TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu(RE-YOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

05.08.2020-05.08.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Ortaklar: Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

http://reyouproject.org/
@reyouproject in Instagram, Twitter, Linkedin and Youtube

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun Amacı:
- Mesleki eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve örgün eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının güçlendirilmesi suretiyle, daha fazla sayıda gencin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesi
- TR22: Güney Marmara bölgesinin hayat boyu öğrenme kapasitesinin geliştirilmesi

Beklenen çıktılar:
• 480 genç işsiz bireye rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında MYK tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri düzenlenerek gençlere eğitim verilmesi, bu gençlerin sınava tabi tutulup sertifikalandırılmaları
• 120 öğrencinin ulusal/uluslararası programlara katılması
• 100 ilgili kurum personeline eğitim verilmesi
• 30 personelin ulusal/uluslararası programlara katılması
• Operasyon Ortağı olan 2 Üniversitenin yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmeleri için TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edilmesi
• Ortak Üniversitelerin Küresel Rüzgar Organizasyonu akreditasyonuna tabi olmaları
• 5000 kişiye kampanyalar ve etkinlikler aracılığı ile ulaşılması
• “Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu”nun hazırlanması
• Yenilenebilir enerji alanındaki farkındalığın artırılması amacıyla 10 çalıştay ve konferans düzenlenmesi


Operasyonun mal alımı bileşeni de mevcut olup belirtilen üç yenilenebilir enerji alanında Operasyon Faydalanıcısı Kurumun ve Ortak Üniversitelerin ekipman altyapılarının desteklenmesi ve eğitimlerde kullanılacak teknik ekipmanın temini hedeflenmiştir.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


Faaliyet 1.1: Yenilenebilir Enerji Alanında Eğitimler Verilmesi
• Adaylar için 3 yenilenebilir enerji alanıyla ilgili genel ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı düzenlenmiştir.

Faaliyet 1.3: Elektrik Enerjisi Alanında Eğitimler Verilmesi (EKAT eğitimleri)
• EÜAŞ ile yakın iletişim ve işbirliği içinde, EKAT eğitimlerinin tasarlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar sürmektedir.

Faaliyet 1.4: Staj Faaliyeti
• Saha ziyaretlerinde veri toplamak için gerekli veri tabanı yapısı geliştirilmiş ve ilgili dokümanlar/anketler hazırlanmıştır.
• Firma ziyaretleri başlatılmıştır. Ziyaretlerin başlangıç aşaması Ankara'da planlanmıştır ve pilot ölçekte ilk izleme ziyaretleri uygulanmıştır. Ziyaretlere bağlı olarak veri toplama dokümanları gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
• Sektör hakkında bilgi sahibi olmak ve saha ziyaretleri için yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen bazı firmaları ile çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir.

Faaliyet 2.1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Eğitimi ve Kariyer-Odaklı Kurslar için Müfredat Geliştirme ve Ders Kitabı Hazırlama
• Sırasıyla 3 Kasım 2021, 17 Şubat 2022 ve 3 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylar doğrultusunda rüzgar enerjisi, biyogaz ve fotovoltatik müfredatlarının genel taslakları ve alt modüllerinin geliştirilmesi için ilgili uzman profilleri belirlenmiştir.

Faaliyet 2.4: Sürekli Eğitim Merkezlerinin (SEM) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Olmaları Amacıyla TÜRKAK ve MYK’ya Başvuru Yapılması
• Rüzgar ve Biyogaz alanlarındaki mevcut Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin revize edilmesine yönelik çalıştaylar sektör temsilcileri ve Ortak Üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Ortak Üniversitelerden 6 personel MYK ve TÜRKAK eğitimlerine katılmış ve sertifikalandırılmıştır.
• Ortak Üniversitelerin MYK Akreditasyonu için ön onay süreci başlatılmıştır.

Faaliyet 2.5.2: SEM’lerin Küresel Rüzgar Organizasyonu Eğitim Sağlayıcısı Olmasına Yönelik Faaliyetler
• GWO Akreditasyonuna dair “gap” analizi Ortak Üniversitelerde gerçekleştirilmiştir.
• “Gap” analizi raporları Ortak Üniversiteler ile paylaşılmıştır.

Faaliyet 3.2: Açılış Konferansı • Projenin Açılış Konferansı 19.01.2022'de Balıkesir'de yüz yüze ve ayrıca çevrimiçi olarak 239 katılımcı ile düzenlenmiştir.

Faaliyet 3.1: Enerj, Sektöründeki İşverenlerin Katılımıyla Farkındalık Artırma Toplantıları Gerçekleştirilmesi

• Birinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 23.03.2022 tarihinde, 51 katılımcı ile Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 3.4: Spot Film Hazırlama
• Proje websitesi kullanıma geçmiştir ve düzenli olarak güncellenmektedir. (http://reyouproject.org/)
• İlk 20 saniyelik spot film çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 4.1. Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu’nun Hazırlanması
• Rapor için ön veriler, 1.4. staj aktivitesi kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde toplanacaktır.
• Masa başı çalışmaları ve saha ziyaretlerinden elde edilen ön verilerle ilgili bir rapor hazırlanmaktadır.

Faaliyet 5.1: Sosyal taraflar ve akademisyenlerle çalıştaylar düzenlenmesi
• 3 Kasım 2021'de 1. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı; 17 Şubat 2022’de 1. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı ve 3 Mart 2022’de 1. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. İlgili sonuç raporları tüm taraflarla paylaşılmıştır.
• 22.03.2022'de Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı gerçekleşmiştir. Sonuç raporu hazırlanmaktadır.

Mal alımı bileşeninde ise; bütün lotların (toplam 6 Lot) geçici kabul süreçleri tamamlanmıştır.