Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
10 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III İstihdam Politikası Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.MIGRATION

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2021 – 30.09.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Instagram/Linkedin:
Kullanıcı adı: migration4work

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

04.01.2021 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmış, uygulama dönemi 01.04.2021’de başlamış, aynı gün Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İşgücü göçü alanındaki politikaları ve ulusal istihdam politikasını geliştirmek için Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler:

1.1: AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göç Politikalarına İlişkin Eğitimler
1.2: Politika oluşturma, izleme ve değerlendirme eğitimi
1.3: UİGM ve sosyal ortakların işgücü göçü ile ilgili standart eğitim programlarına (ITC-ILO, Avrupa Koleji, Uluslararası Göç Örgütü veya diğer uluslararası eğitimler/programlar tarafından verilenler gibi) katılımı
1.4: Kurumsal kapasiteyi artırmak, politika oluşturma ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek için nitelikli işgücü dahil olmak üzere işgücü göçü alanında politika oluşturma ve uygulama konusunda UİGM’ye tam zamanlı danışmanlık verilmesi

2: Farkındalık Artırma Faaliyetleri

3.1: Mevcut mevzuatın revize edilmesi ve politika seçeneklerinin geliştirilmesi için Türkiye'de yabancı işgücü istihdamına ilişkin ulusal mevzuatın değerlendirilmesi
3.2: Uluslararası işgücü alanındaki uygulamaların etki değerlendirmesi (sosyal güvenlik prim desteği, girişimcilik desteği, mesleki eğitim ve öğretim ve çıraklık vb.)
3.3: İşgücü göçünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin değerlendirmesi (Türkiye işgücü piyasası, yoksulluk vb.)
3.4: Yabancı işçiler için işgücü arzı ve işgücü talebine ilişkin 7 sektörel çalışma ve sektörel bulgular temelinde yabancı işgücünün yönetilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi
3.5: En az iki ülkede UİGM personeli tarafından yerinde gözlem dahil olmak üzere, benzer göç sorunlarına sahip ülkelerdeki en iyi uygulamalar ve işgücü göçü ve AB'deki entegrasyon hakkında çalışma gerçekleştirilmesi
3.6: İlgili aktörler arasında kullanımı uyumlu hale getirmek için göç ve istihdam terminolojisine ilişkin bir sözlük hazırlanması 3.7: Yabancı işçiler için bir izleme sisteminin kurulması amacına yönelik ihtiyaç değerlendirmesini içeren bir yol haritasının hazırlanması
3.8: Politika yanıtlarını önceden sağlamak amacıyla 2040 yılına kadar Türkiye'ye ve Türkiye'den olası göç ve işgücü hareketliliğine ilişkin projeksiyon çalışması yapılması

4.1: Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi
4.2: Uluslararası Konferans-1
4.3: Uluslararası Konferans-2 (Kapanış Konferansı niteliğinde)


Öngörülen Çıktılar:

1: ÇSGB, sosyal ortaklar ve STK'lar dâhil ilgili diğer aktörlerin personelinin kapasitesi, eğitimler ve tam zamanlı danışmanlık yoluyla artırılacaktır.
2: Kampanyalar/etkinlikler aracılığıyla ilgili paydaşlar arasında mevzuat ve politikalar konusunda farkındalık yaratılacaktır.
3:Araştırmalar/Alan Çalışmaları/Raporlar/Etki Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları,AB Müktesebatına/politikalarına ilişkin Karşılaştırma/Uyum tabloları hazırlanacaktır.
4:Çalıştaylar,konferanslar,seminerler,eşleştirme/uygulama anlaşmaları vb. aracılığıyla paydaşlarla işbirliği artırılacaktır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2022 itibariyle)


Temmuz 2022 itibariyle aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• AB/AB Üye Devletlerinin Beyin Göçü Politikaları (Modül 5) eğitimleri 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
• 23-25 ve 28-30 Mart 2022 tarihlerinde AB/AB Üye Devletlerinin Nitelikli Yabancı İşçi ve Girişimcilere Yönelik Politikaları konulu eğitimler (Modül 2) 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
• Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi faaliyeti kapsamındaki 1. Çalışma Grubu toplantısı 3-4 Şubat 2022 tarihlerinde online olarak düzenlenmiştir.
• 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde 33 katılımcı ile kalifiye yabancı işgücü ve doğrudan yabancı yatırımlar konulu çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir.
• 25 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde 77 katılımcı ile AB/AB Üye Devletlerinde göçmenlerin cinsiyet boyutu ve hassas gruplar (çalışma izni süreçleri, mevzuat ve uygulamalar) dâhil olmak üzere işgücü piyasasına entegrasyonu konulu (Modül-1) eğitimler gerçekleştirilmiştir.
• 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde AB/AB Üye Devletlerinin yabancı işçiler için sosyal güvenlik programları ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ikili sosyal güvenlik anlaşmaları dâhil olmak üzere kayıt dışı istihdama karşı önlemler konusundaki eğitimler (Modül-6) gerçekleştirilmiştir.
• Temmuz 2022 içerisinde projenin sosyal medya hesapları kullanıma hazır hale getirilmiş, ilk paylaşımlar yapılmıştır.
• Projenin kısa ismi ve logosu belirlenmiş olup, görünürlük materyalleri hazırlık çalışmaları devam etmektedir.