İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
13 Eylül 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.
25 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim

Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQVETIII

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.03.2021- 29.02.2024
Hibe bileşeni: 01.02.2022-31.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://metek.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/metekprojesi/
https://twitter.com/metekprojesi?s=11
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/metekprojesi/
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi/
https://www.youtube.com/channel/UCQT88-flwAB3JxdpxYmG7-g

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamındaki METEK-I ve METEK II Operasyonlarının devamı olarak İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanan IQVET III Operasyonunun, 36 aylık hizmet alımı (Teknik Yardım), 3 aylık mal alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet bileşeni kapsamında; MEB ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, ayrıca farkındalık artırma konularında faaliyetler düzenlenmesi;

Mal alımı bileşeni kapsamında; Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin ekipman ve malzeme alımı ile desteklenmesi,

Hibe bileşeni ile ise Operasyon kapsamında destek projeleri uygulanması
hedeflenmektedir.
Proje pilot illeri İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara’dır.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)


Hizmet Alımı Bileşeni kapsamında:

23 Aralık 2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin uygulama süresi 1 Mart 2021 itibariyle başlamıştır. Açılış etkinliği 28 Ekim 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje logosu, web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer görünürlük materyalleri geliştirilmiş ve onaylanmıştır.

Faaliyet 1, kalite mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla MTE'de kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesini ele almaktadır. Bu faaliyeti desteklemek üzere, alternatif modellerin hazırlanması için Çekirdek Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grubun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, öncelikle Ankara’da 5 günlük bir eğitim çalıştayı yapılmış ve ardından bir AB ülkesinde (İtalya) 5 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Farklı Kalite Güvence modellerine ilişkin nihai rapor, Ankara ve AB'de yapılan eğitimlerden elde edilen tüm ana bulguları içerecek şekilde hazırlanmıştır (A1.1). Kalite Danışma Kurulunun 24 Ocak 2023’te üçüncü toplantısı yapılarak İl Kalite Güvence Kurullarının oluşturulmasına yönelik öneriler görüşülmüştür (A1.2). İl Kalite Güvence Kurullarının oluşturulmasına yönelik çalıştay gerçekleştirilmiştir (A1.3). Kalite izleme araçları (MTAL’lerde kullanılan öz değerlendirme mekanizması) nihai hale getirilmiş ve bir rapor hazırlanarak pilot illerde MTAL’lere yönelik olarak yapılacak eğitim faaliyetlerinin uygulanması için temel olarak kullanılmıştır (A1.4). İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından öz değerlendirme portalı konusunda İDKGD’ye destek vermek için görevlendirilen BİT uzmanı çalışmalarına başlamış ve revize ettiği portalı İDKGD’nin görüşlerine sunmuştur (A1.5). Kalite izleme araçlarının desteklenmesine yönelik üç günlük eğitimler ile kalite uygulamaları ve EQAVET ağı ile ilgili bir günlük eğitimler 20 pilot ilde art arda gerçekleştirilmiştir (A1.6).

Faaliyet 2, pilot okullardaki 3.000 öğretmene kendi sektörlerindeki mesleki yeterlikler konusunda eğitim verilmesiyle ilgilidir. Eğitimle ilgili hazırlıklar kapsamında özel alan yeterlikleri revize edilecektir. Bu kapsamda bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir (A2.1). Eğitim sağlayıcıların belirlenmesi, iş başı eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra bu eğitimlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi devam etmekte olup bu eş zamanlı süreçler Eylül 2023’e kadar devam edecektir (A2.2). 3.000 MTE öğretmeninden 975’i 25 MTE alanından 16’sında iş başında eğitim almıştır. 3 İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. (A2.3)

Faaliyet 3, eğitim ve çalışma ziyaretleri dahil olmak üzere kapasite geliştirme yoluyla 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasına destek vermektedir. Mevcut raporlama döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 5 temsilci için Almanya Berlin’de ve İspanya Madrid'de 8-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında (seyahat günleri dahil) 5 günlük çalışma ziyareti yapılmış ve ziyarette farklı kurumlara odaklanılmıştır. Çalışma Ziyareti raporu, programı ve bilgilendirme notları tamamlanmıştır (A3.1). Paydaşlarla 2 adet üç günlük toplantı ve bir adet iki günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir. A3.2.5 alt faaliyeti kapsamındaki çalıştaylarla eş zamanlı olarak A3.2.4 alt faaliyeti kapsamında çalışma kılavuzları ve sürdürülebilirlik planının hazırlanmasına başlamak üzere ulusal bir Kıdemli KOU görevlendirilmiştir. Kılavuzların ve planın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. SMM’lerin kurulması sürecini kolaylaştırmak için bir SMM Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da dört çalıştay yapılmıştır. Çalıştay raporları hazırlanmıştır. SMM’lerin kurulması süreci devam etmektedir.

