TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu(RE-YOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

05.08.2020-05.08.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Ortaklar: Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

http://reyouproject.org/
https://mobile.twitter.com/reyouproject
https://www.instagram.com/reyouproject/?utm_medium=copy_link
https://tr.linkedin.com/company/reyouproject?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare_feed-actor-name
https://www.youtube.com/channel/UCYQDBcJ2fbI0U3PpF1QYd8g/videos?view=0&sort=da
@reyouproject in Instagram, Twitter, Linkedin and Youtube

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi ulusal yeterlilikler sisteminin ve Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesidir.

Operasyonun Özel Amacı:

- Mesleki eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve örgün eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının güçlendirilmesi suretiyle, daha fazla sayıda gencin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesi
- TR22: Güney Marmara bölgesinin hayat boyu öğrenme kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef gruplar:

- Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile teknik ve fen fakültelerinden, ilgili iki yıllık programlardan (örn. elektrik ve enerji, elektronik teknolojileri, elektronik ve otomasyon, makine, vb.) ve ilgili alanlardan mezun olmuş, 18-29 yaş arası işsiz kişiler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversiteler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversitelerin çalışanları
- Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürüten işverenler ve çalışanlar


Müdahale alanları:

- Müdahale Alanı 1: Hedef grupta yer alan kişilere yönelik hizmetler ve eğitim programları
- Müdahale Alanı 2: Kurumsal Kapasite Geliştirme
- Müdahale Alanı 3: Farkındalık Artırma
- Müdahale Alanı 4: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar
- Müdahale Alanı 5: Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları


Uygulama illeri: Balıkesir, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli ve Tekirdağ


Beklenen çıktılar:

• 480 genç işsiz bireye rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında MYK tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri düzenlenerek gençlere eğitim verilmesi, bu gençlerin sınava tabi tutulup sertifikalandırılmaları
• 120 öğrencinin ulusal/uluslararası programlara katılması
• 100 ilgili kurum personeline eğitim verilmesi
• 30 personelin ulusal/uluslararası programlara katılması
• Operasyon Ortağı olan 2 Üniversitenin yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmeleri için TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edilmesi
• Ortak Üniversitelerin Küresel Rüzgar Organizasyonu akreditasyonuna tabi olmaları
• 5000 kişiye kampanyalar ve etkinlikler aracılığı ile ulaşılması
• “Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu”nun hazırlanması
• Yenilenebilir enerji alanındaki farkındalığın artırılması amacıyla 10 çalıştay ve konferans düzenlenmesi


Uygulama süresi 36 aydır.

Operasyonun mal alımı bileşeni de mevcut olup belirtilen üç yenilenebilir enerji alanında Operasyon Faydalanıcısı Kurumun ve Ortak Üniversitelerin ekipman altyapılarının desteklenmesi ve eğitimlerde kullanılacak teknik ekipmanın temini hedeflenmiştir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)


Faaliyet 1.1: Yenilenebilir Enerji Alanında Eğitimler Verilmesi
• Adaylar için 3 yenilenebilir enerji alanıyla ilgili genel ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı düzenlenmiştir.

Faaliyet 1.3: Elektrik Enerjisi Alanında Eğitimler Verilmesi (EKAT eğitimleri)
• EÜAŞ ve TEDAŞ ile yakın iletişim ve işbirliği içinde, EKAT eğitimlerinin tasarlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar sürmektedir.

Faaliyet 1.4: Staj Faaliyeti
• Saha ziyaretlerinde veri toplamak için gerekli veri tabanı yapısı geliştirilmiş ve ilgili dokümanlar/anketler hazırlanmıştır.
• Firma ziyaretleri başlatılmıştır. Ziyaretlerin başlangıç aşaması Ankara'da planlanmıştır ve pilot ölçekte ilk izleme ziyaretleri uygulanmıştır. Ziyaretlere bağlı olarak veri toplama dokümanları gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
• Sektör hakkında bilgi sahibi olmak ve saha ziyaretleri için yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen bazı firmaları ile çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir.
• Hedef gruba staj olanaklarının amacıyla özel şirketler ve ilgili kamu kurumları nezdinde görüşmeler devam etmektedir.
• Staj faaliyetinin yürütülmesi sırasında dikkate alınacak yasal çerçeve incelenmektedir.

Faaliyet 2.1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Eğitimi ve Kariyer-Odaklı Kurslar için Müfredat Geliştirme ve Ders Kitabı Hazırlama
• Sırasıyla 3 Kasım 2021, 17 Şubat 2022 ve 3 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylar doğrultusunda rüzgar enerjisi, biyogaz ve fotovoltatik müfredatlarının genel taslakları ve alt modüllerinin geliştirilmesi için ilgili uzman profilleri belirlenmiştir.
• Her bir alan (rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer geliştirme) için lider uzmanlar mobilize olmuştur. Lider uzmanların yönlendirmeleri ve belirlenen uzman profilleri kapsamında rüzgar, biyogaz ve kariyer alanında müfredat geliştirme ekipleri mobilize olmuşlardır.
• Kilit uzmanların hazırladıkları yönergeler kapsamında ilgili uzmanlar sorumlu oldukları bölümleri geliştirmeye başlamıştır.
• Rüzgar, Biyogaz ve Güneş ekipleri, ortak üniversitelerde bulunan ekipmanları görmek, eğitimler sırasında uygulanacak deney setlerini test etmek ve ilgili komitelerle teknik toplantılar düzenlemek için Balıkesir ve Çanakkale’yi ziyaret etmiştir.
• 17, 18, 19 ve 20 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Çalıştaylar aracılığıyla, sektör paydaşları ve akademik paydaşlar hazırlanan eğitim içeriğine ilişkin bilgilendirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.
• Eğitim içeriklerinin 2022 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Faaliyet 2.3: Yenilenebilir enerji sistemleri eğitimleri ve kariyer odaklı kursların e-öğrenme sistemine uyarlanması
• Faaliyette görev alacak uzmanlar belirlenmiş, Hacettepe Üniversitesi ile Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır.
• Uzman ekibi Eylül 2022’de üniversiteleri ziyaret edip mevcut altyapıyı incelemiş ve ihtiyaçları belirlemiştir.

