Topluluk Programları

Türkiye sosyal politika ve istihdam alanında üç AB programına katılım saglamış ve bu programların etkin olarak uygulanmasına 2004 yılında başlanmıştır. Katılım sağladıgımız topluluk programları ile ilgili bilgi almak için asağıdaki linkleri tıklayınız.

Mevzuat Uyumu

AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programda Sosyal Politika ve İstihdam alanında Yapılması gereken mevzuat uyumlaştırılması 5 alanda gruplandırılmıştır. Ulusal Programla ilgili yönetici özeti için tıklayın.

Taraması biten fasıllara yönelik müktesebat uyum hazırlık tabloları için tıklayın.

Her bir alanla ilgili bilgiler için tıklayın.

Bireysel ve Toplu İş Hukuku
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kadın Erkek Eşitliği
Ayrımcılığın Önlenmesi
Sosyal Diyalog

Bireysel ve Toplu İş Hukuku, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB) ağırlıklı olarak ele alınan konulardan biridir. Nitekim, Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında iş hukuku alanında kısa vadede bir programın kabul edilmesi, uzun vadede ise AB mevzuatının iç hukuka aktarımı ve uygulanması istenmektedir. Genel olarak bakıldığında, ülkemiz bireysel ve toplu iş hukuku AB mevzuatından bazı farklılıklar göstermektedir. Doğal olarak bu farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Ancak bunun kadar önemli bir husus da, İş Kanunu’ndaki katı hükümlerin uluslararası piyasada rekabete olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereğidir.
Ayrıca, 58. Hükümetin Acil Eylem Planında;
 • Esnek çalışma biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliği yapılması
 • Çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması
 • gibi konuların da düzenlenmesi benimsenmiştir.
  Bu ana unsur altında yer verilen 80/987, 2002/74/EC ve 91/383/EEC sayılı Konsey Direktiflerinin Tamamı ile 9/33/EC sayılı Direktifin ilgili hükümleri, İş Kanunu ile uyarlanmıştır. Bu direktiflerin hükümlerine dair ayrıntılar, Kanunun yayımlanmasını takip eden 6 ay içerisinde çıkarılacak olan yönetmeliklerle düzenlenecektir. Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile ilgili karşılaştırmalı tablolar aşağıda verilmektedir.
  Toplu işten çıkarmalarla ilgili üye devletlerin mevzuatın yaklaştırılmasına ilişkin 20 Temmuz 1998 tarih ve 98/59/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  İşverenin sözleşme ya da istihdam ilişkisine uygulanabilecek koşulların çalışanlara bildirilmesi yükümlülüğü hakkında 14 Ekim 1991 tarih ve 91/533/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Çalışma süresinin düzenlenmesinin belirli yönlerine ilişkin 23 Kasım 1993 tarih ve 93/104/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Çalışan gençlerin işyerinde korunması hakkında 22 Haziran 1994 tarih ve 94/33/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Gemi Adamlarının çalışma saatlerinin düzenlenmesi hakkında 21 Haziran 1999 tarih ve 99/63/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Belirli süre çalışma hakkında çerçeve anlaşmasına ilişkin 28 Haziran 1999 tarih ve 99/70/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  İşverenlerinin iflası durumunda çalışanların korunması ile bağlantılı olarak Üye Ülke yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 80/987/AET no’lu Konsey Direktifini tadil eden 23 Eylül, 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2002/74/EC sayılı Direktifi
  For English
  Çalışma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı AP ve Konsey Direktifi
  For English
  Müessesenin veya müessesenin bir kısmının devri halinde çalışanların haklarının korunmasına ilişkin Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılması hakkında 12 Mart 2001 tarih ve 2001/23/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Kısmi çalışma çerçeve anlaşmasına ilişkin 15 Aralık 1997 tarih ve 97/81/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Havacılık sektöründe mobil personel olarak çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin 27 Kasım 2000 tarih ve 2000/79/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Hizmetlerin sunulması çerçevesinde işçilerin gönderilmesine ilişkin 16 Aralık 1996 tarih ve 96/71/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Belirli süreli iş ilişkisi veya geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinin teşvikine yönelik tedbirlere ilişkin 25 Haziran 1991 tarih ve 91/383/EEC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Topluluk ölçeğinde işletmeler ve Topluluk ölçeğinde işletmelerden oluşan gruplarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla bir Avrupa (Topluluğu) işyerleri meclisi veya prosedür tesis edilmesi üzerine 22 EYLÜL 1994 Tarih ve 94/45/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English
  Çalışanların yönetime katılımı hususunda Avrupa Şirketi statüsünü tamamlayan 2001/86/EC sayılı Konsey Direktifi
  For English

