Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1ECLSA-P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.10.2020 – 31.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve risk altındaki çocuklar ve ailelerine hizmet sağlamak için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından uygulayıcı kuruluş olarak uygulamaktadır. Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR, MEB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları ve Belediyeler ile yakın iş birliği içinde yürütülecektir.
Öngörülen Çıktılar:
1. 12.000 çocuğa yerinde eğitim (on-site education), danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması.
2. Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların 2.000 aile üyesinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki ve jenerik eğitim programlarına yönlendirilmesi.
3. 200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
4. 12.000 çocuğa ilgili donanımların sağlanması ve yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi.
5. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında AÇSHB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin iyileştirilmesi.
6. Jandarma ve STKlar’ın çocuk işçiliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi
7. Çocuk İşçiliği Mücadele Birimleri (ÇİMUB) ve İzleme Sisteminin kurulması ve var olan e-METİP sisteminin geliştirilmesi.
8. Kamuoyuna, çocuklara, ailelere, işverenlere, karar vericilere, okul müdürlerine, öğretmenlere, aracılara ve medyaya yönelik bir iletişim kampanyası geliştirilmesi ve uygulanması.
9. Çocuk işçiliğinin değerlendirilmesi, nedenleri, sonuçları ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması.
10. Mevcut çocuk işçiliği raporlama mekanizmalarını haritalamak, olumsuz teşvikleri belirlemek ve tarımsal üretim tedarik zincirinin her noktasında etkili uygulama mekanizmaları önermek için sektörler arası çalışma gruplarının oluşturulması.
11. İlgili saha ekipleri ve paydaşlar arasında verimli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmesidir.

Güncel Durum:
(Kasım 2020 itibariyle)


Doğrudan hibe projesi 23.07.2020 tarihinde imzalanmış olup projenin uygulama dönemi ilk ön finansmanın ödendiği tarihi takip eden ayın ilk günü olan 01.10.2020 tarihinde başlamıştır. Başlangıç aşamasının faaliyetleri devam etmektedir.