KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - IV

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize verilen AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)’nı hazırlamıştır. Bu program, IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları ortaya koyan temel programdır. Bu programın ekonomik faydalar oluşturmakla birlikte sosyal yaşamda da iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.

Programın öncelik eksenleri:

 • İstihdam

  Bu önceliğin amacı, özellikle kadınların işgücüne katılımlarını artırarak ve genç işsizliğini azaltarak, daha çok insanı istihdama çekmek ve istihdamda sürekli olmalarını sağlamaktır. Bu amaç, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında atılacak adımlar ile bilinç artırılmasını da içeren geniş bir politika yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetleri, daha kaliteli hizmet sağlanması ve daha etkin işgücü piyasası politikalarının uygulanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 209 milyon Avro’dur ve bu öncelik altında dört tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması

  Tedbir 1.2: Gençlerin istihdamının artırılması

  Tedbir 1.3: Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi

  Tedbir 1.4: Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması

 • Eğitim

  Bu önceliğin amacı, eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi yolu ile insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 115 milyon avrodur ve bu öncelik altında dört tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 2.1: Eğitimin Önemi Hakkında Bilincin Arttırılması ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girişi için Okullaşmanın Arttırılması

  Tedbir 2.2: Özellikle Mesleki Ve Teknik Eğitimin İçeriğinin Ve Niteliğinin İyileştirilmesi

 • Hayat Boyu Öğrenme

  Bu önceliğin amacı ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işletmelerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılmasıdır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 90 milyon avrodur ve bu öncelik altında iki tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 3.1: Hayat Boyu Öğrenme İçin Gerekli Olan Beceri ve Yeterliliklerin Geliştirilmesi

  Tedbir 3.2: İnsan Sermayesine Daha Fazla Yatırım Yaparak İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması

 • Sosyal İçerme

  Bu ana önceliğin amacı, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması yoluyla içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesidir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 111 milyon avrodur ve bu öncelik altında iki tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 4.1: Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması

  Tedbir 4.2: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Alanındaki Kurumlar ve Mekanizmalar Arasında Daha İyi Bir İşleyiş ve Koordinasyon Sağlanması

 • Teknik Yardım

  Bu önceliğin amacı, İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan IPA fonları ile yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi ve yerel düzeyde kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu öncelik için ulusal katkı dahil yaklaşık 33 milyon Avro’luk bir kaynak öngörülmektedir.

  Tedbir  5.1: Programlama, yönetim, uygulama, izleme, kontrol, değerlendirme ve yayım faaliyetlerinin desteklenmesi

  Tedbir 5.2: Nihai faydalanıcıların fonları kullanma kapasitelerinin geliştirilmesine destek

  Tedbir 5.3: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

1 / 1