  2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında kısa vadeli tedbir olarak yer alan iş sağlığı ve güvenliği konusunda, AB mevzuatının iç hukuka aktarımı için bir program kabul edilmesi ve orta vadede de bu mevzuatın iç hukuka aktarımı ve uygulanması beklenmektedir.
  AB’nin sosyal politika uygulamalarında önemli bir yer tutan bu mevzuat uyumunun diğer bir veçhesini de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması teşkil etmektedir. Bu nedenle de, yine aynı bölümde orta vadeli tedbirler arasında iş müfet4tişleri gibi denetleyici yapıların güçlendirilmesi KOB’un bir diğer idari tedbiri olarak yer almaktadır.
  Bu ana unsur altında yer alan 2062/94 ve 1643/95 sayılı Konsey Tüzüklerinde dile getirilen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansına gözlemci olarak katılım sağlanmaktadır.
  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili karşılaştırmalı tablolar aşağıda verilmektedir.
  İşçilerin çalışırken sağlık ve güvenliğine iyileştirilmiş tedbirlerin alınmasının teşvikine ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi
  İş araç ve gereçlerinin işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/655 sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1 . Paragrafı kapsamında 2. direktif) (95/63/EC ve 2001/41/EC ile değiştirildi.)
  Kişisel Koruyucu Donanımların işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/656/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 3. Direktif)
  İşçilerin işyerinde kanser yapıcı maddelere maruziyet riskinden korunması hakkındaki 90/394/EEC sayılı Konsey Direktifine mutajenlerin de eklenmesine dair 29 Nisan 1999 tarih ve 99/38/EC sayılı Konsey Direktifi
  İşyerinde asbeste maruz kalmaktan ortaya çıkabilecek risklerden çalışanların korunması hakkında 19 Eylül 1983 tarih ve 83/477/EEC sayılı Konsey Direktifi (80/1107/EEC sayılı Konsey Direktifinin 8. maddesi kapsamında çıkarılan 2. Direktif) (91/382/EEC ve 2003/18/EC ile değiştirildi) For English

  İşçilerin fiziksel ajanlardan kaynaklanan risklere maruziyeti ile ilgili asgari sağlık ve güvenlik şartları hakkında 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi For English

  İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden, çalışanların korunması hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 7 Ekim 1997 tarih ve 97/59/EC sayılı Komisyon Direktifi
  Yer üstü ve yer altı madenciliğinde çalışanların güvenlik ve sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3 Aralık 1992 tarih ve 92/104/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 12. Direktif)
  Çalışanların özellikle sırt incinmelerine neden olabilecek el ile yükleme ve boşaltma işlerinde asgari sağlık ve güvenlik koşulları hakkında 29 Mayıs 1990 tarih ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 4. direktif)
  İşyerinde biyolojik ajanlara maruziyetle ilgili risklerden, çalışanların korunması hakkında 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC Direktifinin 16. maddesinin 1. paragrafı kapsamında 7. Direktif)
  İşyerinde güvenlik ve/veya sağlık işaretleri için asgari koşullar hakkında 24 Haziran 1992 tarih ve 92/58/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Patlayıcı ortamların mevcut risklerinden, çalışanların korunması ile sağlık ve güvenliklerinin geliştirilmesi için asgari koşullar hakkında 16 Aralık 1999 tarih ve 1999/92/EC sayılı Konsey Direktifi
  İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin kimyasallarla ilgili risklerden korunmasına ilişkin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasında mesleki maruziyet sınır değerlerinin ilk listesinin oluşturulmasıyla ilgili 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/39/EC sayılı Komisyon Direktifi
  İşyerinde biyolojik maddelere maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 26 Kasım 1997 tarih ve 97/65 sayılı Komisyon Direktifi
  Gemilerde daha iyi tedavi geliştirilmesi için asgari güvenlik ve sağlık gereksinmeleri hakkında 31 Mart 1992 tarih ve 92/29/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Ekranlı araçlar ile çalışmalarda asgari sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin 29 Mayıs 1990 tarih ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 5. direktif )
  Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruziyet risklerinden korunmasına ilişkin 28 Haziran 1990 tarih ve 90/394/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6. Direktif)
  Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruz kalmaları ile ilgili risklerde korunmasına ilişkin Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6. Direktif) değiştiren 27 Haziran 1997 tarih ve 97/42/EC sayılı Konsey Direktifi
  Çalışma esnasında gürültüye maruz kalmaya bağlı risklere karşı, çalışanların korunması hakkında 12 Mayıs 1986 tarih ve 86/188/EEC sayılı Konsey Direktifi
  İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi değiştiren 12 Ekim 1993 tarih ve 93/88/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Kıyılarda ve açık denizlerde sondaj yoluyla maden çıkaran endüstrilerde çalışanların güvenlik ve sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3 Kasım 1992 tarih ve 92/91/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 11. Direktif)
  Balıkçı gemilerinde çalışanların asgari güvenlik ve sağlık gereksinmelerine ilişkin 23 Kasım 1993 tarih ve 93/103/EC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 13. Direktif)
  İşçilerin sağlık ve güvenliğini işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korumaya ilişkin 7 Nisan 1998 tarih ve 98/24/ec sayılı Konsey Direktifi
  Geçici veya hareketli inşaat sitelerinde asgari güvenlik ve sağlık koşullarının uygulanması hakkında 24 Haziran 1992 tarih ve 92/57/EEC Konsey Direktifi
  Endüstriyel kazaların kontrolüne ilişkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi
  Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 10. Direktif)
  İyonize radyasyondan doğan zararlara karşı çalışanları ve toplumun korunması için temel güvenlik standartların oluşturulmasına ilişkin 13 Mayıs 1996 tarih ve 96/29/Euratom sayılı Konsey Direktifi
  Kontrollü alanlarda çalışmaları sırasında iyonizan radyasyona maruz kalan işçilerin dışarıda korunmasına ilişkin 4 Aralık 1990 tarih ve 90/641/Euratom sayılı Konsey Direktifi

  KOB kadın ve erkeklere eşit muamele konusunda da kısa vadede bu konudaki AB mevzuatının iç hukuka aktarımı için bir program kabul edilmesini, orta vadede ise bunların iç hukuka aktarılmasını ve uygulanmasını öngörmektedir. Diğer taraftan, Türkiye, 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Şubat 2003 tarih ve 2003/5224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, AB’nin sosyal politika programlarından olan Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programına katılmış bulunmaktadır.
  Ülkemizde kadın ve erkeğe eşit muamele konusu yasal uyum, uygulama ve uygulamanın denetlenmesinin ötesinde, ilgili tüm tarafların özellikle de bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının aydınlatılmasını içermektedir. Bu bakımdan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülecek olan Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programı özel bir önemi haizdir.
  Kadın Erkek Eşitliği ile ilgili karşılaştırmalı tablolar aşağıda verilmektedir.