Faaliyet 2.4: Sürekli Eğitim Merkezlerinin (SEM) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Olmaları Amacıyla TÜRKAK ve MYK’ya Başvuru Yapılması
• Rüzgar ve Biyogaz alanlarındaki mevcut Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin revize edilmesine yönelik çalıştaylar sektör temsilcileri ve Ortak Üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Rüzgar ve Biyogaz alanlarındaki UMS ve UY’ler güncellenmiş, MYK’nın web sitesinde ilan edilerek resmîleşmiştir.
• Ortak Üniversitelerden 20 personel MYK ve TÜRKAK eğitimlerine katılmış ve sertifikalandırılmıştır.
• Ortak Üniversitelerin MYK Akreditasyonu için ön onay süreci tamamlanmış, üniversiteler MYK ile Ön Başvuru Protokolü imzalamıştır.
• Ortak üniversitelerdeki akreditasyon ekiplerine online kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir, yüz yüze de uygulanması planlanmıştır. Bu eğitimler Kasım ayının ilk haftasında Çanakkale, ikinci haftasında Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 2.5.2: SEM’lerin Küresel Rüzgar Organizasyonu Eğitim Sağlayıcısı Olmasına Yönelik Faaliyetler
• GWO Akreditasyonuna dair “gap” analizi Ortak Üniversitelerde gerçekleştirilmiştir.
• “Gap” analizi raporları Ortak Üniversiteler ile paylaşılmıştır.
• Hazırlanan analiz raporları ışığında her iki üniversitede akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır.
• Her iki üniversitede akredite edilecek personel belirlenmiştir.
• Her iki üniversite ile yapılan periyodik toplantılar yoluyla akreditasyon süreci takip edilmektedir.

Faaliyet 2.6: Çalışma Ziyaretleri
• Birinci çalışma ziyareti 19-26 Haziran tarihleri 2022 arasında Almanya’da gerçekleştirilmiştir.
• İkinci çalışma ziyareti 25 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Danimarka ve Almanya’da gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 3.1: Enerji, Sektöründeki İşverenlerin Katılımıyla Farkındalık Artırma Toplantıları Gerçekleştirilmesi

• Birinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 23.03.2022 tarihinde, 51 katılımcı ile Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 3.2: Açılış Konferansı
• Projenin Açılış Konferansı 19.01.2022'de Balıkesir'de yüz yüze ve ayrıca çevrimiçi olarak 239 katılımcı ile düzenlenmiştir.

Faaliyet 3.4: Spot Film Hazırlama
• Proje websitesi kullanıma geçmiştir ve düzenli olarak güncellenmektedir. (http://reyouproject.org/)
• İlk 20 saniyelik spot film çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 3.5: Görünürlük ve Görsel-İşitsel Materyallerin Hazırlanması, Tasarlanması ve Dağıtılması
• Faydalanıcı Kurumun onayı alınarak 5.000 adet keçe organizer, 5.000 defter, 5.000 kalem, 5.000 USB bellek, 5.000 broşür ve 500 sırt çantası üretilmiştir.

Faaliyet 4.1. Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu’nun Hazırlanması
• Rapor için ön veriler, 1.4. staj aktivitesi kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde toplanmıştır.
• Masa başı çalışmaları ve saha ziyaretlerinden elde edilen ön verilerle ilgili, araştırma kapsamında kullanılacak olan veri toplama araçlarını da içeren rapor tamamlanmıştır.

Faaliyet 5.1: Sosyal taraflar ve akademisyenlerle çalıştaylar düzenlenmesi
• 3 Kasım 2021'de 1. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı; 17 Şubat 2022’de 1. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı ve 3 Mart 2022’de 1. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. İlgili sonuç raporları tüm taraflarla paylaşılmıştır.
• 22 Mart 2022'de Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı gerçekleşmiştir. Sonuç raporu hazırlanmıştır.
• 11 Mayıs 2022’de Birinci Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• 17 Ekim 2022’de Balıkesir’de Kariyer Odaklı Kurslar Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• 18 Ekim 2022’de Balıkesir’de Rüzgar Enerjisi Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• 19 Ekim 2022’de Çanakkale’de Biyogaz Enerjisi Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• 20 Ekim 2022’de Çanakkale’de Güneş Enerjisi Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• 21 Ekim 2022’de İkinci Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

Mal alımı bileşeninde ise; bütün lotların (toplam 6 Lot) geçici kabul süreçleri tamamlanmıştır.