TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. III: Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu(RE-YOU)

Operasyon Numarası:

TREESP2.3.RE-YOU

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

05.08.2020-05.08.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Ortaklar: Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

http://reyouproject.org/
https://mobile.twitter.com/reyouproject
https://www.instagram.com/reyouproject/?utm_medium=copy_link
https://tr.linkedin.com/company/reyouproject?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare_feed-actor-name
https://www.youtube.com/channel/UCYQDBcJ2fbI0U3PpF1QYd8g/videos?view=0&sort=da
@reyouproject in Instagram, Twitter, Linkedin and Youtube

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi ulusal yeterlilikler sisteminin ve Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesidir.

Operasyonun Özel Amacı:

- Mesleki eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve örgün eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının güçlendirilmesi suretiyle, daha fazla sayıda gencin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmesi
- TR22: Güney Marmara bölgesinin hayat boyu öğrenme kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef gruplar:

- Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile teknik ve fen fakültelerinden, ilgili iki yıllık programlardan (örn. elektrik ve enerji, elektronik teknolojileri, elektronik ve otomasyon, makine, vb.) ve ilgili alanlardan mezun olmuş, 18-29 yaş arası işsiz kişiler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversiteler
- Sürekli Eğitim Merkezleri, Kariyer ve Danışmanlık Birimleri, Uzaktan Öğretim Merkezleri ve Üniversitelerin çalışanları
- Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürüten işverenler ve çalışanlar


Müdahale alanları:

- Müdahale Alanı 1: Hedef grupta yer alan kişilere yönelik hizmetler ve eğitim programları
- Müdahale Alanı 2: Kurumsal Kapasite Geliştirme
- Müdahale Alanı 3: Farkındalık Artırma
- Müdahale Alanı 4: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar
- Müdahale Alanı 5: Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları


Uygulama illeri: Balıkesir, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli ve Tekirdağ


Beklenen çıktılar:

• 480 genç işsiz bireye rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında MYK tarafından ilan edilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji eğitimleri düzenlenerek gençlere eğitim verilmesi, bu gençlerin sınava tabi tutulup sertifikalandırılmaları
• 120 öğrencinin ulusal/uluslararası programlara katılması
• 100 ilgili kurum personeline eğitim verilmesi
• 30 personelin ulusal/uluslararası programlara katılması
• Operasyon Ortağı olan 2 Üniversitenin yenilenebilir enerji sistemleri alanında Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmeleri için TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edilmesi
• Ortak Üniversitelerin Küresel Rüzgar Organizasyonu akreditasyonuna tabi olmaları
• 5000 kişiye kampanyalar ve etkinlikler aracılığı ile ulaşılması
• “Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu”nun hazırlanması
• Yenilenebilir enerji alanındaki farkındalığın artırılması amacıyla 10 çalıştay ve konferans düzenlenmesi


Uygulama süresi 36 aydır.

Operasyonun mal alımı bileşeni de mevcut olup belirtilen üç yenilenebilir enerji alanında Operasyon Faydalanıcısı Kurumun ve Ortak Üniversitelerin ekipman altyapılarının desteklenmesi ve eğitimlerde kullanılacak teknik ekipmanın temini hedeflenmiştir.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)

Faaliyet 1.1: Yenilenebilir Enerji Alanında Eğitimler Verilmesi

• Adaylar için 3 yenilenebilir enerji alanıyla ilgili genel ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı düzenlenmiştir.
• Teknik Destek Ekibi tarafından, Proje İş Tanım ve Teknik Teklif’te öngörülen çerçevede müfredatlar ve detaylı ders programları hazırlanmıştır.
• Online Başvuru Aracı oluşturularak 15 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmış ve RE-You Projesi kapsamında düzenlenecek eğitimlerden faydalanmak isteyen adayların başvuruları toplanmaya başlanmıştır.


Faaliyet 1.3: Elektrik Enerjisi Alanında Eğitimler Verilmesi (EKAT eğitimleri)

• EÜAŞ ve TEDAŞ ile yakın iletişim ve işbirliği içinde, EKAT eğitimlerinin tasarlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar sürmektedir.


Faaliyet 1.4: Staj Faaliyeti

• Saha ziyaretlerinde veri toplamak için gerekli veri tabanı yapısı geliştirilmiş ve ilgili dokümanlar/anketler hazırlanmıştır.
• Firma ziyaretleri başlatılmıştır. Ziyaretlerin başlangıç aşaması Ankara'da planlanmıştır ve pilot ölçekte ilk izleme ziyaretleri uygulanmıştır. Ziyaretlere bağlı olarak veri toplama dokümanları gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
• Sektör hakkında bilgi sahibi olmak ve saha ziyaretleri için yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen bazı firmaları ile çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir.
• Faaliyetin uygulanmasının (mezun statüsündeki kişilerin stajer olarak istihdam edilmeleri) önündeki yasal engeller araştırılmış, Teknik Destek Ekibi tarafından hazırlanan rapor Operasyon Faydalancısı ile paylaşılmıştır.


