Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması (ENROLMENT)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Arttırılması

Operasyon Adı:

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması (ENROLMENT)

Operasyon Numarası:

TREESP2.2.ENROLMENT

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Operasyonel Anlaşma 17 Eylül 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut durumda, ihale değerlendirme süreci devam etmekte olup uygulama dönemi henüz başlamamıştır. Uygulama süresi 30 ay olarak belirlenmiştir.

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun Özel Amacı: • Kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilerek ortaöğretime katılım ve kayıt oranlarının artırılmasına yönelik çalışma ve çabaların desteklenmesi

Hedef gruplar:
• MEB bünyesinde yer alan Genel Müdürlüklerin ilgili personeli
• Öğretmenler ve okul müdürleri
• Özellikle okulu erken terk etme veya sınıf tekrarı riski bulunanlar olmak üzere ortaöğretim öğrencileri
• Ebeveynler
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
Faaliyetler:
• Önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilmesi:

Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artırmak, ayrıca öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla bir “Önleme, müdahale ve telafi Modeli” geliştirilecektir.
Bu yöntemle; erken okul terkleri, devamsızlık ve sınıf tekrarı riski altında olan öğrenciler hedeflenecektir. Kızların söz konusu durumlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu yerlerde Model bu kitleye özel olarak odaklanacaktır.
Ayrıca, Modelin uygulanmasına yönelik Rehber ve Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacaktır.
Model, okul terki riski altında bulunan öğrencileri hedeflemek suretiyle 50 pilot okulda uygulamaya geçirilecektir. Bu kapsamda; görsel sanatlar, müzik, motivasyon, drama/performans sanatları ve laboratuvar çalışmalarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; sosyal, kültürel, bilimsel aktiviteler; rol model görüşmeleri, motivasyonel ve yaratıcı eğitim aktiviteleri gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, okuduğunu anlama becerisi (reading comprehension), matematik ve Fen Bilimleri alanlarına yönelik olarak en fazla 25 öğrenciden oluşan telafi sınıfları kurulacaktır.
Modelin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla; eğitim alanındaki politika yapıcılar/karar alıcılar, muhtarlar, topluluk liderleri (community leaders) STK temsilcileri ve medyaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, okulu terk etme riski altındaki öğrencilerin üniversite eğitimi konusundaki bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla üniversite ziyaretleri düzenlenecektir.

• Erken Uyarı Sistemi:
Ortaöğretim öğrencilerinin okula devam durumlarının izlenmesi ve erken okul terki riskinin sistematik takip ve tespiti için ek tedbirlerin alınmasına yönelik bir erken uyarı sistemi geliştirilecektir.

• Aile ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları:
Öğretmenler ve okul müdürleri tarafından özellikle kız öğrenciler olmak üzere, 1.500 öğrencinin ailesine ev ziyareti gerçekleştirilecektir.

• Bilimsel ve Teknik çalışmalar:
Uluslararası düzeyde iyi uygulama örnekleri üzerinde masabaşı çalışmalar yapılacak, ayrıca mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilecektir.

• Çalıştay, konferans ve ilgili diğer organizasyonlar:

İlgili tarafların katılımı ile, Modelin geliştirilmesine yönelik Bölgesel çalıştaylar düzenlenecek, yılda iki defa koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.

Güncel Durum:
(Mart 2021 itibariyle)


Operasyon Tanımlama Belgesi 31 Mart 2020 tarihinde onaylanmış olup halihazırda ihale süreçleri devam etmektedir. Hizmet alımı ihalesine ilişkin bilgi için tıklayınız.

Mal alımı ihalesi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Ayrıca, Mal alımı ihalesi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız.