AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİ

3 Ekim 2005’te Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte Bakanlığımız doğrudan sorumlu olduğu “2 no.lu İşçilerin Serbest Dolaşımı” ve “19 no.lu Sosyal Politika ve İstihdam” fasılları ile birlikte toplam 13 adet müktesebat faslında gerekli çalışmaları yürütmektedir. Müzakerelerde tarama sürecinde ilgili fasıllar için Başkanlığımız koordinasyonunda gerekli hazırlık çalışmaları yapılarak fasıllara Bakanlığımızın görev alanına giren hususlarda görüş bildirilmiş ve katkı sağlanmıştır.

Müzakere çalışmalarına ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye arasında yürütülen “7. Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi” faaliyetlerine katılım sağlanmakta ve müktesebat uyum çalışmaları kapsamında gerek Bakanlığımız birimleri ve bağlı kuruluşları gerekse sair kamu kurum ve kuruluşları tarafından iletilen taslak mevzuat hakkında Avrupa Birliği normlarına uygunluk bakımından görüş verilmektedir.

2 No.lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı


İşçilerin Serbest Dolaşımı kavramı, diğer ekonomik faktörler gibi emeğin de herhangi bir engelle karşılaşmadan AB tek pazarında dolaşımını ifade etmektedir. AB tek pazarının 4 temel serbestisinden biridir. Bu fasıl altındaki mevzuat, bir işverene bağlı olarak gelir getirici bir işte çalışan her nitelikteki AB üyesi ülke vatandaşı bireylerin diğer bir üye ülkede de çalışma hakkına sahip olmasını ve çalışma koşulları, sosyal yardımlar, vergilendirme konularında o ülke işçileri ile eşit muameleye tabi tutulmasını düzenlemektedir. Bu çalışma hakkı diğer üye ülkelerde; iş arama, bu amaçla ikamet ve kalma, aile üyeleriyle biraraya gelme haklarını içermektedir. Bu başlık altında aynı zamanda, sosyal güvenlik sistemine bağlı Topluluk vatandaşlarının ve aile bireylerinin bir başka Üye Devlete taşınmaları durumunda üye ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının kesintiye uğramaması için sosyal güvenliğin koordinasyonu sistemi geliştirilmiştir.

2 Nolu İşçilerin Serbest Dolaşımı faslında 19 Temmuz 2006 tarihinde “tanıtıcı tarama toplantısı”, 11 Eylül 2006 tarihinde ise “ayrıntılı tarama toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Tarama sonu raporu henüz resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.

Detaylı bilgi için http://www.ab.gov.tr/index.php?p=67&l=1

19 No.lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı


19 nolu Sosyal Politika ve İstihdam Faslı ile birlikte iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme, ayrımcılıkla mücadele, fırsat eşitliği ve kayıtdışı istihdam öncelikleri ekseninde çalışma hayatına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu alanlardaki Avrupa Birliği mevzuatının iç hukuka aktarılması ve etkili bir şekilde uygulanıp denetlenmesi ile bu esnada ilgili kurumların kurumsal kapasitesinin daha ileriye taşınması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede söz konusu faslın tarama sürecine ilişkin çalışmalar Bakanlığımız ve o dönemdeki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) işbirliği ve koordinasyonunda yürütülmüştür. Faslın tarama süreci, 8-10 Şubat 2006 tarihlerinde yapılan tanıtıcı tarama toplantısı, 20-22 Mart 2006 tarihlerinde yapılan ayrıntılı tarama toplantısı ve sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Tarama Sonu Raporu” ile tamamlanmıştır.

Tarama çalışmaları sonrasında fasılda müzakerelere başlanılması için 2 açılış kriteri getirilmiştir. Sendikal hakların Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) mevzuatı ile uyum sağlaması ve müktesebatın üstlenilmesine ilişkin eylem planının sunulmasından ibaret bu açılış kriterlerinin sağlanmasıyla birlikte 19. Fasılda müzakere sürecine geçilecektir. Bu hususa ilişkin çalışmalar Başkanlığımız tarafından halen yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için http://www.ab.gov.tr/index.php?p=84

AB TEKNİK DESTEK VE BİLGİ DEĞİŞİM OFİSİ (TAIEX)

TAIEX, Avrupa Birliği müktesabatının aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere destek sağlamak üzere sürdürülen bir programdır. Türkiye ve diğer katılımcı ülkelerde yalnızca kamu kurumlarına açık bir şekilde yürütülen program, çalışma ziyaretleri, uzman talebi ve seminer/çalışma toplantıları olmak üzere üç başlık altında destek sağlamaktadır. Kamu kurumlarının talebi üzerine işleyen bu mekanizmanın Bakanlığımızın çalışma alanlarına giren başvurularının koordinasyonu ve takibi Başkanlığımızca yürütülmektedir.

İSTİHDAM VE SOSYAL REFORM PROGRAMI (ESRP)

İstihdam ve Sosyal Reform Programı (ESRP), istihdam ve sosyal politika alanında ülkeleri Avrupa 2020 Stratejisine yakınlaştırması ve bu alanlarda diyaloğun geliştirilmesi için temel sorun alanlarını, hedefleri, politika reformlarını ve tedbirleri belirleyerek izlenecek yolları içeren yumuşak hukuk (soft law) yolunu ifade etmektedir. IPA fonlarının kullanımı ile mevcut politikaların ilişkilendirilmesi, uygun olan alanlarda AB müktesebatına uyumun desteklenmesi hususları da program kapsamında bulunmaktadır.

ESRP kapsamında ülkelerde düzenli olarak yıllık ortak izleme süreçleri işletilecektir. Bu kapsamda uzlaşılmış göstergelere dayalı değerlendirmeler yapılacak, belirlenen öncelikler için IPA fonlarının kullanımı da sürece dahil edilecek ve Yıllık İlerleme Raporunda istihdam ve sosyal durumun değerlendirilmesi için destek verilecektir.

ESRP ile daha önce hazırlıkları Bakanlığımızca yürütülen Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) ve Ortak Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma Belgesi (JIM) tek bir belgede birleştirilmiş olacaktır.

Detaylı bilgi için: