Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması (ENROLMENT)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II. II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Arttırılması

Operasyon Adı:

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması (ENROLMENT)

Operasyon Numarası:

TREESP2.2.ENROLMENT

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 10.12.2021 - 09.06.2024
Mal alımı bileşeni (Lot 1): 20.05.2022-16.11.2022
Mal alımı bileşeni (Lot 3): 20.05.2022-16.11.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://odap.meb.gov.tr/
https://www.youtube.com/channel/UCubefWJBrcUNvqOydpRZzTw
https://www.instagram.com/mebodap/
https://twitter.com/MebOdap
https://www.linkedin.com/company/mebodap/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun hizmet alımı ve mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun Amacı:
Kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilerek ortaöğretime katılım ve kayıt oranlarının artırılmasına yönelik çalışma ve çabaların desteklenmesi

Hedef gruplar:
• MEB bünyesinde yer alan Genel Müdürlüklerin ilgili personeli
• Öğretmenler ve okul müdürleri
• Özellikle okulu erken terk etme veya sınıf tekrarı riski bulunanlar olmak üzere ortaöğretim öğrencileri
• Ebeveynler
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)


Hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyetler:


Önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilmesi:

Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artırmak, ayrıca öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla bir “Önleme, müdahale ve telafi Modeli” geliştirilecektir.

Bu yöntemle; erken okul terkleri, devamsızlık ve sınıf tekrarı riski altında olan öğrenciler hedeflenecektir. Kızların söz konusu durumlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu yerlerde Model bu kitleye özel olarak odaklanacaktır.

Ayrıca, Modelin uygulanmasına yönelik Rehber ve Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

Model, okul terki riski altında bulunan öğrencileri hedeflemek suretiyle 50 pilot okulda uygulamaya geçirilecektir. Bu kapsamda; görsel sanatlar, müzik, motivasyon, drama/performans sanatları ve laboratuvar çalışmalarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; sosyal, kültürel, bilimsel aktiviteler; rol model görüşmeleri, motivasyonel ve yaratıcı eğitim aktiviteleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, okuduğunu anlama becerisi (reading comprehension), Matematik ve Fen Bilimleri alanlarına yönelik olarak en fazla 25 öğrenciden oluşan telafi sınıfları kurulacaktır.

Modelin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla; eğitim alanındaki politika yapıcılar/karar alıcılar, muhtarlar, topluluk liderleri (community leaders) STK temsilcileri ve medyaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, okulu terk etme riski altında olan öğrencilerin üniversite eğitimi konusundaki bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla üniversite ziyaretleri düzenlenecektir.

• Erken Uyarı Sistemi:
Ortaöğretim öğrencilerinin okula devam durumlarının izlenmesi ve erken okul terki riskinin sistematik takip ve tespiti için ek tedbirlerin alınmasına yönelik bir erken uyarı sistemi geliştirilecektir.

• Aile ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları:
Öğretmenler ve okul müdürleri tarafından özellikle kız öğrenciler olmak üzere, 1.500 öğrencinin ailesine ev ziyareti gerçekleştirilecektir.

Bilimsel ve Teknik çalışmalar:
Uluslararası düzeyde iyi uygulama örnekleri üzerinde masabaşı çalışmalar yapılacak, ayrıca mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilecektir.

• Çalıştay, konferans ve ilgili diğer organizasyonlar:
İlgili tarafların katılımı ile Modelin geliştirilmesine yönelik bölgesel çalıştaylar düzenlenecek, yılda iki defa koordinasyon toplantısı yapılacaktır.

Pilot iller: İstanbul, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Sakarya, Ankara, Hatay, Nevşehir, Çankırı, Trabzon, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 14 pilot il bulunmaktadır.

