İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım -EuropeAid/140128/IH/SER/TR -İhale Duyurusu yayınlanmıştır.
8 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (-II)
12 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım -EuropeAid/140128/IH/SER/TR -İhale Duyurusu yayınlanmıştır.
8 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (-II)
12 Temmuz 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (ÇASGEM)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.III Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (CASGEM)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.CASGEM

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

03.03.2020 – 02.09.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

www.casgemeuproject.org

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Genel Amaç: İş sağlığı ve güvenliği alanında daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi

Özel Amaç: Operasyon faydalanıcısı kurumun kamu istihdam hizmetleri alanında kurumsal kapasitesinin artırılması

Hedef Gruplar:

• Operasyon faydalanıcısı kurum eğitmen ve personeli
• Paydaş kurum eğitmen ve personeli
• Sosyal ortakların eğitmenleri
• STK’ların eğitmenleri
• Operasyon faydalanıcı kurumun karar alıcıları

Uygulama Yeri: Ankara

Operasyonun 42 aylık hizmet alımı (teknik yardım) ve 4 aylık mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet Alımı Bileşeni Müdahale Alanları
• Kurumsal Kapasitenin Artırılması
• Farkındalık Artırma
• Bilimsel ve Teknik Araştırmalar
• Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları

Hizmet alımı bileşeni kapsamında; Operasyon Faydalanıcısı olan ÇASGEM’in ve paydaşlarının istihdam politikası yapma kapasitelerinin desteklenmesi amacıyla; bu kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülmesi, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulması hedeflenmektedir.

Mal alımı bileşeni kapsamında ise ölçüm cihazlarının alınması, eğitim ekipmanlarının alınması ile eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yapılmasını sağlayarak kurumsal kapasitenin arttırılması ve sahada sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Operasyonun hizmet alımı sözleşmesi 24.01.2020 tarihinde imzalanmış, 03.03.2020 tarihinde Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aylık Yönetim ve Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantıları düzenlenmiştir. 6 aylık süre uzatımı gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı bileşeninin önemli bir kısmını oluşturan eğitim faaliyetlerinde 1.959 kişinin katılımıyla toplam 85 eğitim tamamlanmıştır.

Mesleki Rehabilitasyon ve İşe Dönüş konularında AB ve Türkiye uygulamaları konusunda raporlar geliştirilmiş (AB, Kanada, Finlandiya, Türkiye) ve 7 adet eğitim modülü hazırlanmıştır. 2021 yılı Şubat ve Eylül aylarında konuya ilişkin olarak ilgili tarafların katılımıyla çalıştaylar düzenlenmiştir.

Güvenlik kültürü konusunda AB raporu hazırlanmış ve farklı yaş gruplarına yönelik 6 eğitim modülü geliştirilmiştir. 2021 yılı Aralık ayında Güvenlik Kültürü Semineri düzenlenmiştir. 0-6 ve 6-15 yaş, 15-18 ve 18 yaş üstü gruplarına yönelik eğitim modüllerinin pilot uygulamaları Ankara’da seçili özel okullarda, üniversite öğrencilerine Zoom ortamında ve çalışanlara yönelik uygulama ise işyerinde gerçekleştirilmiştir.


Güvenlik Kültürü konusunda 2 seminer düzenlenerek konu hakkında farkındalık artırma çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Ayrıca güvenlik kültürü konusunda “0-6, 6-15, 15-18 ve 18 üstü” yaş gruplarına yönelik 15 kitap ile görsel materyal hazırlanmış olup bunların geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 6.800 adet kitap basılmıştır.

Bilimsel ve teknik araştırmalar kapsamında, İş Kazaları Öngörü Modellemesi üzerine araştırmaya ilişkin tarafların görüşlerini almak üzere inşaat, petrokimya, maden ve metal sektörlerini kapsayan 3 çalıştay düzenlenmiş ve bir araştırma raporu hazırlanmıştır.

İşe dönüş (mesleki rehabilitasyon) alanındaki araştırma için 10.05.2023 tarihinde Mesleki Rehabilitasyon Semineri düzenlenmiştir. Ayrıca, 27.07.2023 tarihinde Mesleki Rehabilitasyon Araştırma Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve araştırmanın ilk bulguları ilgili taraflarla paylaşılmış, araştırma raporunun nihai hali için tarafların görüş ve önerileri alınmıştır. Bir araştırma raporu hazırlanmıştır.

Eylül 2022’de İsveç ve Finlandiya’ya çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

Kurumsal hafıza ve üretkenliğin desteklenmesi ile ÇASGEM bünyesindeki iş süreçlerinin etkin bir şekilde ilerlemesine yönelik olarak web tabanlı Süreç ve Performans Yönetim sistemi geliştirilmiştir.

İnşaat, petrokimya, maden ve metal sektörleri için sanal eğitim senaryoları (20 adet) hazırlanmıştır.

Operasyonun görünürlüğünü artırmak için 10.000’in üzerinde tanıtım materyali üretilmiş olup eğitim ve etkinlik katılımcılarına iletilmiştir. Operasyonun tanıtımı ile mesleki rehabilitasyon ve güvenlik kültürü alanında farkındalık artırma filmleri hazırlanmıştır.

Uzatma döneminde yeni faaliyet olarak eklenen Sosyal Etki Analizi çalışmaları kapsamında 04.05.2023 tarihinde Sosyal Etki Analizi Rehberi oluşturulmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sosyal Etki Analizi Rehberi oluşturulmuş ve bir pilot sosyal etki analizi uygulanarak rapor oluşturulmuştur. 01.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen çalıştay ile pilot çalışma sonuçları taraflarla paylaşılmıştır.

Operasyonun mal alımı sözleşmeleri (Lot 1: IT Ekipmanları ve Lot 2: İSG Ekipmanları) 21.03.2023 tarihinde uygulamaya geçmiştir. Her iki sözleşme kapsamındaki satın alımlara ilişkin geçici kabul süreçleri 07.07.2023 itibariyla tamamlanmıştır.