İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.03.2021- 29.02.2024
Hibe bileşeni: 01.02.2022-31.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://metek.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/metekprojesi/
https://twitter.com/metekprojesi?s=11
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/metekprojesi/
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi/
https://www.youtube.com/channel/UCQT88-flwAB3JxdpxYmG7-g

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanan IQVET III Operasyonunun, 36 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet bileşeni kapsamında; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca farkındalık artırma konularında faaliyetler düzenlenmesi;

Mal alımı bileşeni kapsamında; Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,

Hibe bileşeni ile ise Operasyon kapsamında destek projeleri uygulanması
hedeflenmektedir.
Proje pilot illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara’dır.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)


Hizmet Alımı Bileşeni kapsamında:

23 Aralık 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin uygulama süresi 1 Mart 2021 itibariyle başlamıştır. Açılış etkinliği 28 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje logosu, web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer görünürlük materyalleri geliştirilmiş ve onaylanmıştır.

Faaliyet 1, kalite mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla MTE'de kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesini ele almaktadır. Bu faaliyeti desteklemek üzere, alternatif modellerin hazırlanması için Çekirdek Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grubun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, öncelikle Ankara’da 5 günlük bir eğitim çalıştayı yapılmış ve ardından bir AB Üye Devletinde (İtalya) 5 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Farklı Kalite Güvence modellerine ilişkin nihai rapor, Ankara ve AB'de yapılan eğitimlerden elde edilen tüm ana bulguları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kalite Danışma Kurulunun ikinci toplantısı yapılarak bu toplantıda çalışma kılavuzlarının bir denemesi yapılmıştır. İl Kalite Güvence Kurullarının oluşturulmasına yönelik çalıştay gerçekleştirilmiştir. Kalite izleme araçları (MTAL’lerde kullanılan öz değerlendirme mekanizması) nihai hale getirilmiş ve bir rapor hazırlanarak pilot illerde MTAL’lere yönelik olarak yapılacak eğitim faaliyetlerinin uygulanması için temel olarak kullanılmıştır. İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilecek geçici destekle ilgili görüşmeler yapılarak teknik destek için bir BİT uzmanı görevlendirilmiştir. Son olarak, okullarda kalitenin geliştirilmesine ilişkin eğitim setlerinin planlanması için de İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 2, pilot okullardaki 3.000 öğretmene kendi sektörlerindeki mesleki yeterlikler konusunda eğitim verilmesiyle ilgilidir. Eğitimle ilgili hazırlıklar kapsamında özel alan yeterlikleri revize edilecek olup ardından bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Eğitim sağlayıcıların belirlenmesi, iş başı eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi, iş başı eğitimlerin uygulanması ve eğitimlerin izleme ve değerlendirmesi devam etmekte olup bu eş zamanlı süreçler Eylül 2023’e kadar devam edecektir. 3.000 MTE öğretmeninden 472’si 25 MTE alanından 7’sinde iş başında eğitim almıştır. 3 İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Faaliyet 3, eğitim ve çalışma ziyaretleri dahil olmak üzere kapasite geliştirme yoluyla 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasına destek vermektedir. Mevcut raporlama döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 5 temsilci için Almanya Berlin’de ve İspanya Madrid'de 8-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında (seyahat günleri dahil) 5 günlük çalışma ziyareti yapılmış ve ziyarette farklı kurumlara odaklanılmıştır. Çalışma Ziyareti raporu, programı ve bilgilendirme notları tamamlanmıştır. 2 paydaş toplantısı gerçekleştirilerek 2 toplantı için bir Etkinlik Raporu hazırlanmıştır. A3.2.5 alt faaliyeti kapsamındaki çalıştaylarla eş zamanlı olarak A3.2.4 alt faaliyeti kapsamında çalışma kılavuzları ve sürdürülebilirlik planının hazırlanmasına başlamak üzere ulusal bir Kıdemli KOU görevlendirilmiştir. Kılavuzların ve planın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. SMM’lerin kurulması sürecini kolaylaştırmak için bir SMM Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Eskişehir ve İzmir’de iki çalıştay yapılmıştır. Çalıştay raporları hazırlanmıştır. SMM’lerin kurulması süreci devam etmektedir.

