İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI

(İKG OP)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin genel amacı, daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesidir. Söz konusu IPA bileşeninin kurumsal açıdan amacı ise, aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna hazırlamak ve uygun yapı ile sistemleri kurmaktır.

Bu bileşenin sorumlu kurumu olarak Bakanlığımız görevlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Bakanlığımızın öncülüğü ile hazırlanmış olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında teknik yardım hariç dört öncelik (müdahale alanı) ve bu öncelikler altında on tedbir (alt hedef) belirlenmiştir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında operasyon (şemsiye projeler) ve hibe projelerinin mali olarak desteklenmesi için, Operasyonel Programda belirtilen tedbirlere ve bu tedbirlerin altında yer alan faaliyetlere uygun olması ile her tedbir için belirlenen göstergeleri sağlaması gerekmektedir. 2007-2013 dönemi mali işbirliği kapsamında AB tarafından Türkiye’ye ekonomik ve sosyal uyum alanına yönelik olarak mali kaynak tahsis edilmiştir. %15’i (76,46 Milyon Avro) ulusal kaynaklardan, %85’i (433,27 Milyon Avro) Avrupa Birliği tarafından karşılanmak suretiyle İKG Bileşenine 2007-2013 yılları arasında ayrılan kaynak toplam 509,73 Milyon Avro’dur.

İlk yıllarda kaynaklar ağırlıklı olarak kişi başına milli gelirleri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan 12 Düzey II bölgelerinde (43 ilde) kullanılmıştır.

Uygun 1. Öncelikli Düzey II Bölgeleri Listesi
TR A2: Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TR B2: Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TR C3: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
TR A1: Erzurum, Erzincan, Bayburt
TR C2: Şanlıurfa, Diyarbakır
TR C1: Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat
TR 90: Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane
TR B1: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TR 82: Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR 83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR 63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Program, GSMH açısından Türkiye ortalamasının %75’in altındaki bölgelerin desteklenmesinin yanı sıra tüm Türkiye’ yi de kapsayacak hale getirilmiştir. 2012-2013 dönemi için program kaynaklarının en az %50’sinin GSYİH açısından Türkiye ortalamasının %75’in altındaki 12 Düzey II bölgesine aktarılması, geriye kalan 14 Düzey II bölgesi için kaynakların en fazla %35’inin kullanılması ve yine en fazla %20’lik kısmının da ulusal düzeyde uygulanacak faaliyetlere ayrılması hedeflenmektedir.

Uygun 2. Öncelikli Düzey II Bölgeleri Listesi
TR 10: İstanbul
TR 21: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
TR 22: Balıkesir, Çanakkale
TR 31: İzmir
TR 32: Aydın, Denizli, Muğla
TR 33: Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
TR 41: Bursa, Eskişehir, Bilecik
TR 42: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
TR 51: Ankara
TR 52: Konya, Karaman
TR 61: Antalya, Isparta, Burdur
TR 62: Adana, Mersin

İKG OP'nin öncelikli hedefi, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iş piyasasına erişimde güçlük çeken dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme ve Teknik Yardım olarak belirlenmiştir. Bu öncelikler kendi içlerinde tedbirlere ayrılarak müdahale alanları belirginleştirilmiştir.

 • İstihdam

  Bu önceliğin amacı, özellikle kadınların işgücüne katılımlarını artırarak ve genç işsizliğini azaltarak, daha çok insanı istihdama çekmek ve istihdamda sürekli olmalarını sağlamaktır. Bu amaç, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında atılacak adımlar ile bilinç artırılmasını da içeren geniş bir politika yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetleri, daha kaliteli hizmet sağlanması ve daha etkin işgücü piyasası politikalarının uygulanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 209 milyon Avro’dur ve bu öncelik altında dört tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 1.1: Önceden tarımda çalışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması

  Tedbir 1.2: Gençlerin istihdamının artırılması

  Tedbir 1.3: Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi

  Tedbir 1.4: Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması

 • Eğitim

  Bu önceliğin amacı, eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi yolu ile insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 115 milyon avrodur ve bu öncelik altında dört tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 2.1: Eğitimin Önemi Hakkında Bilincin Arttırılması ve Başta Kız Çocukları Olmak Üzere İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kadınların İş Piyasasına Girişi için Okullaşmanın Arttırılması

  Tedbir 2.2: Özellikle Mesleki Ve Teknik Eğitimin İçeriğinin Ve Niteliğinin İyileştirilmesi

 • Hayat Boyu Öğrenme

  Bu önceliğin amacı ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işletmelerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılmasıdır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 90 milyon avrodur ve bu öncelik altında iki tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 3.1: Hayat Boyu Öğrenme İçin Gerekli Olan Beceri ve Yeterliliklerin Geliştirilmesi

  Tedbir 3.2: İnsan Sermayesine Daha Fazla Yatırım Yaparak İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması

 • Sosyal İçerme

  Bu ana önceliğin amacı, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması yoluyla içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesidir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 111 milyon avrodur ve bu öncelik altında iki tedbir yer almaktadır:

  Tedbir 4.1: Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması

  Tedbir 4.2: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Alanındaki Kurumlar ve Mekanizmalar Arasında Daha İyi Bir İşleyiş ve Koordinasyon Sağlanması

 • Teknik Yardım

  Bu önceliğin amacı, İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan IPA fonları ile yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi ve yerel düzeyde kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu öncelik için ulusal katkı dahil yaklaşık 33 milyon Avro’luk bir kaynak öngörülmektedir.

  Tedbir  5.1: Programlama, yönetim, uygulama, izleme, kontrol, değerlendirme ve yayım faaliyetlerinin desteklenmesi

  Tedbir 5.2: Nihai faydalanıcıların fonları kullanma kapasitelerinin geliştirilmesine destek

  Tedbir 5.3: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri

1 / 1
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nın Türkçe çevirisine ulaşmak için tıklayınız