  Kadın ve erkek çalışanlar arasında eşit ücret ilkesinin uygulanması hakkında üye devletler mevzuatının yakınlaştırılmasına ilişkin 10 Şubat 1975 tarih ve 75/117/EC sayılı Konsey Direktifi
  İşe alınma, mesleki eğitime giriş ve çalışma şartları ile ilgili olarak kadın ve erkekler arasında muamele eşitliği prensibinin uygulanmasına ilişkin 76/207/EEC sayılı Direktifi değiştiren 23 Eylül 2002 tarih ve 2002/73/EC sayılı Konsey Direktifi
  UNICE, CEEP ve ETUC tarafından sonuçlandırılan ebeveyn izni konusunda çerçeve anlaşma hakkında 3 Haziran 1996 tarih ve 96/34/EC sayılı Konsey Direktifi
  Sosyal güvenlik alanında kadın ve erkeğe muamele eşitliği hakkında 19 Aralık 1978 tarih ve 79/7/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Sosyal güvenlik Sistemlerinde kadın ve erkeğe muamele eşitliği prensibinin uygulanması hakkında 24 Temmuz 1986 tarih ve 86/378/EEC sayılı Konsey Direktifi
  İşe alınma, mesleki eğitime giriş ve çalışma şartları ile ilgili olarak kadın ve erkekler arasında muamele eşitliği prensibinin uygulanmasına ilişkin 9 Şubat 1976 tarih ve 76/207/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda ispat mükellefiyeti hakkında 15 Aralık 1997 tarih ve 97/80/EC sayılı Konsey Direktifi
  Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 10. direktif)
  Tarım da dahil bağımsız çalışan kadınların hamilelik ve analık dönemlerinde korunması ve tarım da dahil bağımsız çalışan kadın ve erkeğe eşit muamele prensibinin uygulanmasına ilişkin 11 Aralık 1986 tarih ve 86/613/EEC sayılı Konsey Direktifi
  Sosyal güvenlik Sistemlerinde kadın ve erkeğe muamele eşitliği prensibinin uygulanması hakkındaki 86/378/EEC sayılı Direktifi değiştiren 20 Aralık 1996 tarih ve 96/97/EC sayılı Konsey Direktifi

  KOB, kadın-erkek eşitliği alanında olduğu gibi, ayırımcılıkla mücadele konusunda da kısa vadede bu konudaki AB mevzuatının iç hukuka aktarımı için bir program kabul edilmesini, orta vadede ise bunların iç hukuka aktarımı ve uygulanmasını karara bağlamaktadır.
  2000/750/EC sayılı Konsey Kararı çerçevesinde başlatılan Ayrımcılıkla Mücadele Alanındaki Topluluk Programına Dair Mutabakat Zaptı 25 Kasım 2002 tarihinde imzalanmıştır. Mutabakat Zaptı, 3 Şubat 2003 tarih ve 2003/5224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren Programa dahil olabilecektir.
  Yine kadın ve erkeklere eşit muamele yapılması konusunda olduğu gibi, ayırımcılık konusunda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ayrımcılıkla Mücadele Topluluk Programını yürütmekle görevlendirilmiştir

  Irk ve etnik kökene bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulamaya konmasına ilişkin 29 Temmuz 2000 tarih ve 2000/43/EC sayılı Konsey Direktifi
  Irk ve etnik kökene bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulamaya konmasına ilişkin 29 Temmuz 2000 tarih ve 2000/78/EC sayılı Konsey Direktifi

