Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu
1 Temmuz 2020
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu
2 Temmuz 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.II. İstihdam ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.NEETPRO

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

30.12.2021 - 29.06.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Facebook – @Neet Pro
Instagram – @neet_pro
LinkedIn – @Neet Pro
Twitter – @Neet Pro

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel hedefi, kadınların, gençlerin ve EESP SOP’ta belirtilen, özel politikalara ihtiyacı olan kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır.

Amaçlar:
• İŞKUR'un ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere (NEET'ler) daha iyi aktif işgücü piyasası politikaları sunabilmesi için politika oluşturma, uygulama ve hizmet sağlama kapasitesini artırmak
• NEET'lerin işgücü piyasasına katılımları konusunda NEET'leri, ailelerini ve diğer paydaşları bilinçlendirmek

Teknik yardım sözleşmesi kapsamında 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır:

I. Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
II. Farkındalık Artırma Faaliyetleri
III. Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Beklenen çıktılar aşağıda belirtilmektedir:

I. Eğitimler, Bireysel Eylem Planı (BEP) ve İş Arama Ödeneği (İAÖ) Uygulama ve İzleme Modelinin geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri yoluyla İŞKUR'un kapasitesinin desteklenmesi,
II. NEET'lere, ailelerine ve ilgili paydaşlara; erişim (outreach) stratejisi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri aracılığıyla ulaşılması,
III. Saha araştırmaları ve hibe projelerinin değerlendirilmesi yoluyla NEET'ler hakkındaki bilginin geliştirilerek politika oluşturmaya katkı sağlanması.

Hibe programı ile ise; kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının desteklemesi hedeflenmektedir.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)

Ocak 2023 sonu itibariyle;

Müdahale I kapsamında; BEP ve İAY modeli hazırlanmış ve onaylanmıştır. Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Portekiz’i kapsayan iyi uygulama modelleri raporu sunulmuş ve onaylanmıştır. BEP Uygulama ve İzleme Modeli Raporu sunulmuş ve onaylanmıştır. BEP formu hazırlanmış ve Çankaya ile Altındağ hizmet merkezlerinde pilot olarak denenmiştir.
o BEP Uygulama ve İzleme yazılımı çalışmaları 2 KOU ile devam etmektedir. 12 Ekim 2022 tarihinde 1.1.1 ve 1.1.3 altındaki eğitim içeriklerinin belirlenmesi için bir Eğitim İhtiyaçları Analizi Çalıştayı düzenlemiş, eğitim içerikleri, kavram belgeleri ve KoU görev tanımları hazırlanmıştır.

Müdahale II kapsamında; NEET Erişim Stratejisi için İyi Uygulama Örnekleri Raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır. Erişim stratejisi temalı bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek (Müdahale I), strateji hazırlanacak ve çalıştaylar düzenlenecektir.

o Açılış Konferansı 9 Haziran 2022'de 254 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir.
o Tanıtıcı filmlerle ilgili hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
o Operasyonun sosyal medya hesapları günlük olarak yönetilmektedir.
o 350 bluetooth kulaklık; 670 el ilanı/broşür; 270 kitapçık; 350 bez çanta; 450 sırt çantası; 305 kalem; 375 ajanda ve 350 termos bardak üretilmiştir.


Müdahale III kapsamında, NEET'lerin sosyo-demografik profillerini, işgücü piyasasının durumunu ve beklentilerini belirlemek için saha araştırması yapılacaktır. Bu araştırma, NEET'lerin profilini (işgücü piyasası durumu, tutumlar vb.) anlamak ve belirlemek yoluyla NEET'leri haritalamak için yapılacaktır. Odak grup görüşmeleri 16 ilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, araştırma metodolojisi hazırlanmış ve onaylanmıştır. Nitel araştırma çalışması Ekim 2022’de başlamış ve Aralık ayında tamamlanmıştır. Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Mardin, İzmir, Antalya, Erzurum, Van, Bursa, Konya, Diyarbakır, Hatay, Samsun, Trabzon ve Kayseri’de 64 odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Toplantılara 209’u kadın, toplam 502 kişi katılmıştır. Toplantılar kamu kurum ve kuruluşlarının yerel temsilcilikleri, belediyeler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, STK’lar ve NEET’ler ile gerçekleştirilmiştir. Nicel saha araştırması Ekim 2022’de başlamış, Aralık 2022’de tamamlanmıştır. Toplam 10 hafta sürmesi planlanmaktadır.