Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu
12 Temmuz 2019
İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT-II)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon III. -Sosyal Politika ve İçerme
Aktivite III.I. -Sosyal İçerme için Kapasite Geliştirme
Aktivite III.II. -Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Koruma Hizmetlerine ve İşgücü Piyasasına Erişimini Sağlamak

Operasyon Adı:

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi II (ŞNT-II)

Operasyon Numarası:

TREESP3.2.CCTII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Doğrudan Hibe Bileşeni: 19.06.2019 - 18.06.2020
Hizmet Alımı Bileşeni: 23.11.2020- 13.09.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://www.aile.gov.tr/sygm
https://www.instagram.com/sntiiprojesi/
https://www.facebook.com/SNTIIProjesi
https://twitter.com/SNTIIProjesi?t=4wLXOnMPopDJEmMKpk0wxw&s=08
https://www.linkedin.com/company/%C5%9Fnt-ii-projesi/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

ŞNT-II Operasyonu kapsamında 12 ay süreli doğrudan hibe ve (askıya alınma süresi dışarda bırakıldığında) 30 ay süreli hizmet alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyon ile;

Doğrudan hibe bileşeni kapsamında, ŞNT faydalanıcısı olan 360.000 lise öğrencisine, kırtasiye masraflarını karşılamak üzere 2019-2020 eğitim yılının her bir dönemi başında sırasıyla 50 ve 25 Avro olmak üzere ödeme yapılması,

• Türkiye çapında 12 ilde uygulanmakta olan hizmet alımı bileşeni kapsamında ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarına ve Operasyonun paydaşı olan MEB personeline eğitim verilmesi, yerel düzeyde hizmet sağlayıcılar için farkındalığın artırılmasına dair toplantılar düzenlenmesi, Şartlı Eğitim Yardımı Programının ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin yapılması, Türkiye’de Sosyal Yardımlar/ŞNT’ye dair gelecekte oluşabilecek talepler için projeksiyon çalışması gerçekleştirilmesi, SYGM için bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi, yerel aktörlerin katılımı ile koordinasyon ve farkındalık artırma toplantıları ve Kapanış Konferansı düzenlenmesi

öngörülmektedir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)

Operasyon kapsamında imzalanan doğrudan hibe sözleşmesi 19.06.20219 tarihinde uygulanmaya başlamış ve 18.06.2020’de sona ermiştir. Bu süre zarfında on dokuz adet Aylık Yönetim Toplantısı ve altı adet Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan hibe bileşeniyle ilgili olarak hedef grupları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen İletişim Stratejisi çalışmaları kapsamında basılan ve projeye ilişkin bilgiler içeren posterlerin 288 SYD Vakıflarına dağıtımı ilk ödeme öncesi gerçekleştirilmiştir.

2019-2020 eğitim yılı ilk döneminde kişi başına 315,77 TL (50 Avro), 325.415 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin velilerine bilgilendirme SMS’i gönderilmiş, ayrıca medya ve sosyal medya araçları kullanılarak Operasyonla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi için kişi başına 214,44 TL (32,73 Avro) 327.741 hak sahibi öğrencinin velilerinin PTT hesaplarına yatırılmıştır. Bu dönemde de, bir önceki dönemde olduğu gibi, velilere bilgilendirme SMS’leri gönderilmiş ve ayrıca kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Operasyonun hizmet alımı bileşeni altındaki sözleşme 27.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Covid 19 pandemi koşulları nedeniyle 21.12.2020 tarihinden itibaren askıya alınmış, 12.04.2021 tarihinde uygulama süreci yeniden başlatılmıştır. Bu bağlamda;

Faaliyet 1:

- Faaliyet 1.1 kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeline yönelik eğitimlerin yol haritası, gündemi ve eğitim materyalleri hazırlanmıştır. 40 oturum olarak planlanan SYDV personeli eğitimlerinin ilk 8 oturumu Ankara, Adana, İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilmiştir.
- Faaliyet 1.2 kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli eğitimlerine ilişkin literatür çalışması tamamlanmış, bölgesel odak grup toplantıları yapılmıştır, koruyucu ve önleyici programların yol haritası hazırlanmıştır. Söz konusu programların ilk taslağı sunulmuş ve bu kapsamda Ankara’da 4 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Müdahale edici programın ilk taslağı sunulmuş ve bu kapsamda 4 çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 2:

- Faaliyet 2 kapsamında; İletişim Haritası hazırlanmış ve Operasyonun sosyal medya hesapları açılarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca görünürlük materyalleri olarak kalem, not defteri, dosya, kitap ayracı, USB, bez çanta ve mug hazırlanarak hizmet sağlayıcılara dağıtılmaya başlanmıştır. Ayrıca Operasyona özel bir web sitesinin kurulumu tamamlanmıştır ve görünürlük dizaynı çalışmaları devam etmektedir.
- Faaliyet 2.2 kapsamında; kamu spotlarının hazırlanması konusunda faaliyetler devam etmektedir.

Faaliyet 3:

- Faaliyet 3 kapsamında; Etki Analizi çalışmasının metodolojisi hazırlanmıştır. Saha çalışmaları fazı kapsamında derinlemesine görüşmeler, odak grup toplantıları ve anketlerde sorulacak sorular belirlenmiştir.
- Faaliyet 3.1.2 kapsamında; taslak masa başı çalışması revize edilmiştir ve bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.
- Faaliyet 3.1.3 kapsamında; Odak Grup Toplantıları ve Derinlemesine Görüşmeler, 12 Pilot ilde (Ankara, İzmir, İstanbul, Van, Adana, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, Diyarbakır ve Mardin) 494 katılımcı (Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcıları, SYD Vakıf personeli, muhtarlar, Milli Eğitim Bakanlığı personeli) ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı ve görüşmelere ilişkin taslak raporlar araştırma ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Faaliyet 4:

- Faaliyet 4.1 kapsamında; gerçekleştirilecek 24 toplantı ve 2 üst düzey toplantı için taslak kavram notu hazırlanmıştır.