Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
1 Ocak 2017
Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
1 Ocak 2017
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
1 Ocak 2017
Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
1 Ocak 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Tedbir 4.2.
Operasyon adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
Uygulama Süresi 09.11.2015 - 08.11.2017
Proje Web Adresi https://abdisdb.aile.gov.tr/bakanligimizin-sosyal-icerme-politikalari-alaninda-kurumsal-kapasitesinin-artirilmasi-projesi
Faydalanıcı Kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Bileşeni - 4.645.214,00 €
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Projenin genel amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal içerme politikaları alanında kurumsal kapasitesini; sunulan sosyal hizmeti izleme kapasitesinin geliştirilerek, Bakanlığın kapsayıcı sosyal politika oluşturma kapasitesi artırarak desteklemektir. Bu çerçevede, 24 ay süreli teknik yardım sözleşmesi, 21.10.2015 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla Bakanlığın ve sosyal içerme politikaları ile ayrımcılıkla mücadele alanındaki diğer paydaşların, politika oluşturma, politikaları uygulama ve izleme kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Proje çerçevesinde ulaşılması hedeflenen amaçlardan biri de Türkiye’nin gelecek yıllarda karşılaşacağı sosyo-ekonomik ve demografik nüfus yapısını analiz ederek belirlenen alanlarda, 2016-2040 döneminde özellikle yoksulluk, gelir dağılımı, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkileri kapsayacak biçimde yeni sosyal politikalar geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda kamu kurumları, STK'lar, yerel yönetimler ve üniversitelerden toplamda 500 temsilcinin katılımıyla altı çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, Türkiye’nin gelecek 30 yıllık yoksul-demografik değişimini-eğitim-gelir dağılımı yapısını analiz eden projeksiyonlar geliştirilmiştir. Ayrıca, sosyal yardımın etki analizini yapan, sosyal yardımların etkinliğini ile eğitim-işgücü piyasası-yoksulluk-gelir dağılımı ile olan ilişkilerini analiz etmek amacıyla Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerini kapsayan, 1024 kişiye anket ve derinlemesine mülakat yöntemi uygulanarak 4 saha araştırması yürütülmüştür. Bu araştırmaların yanı sıra, ASPB, STK’lar ve diğer kamu kurumlarının temsilcilerine yönelik sosyal politika eğitimleri verilmiş, eğitim programlarına yaklaşık 270 kişi katılmış, yine proje kapsamında "Türkiye'de Yaşlı Bakımı Modeli", "Türkiye'de Alzheimer ve Demans Hastalıkları Modeli", "Engelli Bireylere Yönelik Vasilik Rehberi" hazırlanmıştır.