Faaliyet 4 kapsamındaki çalışmalar, altı KOU’dan oluşan bir ekibin görevlendirilmesiyle başlamıştır. İlgili uzman ekibi 3 programa ilişkin (Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri) 5 günlük pilot eğitimlerin ilkini Ankara’da gerçekleştirmiştir. Pilot eğitim uygulaması devam edecektir.

Faaliyet 6 kapsamında 10 günlük öğrenme materyalleri eğitiminin ilki Adana’da gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 7 kapsamında, masa başı çalışması gerçekleştirmek ve paydaşların beklentileri ile görüşlerini almak üzere Ankara ve İstanbul’da birer günlük iki toplantı düzenlenerek mevcut sistem gözden geçirilmiş ve bunun yanı sıra, mesleki rehberlik eğitimi ile ilgili ihtiyaç analizi yapılmıştır. Mesleki rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitim programının içeriğini belirlemek için Ankara’da iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca 7.1.4'te pilot uygulama için özel olarak hazırlanmış eğitimler dahil olmak üzere pilot illerdeki öğretmenlere mesleki rehberlik konusunda beş günlük eğitim Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 8, 25 pilot ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcileriyle iki günlük bir toplantı düzenlenmesiyle başlatılmıştır.

Faaliyet 9 kapsamında Antalya’da 1-2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük forumun hazırlıkları forumla ilgili taslak konsept notun oluşturulması ile başlamıştır. Foruma ilişkin hazırlıklar ve lojistik düzenlemeler başlatılmıştır.

Faaliyet 10 kapsamında, MTE’in tanıtılmasına yönelik farklı medya ve iletişim araçları türleri konusunda yapılan değerlendirmenin ardından Ankara’da iki günlük çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay raporu hazırlamıştır. Bu faaliyet mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi için geliştirilecek medya ve araçlardan oluşan iletişim araç kitinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla sonuçlanacaktır

Faaliyet 12’de uzman görevlendirme süreci başlatılmıştır.

Faaliyet 13 kapsamında modüler bir kredili geçme sisteminin pilot uygulaması yapılacaktır. Modüler kredili geçme sistemine ilişkin bir masabaşı analizi yapılmış ve konsept notunun ana bulgularının tartışılması ve revize edilmesi maksadıyla İstanbul’da iki günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 13 no.lu Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin bir konsept notu da hazırlanmıştır. AB üye devletlerindeki iyi uygulamaları gözlemlemek amacıyla Slovenya’ya 5 günlük bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 15 alandaki modüler programlar geliştirilen konsept doğrultusunda Gaziantep’te düzenlenen beş günlük bir çalıştay kapsamında gözden geçirilmiştir. 15 pilot okulun öğretmenlerine yönelik kararlaştırılan pilot uygulama konsepti ile ilgili 15 adet ikişer günlük eğitim verilmiştir.

Faaliyet 14 kapsamında, MTAL mezunlarının izlenmesine ilişkin sistem hakkında farkındalık oluşturmak için Kıdemli bir KOU görevlendirilmiştir. Haziran-Temmuz 2022 döneminde pilot illerdeki sektör temsilcilerinin e-mezun sistemi hakkındaki farkındalığının artırılması amacıyla on iki adet bir günlük toplantı düzenlenmiştir. Geri kalan on üç adet bir günlük toplantı ise 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır. Katılımcılara "e-mezun" sistemi ile ilgili rehberlik sağlanmış ve sistemin işleyişi ve erişimiyle ilgili değerli bilgiler verilmiştir. E-mezun sistemiyle ilgili farkındalığı artırmaya yönelik tanıtım filmi hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Hibe bileşeni kapsamında:
01.02.2022 tarihi itibariyle 18 adet hibe projesinin uygulama süreci başlamıştır. Hibe Projelerinin Uygulanması ve Yönetimi Eğitimi Hibe Faydalanıcısı temsilcileri için 16-18.02.2022 (2,5 gün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. MEB, projelerin sürdürülebilirliği için hibe faydalanıcıları ile protokoller imzalamıştır. 16-17 Mayıs 2022 tarihinde hibe faydalanıcılarına yönelik satın alma eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Projelerin açılış etkinliklerine katılım sağlanmış ve ilk teknik ve tematik izleme ziyaretleri tamamlanmıştır. 2023 yılı ilk çeyreğinde raporlama eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

Mal Alımı Bileşeni kapsamında:
Bu Operasyon kapsamında 3 adet mal alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
Lot 1’in uygulama süreci 28.11.2022 tarihinde başlamış olup 28.03.2023 tarihinde sona ermesi beklenmektedir.
17.11.2022 tarihinde Lot 3‘ün uygulama süreci başlamış olup 17.03.2023 tarihinde sonra erecektir.
Lot 4’ün uygulama dönemi ise 04.11.2022 tarihinde başlamış olup 04.03.2023 tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.


Mal alımı ihalesine ilişkin bilgi için lütfen buraya tıklayınız.