Faaliyet 2.1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Eğitimi ve Kariyer-Odaklı Kurslar için Müfredat Geliştirme ve Ders Kitabı Hazırlama

• Sırasıyla 3 Kasım 2021, 17 Şubat 2022, 3 Mart 2022, 17-18-19-20 Kasım2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylar doğrultusunda kariyer odaklı dersler, rüzgar enerjisi, biyogaz ve fotovoltatik müfredatlarının genel taslakları ve alt modüllerinin geliştirilmesi için ilgili uzman profilleri belirlenmiş, hazırlanacak içerikle ilgili akademi, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve özel sektör temsilcilerinin görüş ve katkıları alınmıştır.
• Her bir alan (rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer geliştirme) için lider uzmanlar mobilize olmuştur. Lider uzmanların yönlendirmeleri ve belirlenen uzman profilleri kapsamında rüzgar, biyogaz, fotovoltaik ve kariyer alanında müfredat geliştirme ekipleri mobilize olmuşlardır.
• Kilit uzmanların hazırladıkları yönergeler kapsamında ilgili uzmanlar sorumlu oldukları bölümleri hazırlamış, toplamda 7 ayrı ders kitabı hazırlanmıştır.
• Sorumlu teknik uzman ekibi tarafından, eğitimlerin uygulanması sırasında kullanılacak PowerPoint sunumlar, laboratuvar egzersizleri ve diğer ders materyallerinin hazırlığına devam edilmektedir.
• Rüzgar, Biyogaz ve fotovoltaik alanında müfredatlarının geliştirilmesinden sorumlu olan uzman ekipleri, ortak üniversitelerde bulunan ekipmanları görmek ve ilgili komitelerle teknik toplantılar düzenlemek için Balıkesir ve Çanakkale’yi ziyaret etmiştir.


Faaliyet 2.3: Hazırlanan Ders Müfredatlarının Üniversitelerin Uzaktan Öürenme Platformlarına Uyumlanması

• Eylül 2022’de her iki ortak Üniversite uzman ekipler tarafından ziyaret edilmiş, hazırlanan içeriğin uzaktan öğrenme platformu ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.
• Hazırlanan prototip her iki üniversitenin yetkililerinin ve Operasyon Faydalanıcısı’nın görüşlerine sunulmuştur.
• 26 Ocak 2023’te, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki ilerlemelerin değerlendirildiği ve sonraki çalışmaların planlandığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
• Benzer bir toplantı Balıkesir Üniversitesi için de planlanmaktadır.


Faaliyet 2.4: Sürekli Eğitim Merkezlerinin (SEM) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Olmaları Amacıyla TÜRKAK ve MYK’ya Başvuru Yapılması

• Rüzgar ve Biyogaz alanlarındaki mevcut Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin revize edilmesine yönelik çalıştaylar sektör temsilcileri ve Ortak Üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Operasyon kapsamında güncellenen Rüzgar ve Biyogaz Güç Sistemi Personeli Seviye – 5 Ulusal Meslek Standartları MYK tarafından onaylanmış ve kurumun web sitesinde ilan edilerek resmîleşmiştir.
• Ortak Üniversitelerden 20 personel MYK ve TÜRKAK eğitimlerine katılmış ve sertifikalandırılmıştır.
• Ortak Üniversitelerin MYK Akreditasyonu için ön onay süreci tamamlanmıştır.
• Ortak üniversitelerdeki akreditasyon ekiplerine online ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir.
• Sınav Soru Bankaları ve senaryolar hazırlanarak, MYK gizlilik kuralları çerçevesinde ortak Üniversitelerin ilgili yetkililerine temsil edilmiştir.
• Üniversiteler tarafından MYK sınavları için gerekli alan düzenlenmelerine ilişkin eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
• Hazırlanan sınav soru bankaları ve senaryolar kapsamında her iki üniversitede demo sınavların yapılması için hazırlıklar devam etmektedir.
• Demo sınavların yapılmasını takiben, her iki Üniversite adına TÜRKAK’a başvuru yapılacaktır.