Mal alımı bileşeninin amacı ise; Operasyon kapsamında, pilot okullarda kurulacak ya da teşrif edilecek olan sanat, müzik, drama ve fen bilimleri aktivite sınıflarında kullanılacak temel materyal ve ekipmanın temin edilmesi suretiyle ortaöğretime devam ve okullaşma oranlarının artırılmasıdır.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)Ocak 2023 sonu itibariyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Hizmet Alım Bileşeni:

- Hizmet Alımı bileşeninin uygulama dönemi 10.12.2021 tarihinde başlamıştır. 13.12.2021 tarihinde Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- Açılış etkinliği 26 Temmuz 2022 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- 1.2.1. faaliyeti kapsamında eğitime katılımla ilgili mevzuat, politika belgeleri ve mevcut uygulamalar gözden geçirilmiş ve Mevzuat İnceleme Raporu hazırlanmıştır.
- 1.2.2. faaliyeti kapsamında Ankara'da 6-7 Nisan 2022 ve 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde mevzuat incelemesi konulu 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir.
- 4.1 faaliyeti kapsamında 25-26 Nisan 2022, 17-18 Mayıs 2022 ve 23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara, Hatay ve İstanbul'da 3 bölgesel çalıştay düzenlenmiştir. 3 adet çalıştay değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
- Markalaşma ve Operasyonel Kurumsal Kimliğin Tasarımı ve Geliştirilmesi ile ilgili olarak tüm idari ve yazılı materyallerde ve iletişim araçlarında kullanılmak üzere bir logo geliştirilmiştir.
- 1.1.2 faaliyeti kapsamında Operasyon Faydalanıcısı’nın temsilcileri, öğretmenler ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'den ilgili paydaşların katılımıyla telafi derslerinin içerik tasarımını gözden geçirmek, tartışmak ve sonuçlandırmak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam üç çalıştay düzenlenmiştir.
- 1.1.4 faaliyeti kapsamında MEB'den ilgili paydaşlar, Operasyon Faydalanıcısı’nın temsilcileri, öğretmenler ve akademisyenlerin katılımıyla yaratıcı eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili içerikleri gözden geçirmek, tartışmak ve sonuçlandırmak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam üç çalıştay düzenlenmiştir.
- 1.1.5 faaliyeti kapsamında başta kız öğrenciler olmak üzere okulu erken bırakma riski altındaki öğrenciler için bir danışmanlık hizmetleri kılavuzu geliştirilmiştir.
- 1.1.10 faaliyeti kapsamında Erken Uyarı Sisteminin geliştirilmesi ve buna yönelik göstergelerin tartışılması, gözden geçirilmesi ve nihai hale getirilmesi için paydaşların ve MEB temsilcilerinin katılımıyla Eylül ayında Ankara'da 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir.
- 2.3 faaliyeti kapsamında çalıştaylar, konferanslar ve toplantılarda dağıtılmak üzere çeşitli görünürlük ve farkındalık artırma/tanıtım materyalleri üretilmiştir.
- 2.4 faaliyeti kapsamında operasyona yönelik bir web sitesi sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- 3.1 faaliyeti kapsamında masa başı inceleme ve kıyaslama çalışmasının sonuçlarını gözden geçirmek amacıyla Temmuz ayında Ankara'da bir beyin fırtınası toplantısı düzenlenmiştir.
- 1.1.6 faaliyeti için Ekim ayında 4 günlük bir çalıştayda 56 kişinin katılımıyla mentorluk hizmetleri rehberi tartışılmış ve gözden geçirilmiştir.
- Etkinlik 1.1.7 için öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik Fizik, Kimya ve Biyoloji ölçme araçları ve kılavuz hazırlanmıştır.
- Etkinlik 1.1.8 için öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik Fizik, Kimya ve Biyoloji ölçme araçları ve kılavuz Kasım ayında 3 günlük 1. çalıştayda 49 kişinin katılımıyla tartışılmış ve gözden geçirilmiştir.
- Faaliyet 3.3 için, Kasım ayında Hollanda'ya ve Aralık ayında İspanya'ya iki çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Mal alımı bileşeni toplam 7 Lot’tan oluşmaktadır. Lot 1’in ve Lot 3’ün uygulama dönemleri 20.05.2022 tarihinde başlamıştır. Lot 1 IT ve Elektronik ekipmanların teminini içermektedir. Lot 3 ise proje kapsamında temin edilecek mobilyalardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra; Lot 2 müzik aletleri ve ses kayıt cihazları temininden oluşmakta, Lot 4 kişisel koruyucu ekipmanların teminini içermekte ve Lot 5 sanat stüdyosu ekipmanları ile ilgili olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Mal alımı ihalesi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.