İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.03.2021- 29.02.2024
Hibe bileşeni: 01.02.2022-31.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://metek.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/metekprojesi/
https://twitter.com/metekprojesi?s=11
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/metekprojesi/
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi/
https://www.youtube.com/channel/UCQT88-flwAB3JxdpxYmG7-g

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanan IQVET III Operasyonunun, 36 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet bileşeni kapsamında; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca farkındalık artırma konularında faaliyetler düzenlenmesi;

Mal alımı bileşeni kapsamında; Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,

Hibe bileşeni ile ise Operasyon kapsamında destek projeleri uygulanması hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


Hizmet Alımı Bileşeni kapsamında:

23 Aralık 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin uygulama süresi 1 Mart 2021 itibariyle başlamıştır. Açılış etkinliği 28 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 1 kapsamında kalite mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla mesleki ve teknik eğitimde (MTE) kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu faaliyeti desteklemek üzere, Çekirdek Çalışma Grubu oluşturulmuş ve gruba yönelik olarak ilk beş günlük eğitim programı düzenlenmiştir. Grubun çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla iki çalıştay düzenlenerek kalite güvence sistemi için modeller geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışma grubu üyelerinin katılımıyla İtalya’da beş günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Ulusal Kalite Danışma Kurulu için çalışma kılavuzları hazırlanmış ve kurulun ilk toplantısı yapılmıştır. Kalite izleme araçlarına (MTE okullarında kullanılan öz değerlendirme mekanizması) ilişkin bir analiz yapılmış, bir rapor hazırlanmış ve takip eden revizyonlar için dayanak olarak kullanılmıştır.

Faaliyet 2 kapsamında pilot okullardaki 3000 öğretmene kendi sektörlerindeki mesleki yeterlikler konusunda eğitim verilecektir. Eğitimle ilgili hazırlıklar kapsamında özel alan yeterlikleri revize edilecek olup ardından bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Yetkinliklerin revizyonu tamamlanmış ve sonuçlar raporlanmıştır. Eğitim sağlayıcıların belirlenmesine yönelik ilk çalışmalar gerçekleştirilmiş, önerilen programlar geliştirilmiş ve ilk katılımcı grubuna eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Faaliyet 3 kapsamında, eğitim ve çalışma ziyaretleri dâhil olmak üzere kapasite geliştirme yoluyla Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına destek verilecektir. Halihazırda, SMM’ler belirlenmiş olup bu faaliyette organizasyon yapısı, çalışma kılavuzları ve personel gerekliliklerini içeren nihai modelin geliştirilmesine bilgi sağlayacak farklı modellerin belirlenmesi açısından ilerlemeler kaydedilmiştir. Çalışma ziyareti gerçekleştirilecek potansiyel ülkelere (hem Faydalanıcı tarafındaki karar vericiler için hem de SMM personeli için) ilişkin hazırlıklar yapılmış ve geçici bir program üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Faaliyet 10 kapsamında mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi için geliştirilecek medya ve araçlardan oluşan iletişim araç kiti geliştirilip dağıtılacaktır. İlk aşamada; faydaları, öğrenciler ve işverenler için fayda sağlayacak yönleri, kalitesi ve iyileştirme potansiyeli dahil olmak üzere MTE'ye ilişkin geniş çaplı ve güncel imaj ve algıları ortaya koymak amacıyla özel sektör ve kamu sektörü kurumlarıyla kapsamlı bir anketten yararlanılmıştır. Anket sonuçlarının analizi, ilgili taraflarla istişarede bulunmak için yapılan bir çalıştayda kullanılmıştır. Bu istişare, MTE'ye ilişkin farkındalığı artırmak üzere kullanılacak medya ve iletişim araçları hakkında karar alınmasına imkan sağlayacaktır.


Hibe bileşeni kapsamında

01.02.2022 tarihi itibariyle 18 adet hibe projesinin uygulama süreci başlamıştır. Hibe Projelerinin Uygulanması ve Yönetimi Eğitimi Hibe Faydalanıcısı temsilcileri için 16-18.02.2022 (2,5 Gün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. MEB, projelerin sürdürülebilirliği için hibe faydalanıcıları ile protokoller imzalamıştır. 16-17 Mayıs 2022 tarihinde hibe faydalanıcılarına yönelik satın alma eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Mal alımı ihalesine ilişkin bilgi için lütfen buraya tıklayınız.