GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulmasına Dair 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3146 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da değişiklik yapılarak “Ana Hizmet Birimleri” başlıklı bölüme (12/A maddesi) “Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” ilave edilmiş ve 16 Mayıs 1989 tarihli makam onayı ile Başkanlığımız kurulmuştur.

Başkanlığımız, 367 sayılı KHK ile getirilen düzenleme uyarınca "Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili hususların koordinasyonunu sağlamak, AB ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek" ten sorumludur.

Genel Müdürlüğümüzün Görevleri

  • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak
  • Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek
  • Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak
  • İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak
  •  
  • Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak
  • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Başkanlığımız bu kapsamda;
AB Komisyonu tarafından 2007–2013 yılları arasında aday ülkelere yapacağı mali yardımların çerçevesini belirlemek üzere hazırlanan IPA kapsamında Bakanlığımızın yönetim otoritesi olarak sorumlu olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenine ilişkin hususlarda ilgili birimler ve diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve İnsan Kaynakları Operasyonel Programının (İKG OP) etkin olarak uygulanması,
Müzakere sürecinde Bakanlığımızın başta 19 no.lu Sosyal Politika ve İstihdam ile 2 no.lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Fasılları olmak üzere sorumlu olduğu 13 Müktesebat Faslında tanıtıcı ve ayrıntılı tarama faaliyetleri ve diğer gerekli müzakere çalışmalarının yürütülmesi ve Bakanlığımız adına gerekli katkıların sağlanması, 
AB Komisyonu ile Bakanlığımız arasında yürütülen “Sosyal Politika ve İstihdam Alt Komitesi Toplantıları”nı ve çalışmalarının yürütülmesi ve ayrıca Bakanlığımızın görev alanına giren ilgili diğer alt komite toplantılarına da katkı sağlanması,  
AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ayrıntılı karşılaştırmalı mevzuat uyum tablolarının hazırlanması, Bakanlığımız görev alanına giren ilgili AB müktesebatının ve ulusal mevzuatımızın Türkçe ve İngilizce çevirilerinin yapılması,  
AB müktesebat uyum çalışmaları kapsamında gerek Bakanlığımız birimleri ve bağlı kuruluşlarımız gerekse sair kamu kurum ve kuruluşları tarafından Başkanlığımıza iletilen taslak mevzuat hakkında AB normlarına uygunluk bakımından görüş oluşturulması, hazırlanan taslak mevzuata ilişkin gerek Bakanlığımız bünyesinde gerekse sair kurumlarda oluşturulan komisyon çalışmalarına katılım sağlanması,
Bakanlığımızın Ulusal Programla ilgili taahhütlerini yerine getirmek üzere ilgili tüm merkez birimlerimiz ve bağlı kuruluşlarımız, Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sosyal taraflarla ve sivil toplum örgütleriyle, ayrıca başta AB Komisyonu olmak üzere AB kurum ve kuruluşlarıyla etkin koordinasyon sağlanması,
AB İstihdam ve Sosyal Reform Programının (ESRP) ilgili tüm tarafların katkılarıyla hazırlanması, bu alana ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili tüm tarafların aktif katılımının ve koordinasyonunun sağlanması,
AB İlerleme Raporuna Bakanlığımızın görev alanına giren konularda gerekli katkıların sağlanması,
AB’nin sosyal politika alanındaki Avrupa Birliği Topluluk Programı olan PROGRESS programına katılım sağlanması ve bu programlar kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesi, bu faaliyetler için Bakanlık birimleri ve bağlı ve ilgili kuruluşlarının yanı sıra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sosyal taraflar ve üniversiteler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve bilgilendirmenin yapılması,
AB’nin aday ülkelere sağladığı kısa süreli teknik yardım programlarından biri olan TAIEX kapsamında Bakanlığımızın birimlerince yapılan başvuruların incelenmesi ve ön onay verilerek Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmesi, 
Başkanlığımızın görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı seminer, konferans, burs, eğitim programları ve toplantılara Başkanlığımız personelinin veya Bakanlığımız ilgili birimlerinin personelinin katılımının sağlanması, yapılan tüm faaliyetlerin raporlanarak gerekli görülmesi halinde ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi,
Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasına   
ilişkin görevleri ve sorumlulukları yerine getirmektedir.