Faaliyet 2.5.2: SEM’lerin Küresel Rüzgar Organizasyonu Eğitim Sağlayıcısı Olmasına Yönelik Faaliyetler

• GWO Akreditasyonuna dair “gap” analizi Ortak Üniversitelerde gerçekleştirilmiştir.
• “Gap” analizi raporları Ortak Üniversiteler ile paylaşılmıştır.
• Teknik Destek Ekibinin danışmanlığında GWO akreditasyon süreçleri tamamlanmış ve her iki Üniversite GWO tarafından yetkili kuruluş olarak akredite edilmiştir.
• Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin, GWO tarafından akredite edilmiş eğitmenler olarak sertifikalandırılmaları için gerekli eğitim faaliyetlerine devam edilmekte olup, ilgili personelin Nisan 2023 itibariyle akreditasyon süreçlerinin tamamlanması öngörülmüştür.


Faaliyet 2.6: Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri

• 19-25 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya’ya, 25 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihlerinde Danimarka ve Almanya’ya iki ayrı yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, bu ziyaretlere toplam 18 kişi katılmıştır.
• Son çalışma ziyaretinin Mayıs 2023’te yapılması planlanmıştır.


Faaliyet 2.8: Eğiticilerin Eğitimi

• Üniversite temsilcileri ile Eğitici Eğitiminin tarihi, içeriği ve uygulama şekli ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Eğitici Eğitiminin Haziran 2023’te yapılması planlanmıştır.


Faaliyet 3.1: Enerj, Sektöründeki İşverenlerin Katılımıyla Farkındalık Artırma Toplantıları Gerçekleştirilmesi

• Birinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde 51 katılımcı ile Çanakkale’de, İkinci Farkındalık Arttırma Toplantısı 15.12.2022 tarihinde 74 katılımcı ile Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.


Faaliyet 3.2: Açılış Konferansı

• Projenin Açılış Konferansı 19.01.2022'de Balıkesir'de yüz yüze ve ayrıca çevrimiçi olarak 239 katılımcı ile düzenlenmiştir.


Faaliyet 3.3: Kamuoyu Bilgilendirme Toplantıları

• Birinci Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı 16 Ocak 2023 tarihinde 360 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
• İkinci Kamuyou Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2023 tarihinde Balıkesir’de gerçekleştirilecektir.


Faaliyet 3.4: Spot Film Hazırlama

• Proje websitesi kullanıma geçmiştir ve düzenli olarak güncellenmektedir. (http://reyouproject.org/)
• İlk 20 saniyelik spot film çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.
• Operasyonun görünürlüğünü artırmak ve eğitim programına olan ilgiyi güçlendirmek amacıyla spot film çeşitli mecralarda yaygınlaştırılmaktadır.


Faaliyet 3.5: Görünürlük ve İşitsel/Görsel Materyallerin Hazırlanması, Tasarlanması ve Dağıtılması

• Operasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5.000 adet Görünürlük Seti hazırlanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir.
• Açılış Konferansı ve Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri için ilave görünürlük malzemeleri hazırlanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir.


Faaliyet 4.1. Güney Marmara Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analiz Raporu’nun Hazırlanması

• Rapor için ön veriler, 1.4. Staj aktivitesi kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde toplanmıştır.
• Masa başı çalışmaları ve saha ziyaretlerinden elde edilen ön verilerle ilgili, araştırma kapsamında kullanılacak olan veri toplama araçlarını da içeren bir rapor hazırlanmıştır ve Operasyon Faydalanıcısına sunulmuştur.
• Elde edilen tüm verileri ve nitel değerlendirmeleri içeren rapor, Eylül 2022’de tamamlanarak Operasyon Faydalanıcısı’nın görüşlerine sunulmuştur.
• Rapor çıktıları Ocak 2023’te Ankara’da düzenlenen “Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı’nda” ilgili paydaşlara aktarılmıştır.
• 7 Şubat 2023’te Balıkesir’de benzer içerikte bir toplantı daha gerçekleştirilecektir.Faaliyet 5.1: Sosyal taraflar ve akademisyenlerle çalıştaylar düzenlenmesi

• 3 Kasım 2021'de 1. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı; 17 Şubat 2022’de 1. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 3 Mart 2022’de 1. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 17 Kasım 2022’de Kariyer Odaklı Dersler 1. Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 18 Kasım 2022’de 2. Rüzgar Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 19 Kasım 2022’de 2. Biyogaz Müfredat Geliştirme Çalıştayı, 20 Kasım 2022’de 2. Fotovoltaik Müfredat Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. İlgili sonuç raporları tüm taraflarla paylaşılmıştır.
• 22 Mart 2022'de Kursiyer Seçim Kriterleri Çalıştayı gerçekleşmiştir. Sonuç raporu ilgili taraflarla paylaşılmıştır.
• 11 Mayıs 2022 ve 21 Kasım 2022 tarihlerinde iki ayrı Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
• Faaliyet kapsamındaki tüm çalıştaylar tamamlanmış, 10 çalıştaya toplam 580 kişi katılmıştır.


Mal alımı bileşeninde ise; bütün lotların (toplam 6 Lot) geçici kabul süreçleri tamamlanmıştır.