Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi (ECLSA)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1ECLSA-P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.10.2020 – 31.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve risk altındaki çocuklar ve ailelerine hizmet sağlamak için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından uygulayıcı kuruluş olarak uygulamaktadır. Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR, MEB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları ve Belediyeler ile yakın iş birliği içinde yürütülecektir.
Öngörülen Çıktılar:
1. 12.000 çocuğa yerinde eğitim (on-site education), danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması.
2. Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların 2.000 aile üyesinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki ve jenerik eğitim programlarına yönlendirilmesi.
3. 200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
4. 12.000 çocuğa ilgili donanımların sağlanması ve yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi.
5. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında AÇSHB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin iyileştirilmesi.
6. Jandarma ve STKlar’ın çocuk işçiliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi
7. Çocuk İşçiliği Mücadele Birimleri (ÇİMUB) ve İzleme Sisteminin kurulması ve var olan e-METİP sisteminin geliştirilmesi.
8. Kamuoyuna, çocuklara, ailelere, işverenlere, karar vericilere, okul müdürlerine, öğretmenlere, aracılara ve medyaya yönelik bir iletişim kampanyası geliştirilmesi ve uygulanması.
9. Çocuk işçiliğinin değerlendirilmesi, nedenleri, sonuçları ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması.
10. Mevcut çocuk işçiliği raporlama mekanizmalarını haritalamak, olumsuz teşvikleri belirlemek ve tarımsal üretim tedarik zincirinin her noktasında etkili uygulama mekanizmaları önermek için sektörler arası çalışma gruplarının oluşturulması.
11. İlgili saha ekipleri ve paydaşlar arasında verimli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmesidir.

Güncel Durum:
(Mart 2021 itibariyle)


1 Ekim 2020’de başlamış olan ve bütçesi 29.726.740,90 avro olan ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması’ Operasyonun faydalanıcısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü olup proje, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun teknik desteği ile yürütülecektir. Genel amacı Türkiye’de mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak olan projenin spesifik amacı ise mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal ve yerel kapasiteyi güçlendirmek ve risk altındaki çocuklara ve ailelerine hizmet vermektir. Bu kapsamda, çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. Proje kapsamında 12.000 çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması; eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi; yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin kamu hizmetlerine erişimini takip etmek amacıyla AÇSHB tarafından kurulmuş olan Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi’nin (e-METİP) geliştirilmesi ve mevcut e-METİP sistemine yeni modüllerin eklenmesiyle Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Uygulama süresi 40 ay olan operasyonun uygulanacağı 16 il ise şöyledir: Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce.

Projenin başlamasına ilişkin ILO, AÇSHB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ortak basın açıklaması Kasım ayında yayınlanmıştır: https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_761785/lang--tr/index.htm
Proje Uygulama Ekibi personel seçim ve görevlendirme süreçlerinin önemli bölümü tamamlanmış olup oryantasyon faaliyetleri henüz devam etmektedir. Proje illerindeki ilgili kurum ve kuruluşları proje hakkında bilgilendirmek üzere resmi yazı ve bilgi notu hazırlanmıştır, yazıların dağıtımı ise Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Avrupa Birliği görünürlük kuralları ile uyumlu olacak şekilde projenin kurumsal kimlik çalışmalarının ilk aşama taslakları da hazırlanmıştır.

Projenin başlangıç (inception) aşaması devam etmekte olup Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri’nin fiziki ortamının iyileştirilmesine yönelik tedarik edilecek olan Bilgi-İşlem ekipmanı ve mobilya desteği alım süreci başlatılmıştır. Çocukların okula yönlendirilmesi, eğitim, danışmanlık, rehabilitasyon ve izleme konularında yerel ortaklarla ön görüşmeler yürütülmüştür. Ayrıca, projenin önemli faaliyetlerinden biri olan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam Şartlarının İyileştirme Projesi (METİP) alanlarının iyileştirilmesi kapsamında en az 7 ilde ( Adana, Ordu, Düzce, Ankara, Manisa, Eskişehir, Konya) yürütülecek fizibilite araştırmaları için potansiyel ortaklarla ön görüşmeler yapılmıştır. 12.000 çocuğa eğitim ve kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi ile 16.000 çocuğa sağlanacak olan hijyen kitleri satın alma süreçleri ile ilgili ön çalışmalar da başlatılmıştır.