İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması
14 Ekim 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı
15 Ekim 2019
İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması
14 Ekim 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı
15 Ekim 2019

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenemsi Operasyonu (FoW)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.III: Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi (Hizmet Alımı Bileşeni)
Aktivite I.II İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi (Hibe Bileşeni)

Operasyon Adı:

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.FoW

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.02.2021-30.11.2023
Hibe Bileşeni: 01.10.2023-30.09.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM)
İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @GeleceginIsleri
Instagram: geleceginisleri

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, ÇSGB'nin politika oluşturma ve uygulama kapasitesini geliştirerek kadın istihdamına odaklanmak ve kadınların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmektir. Operasyonun merkezi Ankara’dır.

Operasyonun 34 aylık hizmet alımı bileşeni ve 12 aylık hibe bileşeni bulunmaktadır.

Hedef gruplar:

Hizmet Alımı Bileşeni:

• İstihdam Politikaları Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili paydaşların personeli,
• İlgili sosyal ortakların personeli,
• İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar) personeli


Hibe Bileşeni (indikatif olarak):

• Sivil toplum kuruluşları (STK'lar)
• Sosyal ortaklar
• Üniversiteler
• Belediyeler
• Bölgesel Kalkınma Ajansları

Hizmet alımı bileşeni kapsamındaki faaliyetler ve amaçlar; 24 adet eğitim düzenleyerek Bakanlık personelinin, ilgili sosyal ortakların ve STK'ların kurumsal kapasitelerini geliştirmek; bilinçlendirme faaliyetleri ile 550 kişiye ulaşmak; 5 sektörde yeni istihdam politikaları için çalıştaylar düzenlemek; “İnsana Yakışır İşin Geleceği için Engelli İstihdamı Raporu” ve “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Mobbing Şikayetleri Raporu”nu hazırlamak; güncel yasal düzenlemelere ilişkin Etki Değerlendirmesi yapmak; koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi kapsamında 19 adet etkinlik (çalıştaylar, İşin Geleceği Komisyonunun kurulması, uluslararası konferans vb.) gerçekleştirmek; Strateji Dokümanları için BT Tabanlı İzleme Sistemini kurmak; “çalışmanın geleceği” yaklaşımını deneyimlemek ve AB üyesi ülkelerde özellikle kadın istihdamı dikkate alınarak kamu istihdam hizmetleri, sosyal politikalar ve politika uygulama süreçlerine ilişkin en iyi uygulamaları incelemek için çalışma ziyaretleri düzenlemek; proje tanıtımı ve yaygınlaştırılması için geleceğin işleri yaklaşımı odaklı bir tanıtım filmi hazırlamak; kadınları, çalışma hayatındaki hakları ve insana yakışır işlerin geleceğine uyumları konusunda bilinçlendirmek amacıyla kamu spot filmi hazırlamaktır.

Hibe bileşeninin genel amacı ise, cinsiyet eşitliğini gözetmek suretiyle, gelecekteki işlerin ihtiyaçları açısından mevcut ve ilerleyen dönemlerde mevcut olacak olan işgücünün istihdamına destek olmak ve istihdam edilebilirliğini iyileştirmektir. Hibe bileşeni kapsamında desteklenecek projeler ülke genelinde uygulanacaktır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Nisan 2024 sonu itibariyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Hizmet alımı bileşeninin uygulaması 01.02.2021 tarihinde yapılan Açılış Toplantısı ile başlamıştır. Bu kapsamda;

• 21 adet Aylık Yönetim ve 4 adet Operasyon Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiş, yeni istihdam stratejileri kapsamında 4 adet çalıştay düzenlenmiştir. Son çalıştay İstanbul'da düzenlenecektir.

• Ankara’da 5 adet “İşin Geleceği Komisyonu” toplantısı yapılmıştır.

• 31 adet eğitim tamamlanmış, düzenlenen 4 ön ve 4 son çalıştay doğrultusunda araştırma çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Müdahale 1 kapsamındaki eğitimler tamamlanmıştır. Son olarak, Alt Müdahale 1.6 kapsamındaki eğitimler başlamış olup 9 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlanacaktır. KASAUM ve Dijitalleşme eğitimleri yerine yeşil dönüşüm eğitimi de düzenlenmiştir.

• SWOT analizi çalıştayları ve yüz yüze görüşmeler yapılarak 5 sektör çalışması sonuçlandırılmış ve rapor hazırlanmış, geleceğin insana yakışır işleri kapsamında engelli bireylerin istihdamı hakkında 1 adet rapor hazırlanmış, mobbing şikayetleri konusunda cinsiyet odaklı 1 adet rapor hazırlanmış, Etki Değerlendirmesi çalışması yapılarak 1 adet tavsiye raporu hazırlanmıştır.

• Bilgi teknolojileri (IT) tabanlı izleme sistemi tamamlanmıştır. Yüklenici tarafından sistemin uygulama sürecine verilen destek devam etmektedir. Farkındalık Artırma Stratejisi geliştirilmiştir.

• Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan iki çalışma ziyaretinden ilki 2-8 Ekim 2022 tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenmiştir. İkinci çalışma ziyareti yeşil ekonomi üzerine 8-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenmiştir

• Alt Müdahale 1.4 “Ulusal Strateji Belgelerinin Hazırlanması Eğitimi” kapsamında 6 haftalık bir eğitim düzenlenmiştir.

• Müdahale 2 “Stratejik Belgeler için IT Tabanlı İzleme Mekanizması” kapsamında, sistemin uygulama sürecine yürütülmektedir.

• Kapanış Konferansı ile Uluslararası Konferansın birleştirilmesine ilişkin Kavram Belgesi onaylanmıştır. Etkinlik 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Tanıtım Filmi ve Kamu Spotu onaylanmıştır.

• 8-9-10 ve 11. Müdahaleler kapsamında hazırlanan Nihai ve Yönetici Özeti Raporları Faydalanıcı Kurum tarafından onaylanmıştır.

Operasyonun sosyal medya hesapları ve internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

Operasyonun hibe bileşeni kapsamında, 12 ay süreli 33 adet hibe projesi imzalanmıştır. Söz konusu hibe projelerinin uygulama dönemleri 1 Ekim 2023 itibari ile başlamıştır. 11-13 Ekim 2023 tarihlerinde hibe faydalanıcılarına hibe uygulama eğitimi verilmiştir.