  Katılım Ortaklığı Belgesinin Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında özellikle kısa vadede ele alınması istenen konulardan biri de sosyal diyalogdur. KOB’un Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında sosyal diyaloğa ilişkin olarak aktif ve bağımsız bir sosyal diyalog ortamı için gerekli unsurların sağlanması, bu çerçevede öncelikle sendikal hakların güvence altına alınması ve sendikalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması istenmektedir. Orta vadede ise bu alandaki mevzuatın etkili uygulanması istenmektedir.
  Sosyal Diyalog konusu gerek AB, gerekse Uluslar arası Çalışma Teşkilatına (ILO) olan taahhütlerimiz bakımından titizlikle ele alınmaktadır. Konu sadece uyum ve uygulamanın kontrolünden ibaret tutulmayıp bunun yanı sıra özellikle sosyal tarafların kapasitelerinin arttırılması gerekliliğine de önem atfedilmektedir. Esasen, KOB’da “....sosyal diyalog ortamı için gerekli unsurların sağlanması ...” şeklinde genel olarak ve 2002 yılı İlerleme Raporu ve Strateji Belgesinde “sosyal tarafların idari kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar” olarak açık şekilde ifade edilen bu gereksinimi karşılamak üzere, 2002 yılından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca, Haziran-Eylül ayları hariç düzenli bir şekilde işçi ve işveren kesimi temsilcileri ile “sosyal diyalog” toplantıları yapılmaktadır.
  Öte yandan, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlama yönünde, önemli bir rolü olan Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 8 Ağustos 2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin görev ve yetki alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve raporlar hazırlamak üzere oluşturulan 14 çalışma kurulundan) biri olan Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Kurulu 9 Temmuz 2003 tarihinde yaptığı ilk toplantı ile çalışmalarına başlamıştır.
  Sosyal diyalog ile ilgili karşılaştırmalı tablolar aşağıda verilmektedir.

  Avrupa şirketlerinde çalışanların yönetime katılımına dair 8 Ekim 2001 tarih ve 2001/86/EC sayılı Konsey Direktifi
  İşletmelerde çalışanların bilgilendirilmesi ve danışma sürecinin işletilmesine dair 11 Mart 2002 tarih ve 2002/14/EC sayılı çerçeve Konsey Direktifi

  Tarama Süreci

  İşçilerin Serbest dolaşımı

  2 Nolu “İşçilerin Serbest Dolaşımı” Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 19.07.2006 tarihinde Belçika-Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından, anılan Fasıldaki AB Müktesebatı ve Uygulamaları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Bu fasılın içeriğinde “İşgücü Piyasasına Erişim”, “EURES”, “Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu” ve “Avrupa Sağlık Sigortası Kartı” konuları yer almaktadır. İşçilerin Serbest Dolaşımı faslına yönelik Ayrıntılı Tarama Toplantısı 18 Eylül 2006 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olup hazırlıklar devam etmektedir. AB tarafından Brüksel'de yapılan tanıtıcı tarama sunuşları için tıklayınız.

  Sosyal Politika ve İstihdam

  Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında yürütülen tarama süreci kapsamındaki 19 numaralı Sosyal Politika ve İstihdam Faslının Tarama Süreci sonuçlanmıştır. Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 8–9–10 Şubat 2006 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde yapılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından, anılan Fasıldaki AB Müktesebatı ve Uygulamaları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Sosyal Politika ve İstihdam Faslının içeriğinde Bireysel ve Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstihdam, Avrupa Sosyal Fonu, Sosyal İçerme, Birleştirilmiş Topluluk Programları, Sosyal Koruma, Engelliler, Eşit Fırsatlar, Ayrımcılıkla Mücadele, Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Diyalog konuları yer almaktadır. Brüksel’de Komisyon tarafından yapılan sunumlara ulaşmak için tıklayınız. Söz konusu Faslın ayrıntılı tarama toplantısı 20–21–22 Mart 2006 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilmiş olup bu toplantıda Türk tarafı ulusal mevzuat ve uygulamalar hakkında AB Komisyonuna bilgi vermiştir. Türk tarafının hazırladığı sunumlara ilişkin hazırlıklar Bakanlığımız ve DPT Müsteşarlığının ortak koordinasyonunda yürütülmüştür. Ülkemiz tarafından yapılan ayrıntılı tarama sunumlarına ulaşmak için tıklayınız . Tanıtıcı ve Ayrıntılı Tarama sonu raporlarına ulaşmak için tıklayınız