştür. Böylelikle faaliyetlerin Program amaçları ve kuralları ile uyumluluk düzeyinin tespit edilmesi, sonraki uygulamalar için dersler çıkarılması, kaynak dağılımının gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirlik yönünde tedbirler alınması mümkün olacaktır.

Değerlendirme çalışmalarında değerlendiriciler, nicel hedeflerin kalitesini ve uygunluğunu incelemekte, finansal ve fiziksel ilerleme verileri ile idari yapıların işleyişini ve uygulama mekanizmalarını analiz etmekte, etkililik ve verimlilik açısından Operasyonel Programın performansının nasıl iyileştirileceğine yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (2007-2013) çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan değerlendirme çalışmalarına ulaşmak için tıklayınız.