Faaliyet 4 kapsamındaki çalışmalar, altı KOU’dan oluşan bir ekibin görevlendirilmesiyle başlamıştır.

Faaliyet 6’da, öğrenme materyallerinin geliştirilmesine ilişkin eğitimlerin tasarlanmasından ve verilmesinden sorumlu spesifik KOU Görev Tanımı hazırlanmıştır. KOU görevlendirme süreci devam etmektedir.

Faaliyet 7 kapsamında, masa başı çalışması ve paydaşların beklentileri ile görüşlerini almak ve mesleki rehberlik eğitimi için ihtiyaç analizi yapmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılar yoluyla mevcut sistem gözden geçirilmiş olup katılımcı bir yaklaşımla sonraki faaliyetlerin (7 No.lu Faaliyet Kategorisi altında) tasarlanmasına başlanmıştır. Bu sürece, eğitim sunumu ve değerlendirmesinin koordinasyonundan sorumlu Kıdemli KOU da dahil olmuştur.

Faaliyet 8, 25 pilot ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcileriyle iki günlük bir toplantı düzenlenmesiyle başlatılmıştır.

Faaliyet 9 için uygun tarihin ve olası katılımcıların ele alındığı ileri görüşmeler yapılmıştır. Taslak bir konsept notu hazırlanmıştır.

Faaliyet 10, mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi için geliştirilecek medya ve araçlardan oluşan iletişim araç kitinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla sonuçlanacaktır.

Faaliyet 12’de spesifik KOU Görev Tanımı hazırlanmış olup KOU görevlendirme süreci devam etmektedir.

Faaliyet 13 kapsamında modüler bir kredili geçme sisteminin pilot uygulaması yapılacaktır. Modüler kredili geçme sistemine ilişkin bir masabaşı analizi yapılmış ve konsept notunun ana bulgularının tartışılması ve revize edilmesi maksadıyla İstanbul’da iki günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir. 13 no.lu Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin bir konsept notu da hazırlanmıştır.

Faaliyet 14 kapsamında, MTAL mezunlarının izlenmesine ilişkin sistem hakkında farkındalık oluşturmak için Kıdemli bir KOU görevlendirilmiştir. Haziran-Temmuz 2022 döneminde pilot illerdeki sektör temsilcilerinin e-mezun sistemi hakkındaki farkındalığının artırılması amacıyla on iki adet bir günlük toplantı düzenlenmiştir. Katılımcılara "e-mezun" sistemi ile ilgili rehberlik sağlanmış ve sistemin işleyişi ve erişimiyle ilgili değerli bilgiler verilmiştir. E-mezun sistemiyle ilgili farkındalığı artırmaya yönelik tanıtım filmi hazırlanmıştır.


Hibe bileşeni kapsamında

01.02.2022 tarihi itibariyle 18 adet hibe projesinin uygulama süreci başlamıştır. Hibe Projelerinin Uygulanması ve Yönetimi Eğitimi Hibe Faydalanıcısı temsilcileri için 16-18.02.2022 (2,5 Gün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. MEB, projelerin sürdürülebilirliği için hibe faydalanıcıları ile protokoller imzalamıştır. 16-17 Mayıs 2022 tarihinde hibe faydalanıcılarına yönelik satın alma eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Projelerin açılış etkinliklerine katılım sağlanmış ve ilk teknik ve tematik izleme ziyaretleri tamamlanmıştır. 2023 yılı ilk çeyreğinde raporlama eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.


Mal alımı ihalesine ilişkin bilgi için lütfen buraya tıklayınız.